زبان

Downloads

در حال حاضر هیچ مدل صوتی برای زبان فارسی ایجاد نشده است... داده‌ بیشتری مورد نیاز است!

لطفا صدای خود را اهدا کنید!

متریک

Audio Contributions (as of Mon 25 Jan 2021 01:00:03 AM EST):
User or Audio Source   Minutes % of total % of Rel 1.0 Goal
                 submitted    (140 hours)
--------------------   ------- ---------- -----------------
anonymous          13.1    81.5%       0.16%
PCRider           1.1    6.9%       0.01%
Sina             0.8    4.8%       0.01%
spin313           1.1    6.8%       0.01%

Total Minutes Total Hours  % of 140 hour goal
------------- -----------  ------------------
     16.1     0.3        0.19%