German Speech Files

Flat
German IPA FLAC files, section xaaj
User: ralfherzog
Date: 2/28/2011 2:44 pm
Views: 3186
Rating: 0

Speaker Characteristics:

Gender: male;
Age range: adult;
Pronunciation dialect: Standard German

Recording Information:

Microphone make: Sennheiser PC 131;
Microphone type: noise canceling headset;
Audio card make: Andrea USB adapter;
Audio card type: USB;
Audio Recording Software: Audacity 1.3.12;
O/S: Ubuntu 10.10 (64-bit).

File Info:

File type: FLAC;
Sampling rate: 16kHz;
Sample rate format: 16bit;
Number of channels: 1;
Audio Processing: no

Prompts:

blʊf BLUFF
bøːmɐvaldəs BÖHMERWALDES
bøːmɐvalts BÖHMERWALDS
bøːməs BÖHMES
bøːmɪn BÖHMIN
bøːms BÖHMS
bøːkɛlbɛʀgs BÖKELBERGS
bœlɐ BÖLLER
bœlɐs BÖLLERS
bœlɐʃʊs BÖLLERSCHUSS
bœlɐʃʊsəs BÖLLERSCHUSSES
bøːlɪŋ BÖLLING
bœls BÖLLS
bœlʃɛʃtʀaːsə BÖLLSCHE-STRASSE
bøːnən BÖNEN
bøːnəns BÖNENS
bœnhaːzə BÖNHASE
bøːoːtiːʀ BÖOTIER
bœʀdə BÖRDE
bœʀdəldɪçtʀɪŋ BÖRDELDICHTRING
bœʀdəlkantənʃʊt͡s BÖRDELKANTENSCHUTZ
bœʀdəlnaːt BÖRDELNAHT
bœʀdəlʀɪŋ BÖRDELRING
bœʀdəlʃaɪ̯bə BÖRDELSCHEIBE
bœʀdəlvɐkt͡sɔɪ̯k BÖRDELWERKZEUG
bœʀdən BÖRDEN
bœʀgɐmoːɐ̯ BÖRGERMOOR
bœʀgɐmoːɐ̯s BÖRGERMOORS
bœʀnə BÖRNE
bœʀnəs BÖRNES
bœʀnzən BÖRNSEN
bœʀzə BÖRSE
bœʀzən BÖRSEN
bœʀzənabtaɪ̯lʊŋ BÖRSENABTEILUNG
bœʀzənaʊ̯ftʀɛːgə BÖRSENAUFTRÄGE
bœʀzənaʊ̯sʃʊs BÖRSENAUSSCHUSS
bœʀzənaʊ̯sʃʊsəs BÖRSENAUSSCHUSSES
bœʀzənaʊ̯sɪçtən BÖRSENAUSSICHTEN
bœʀzənbaʀoːmeːtɐ BÖRSENBAROMETER
bœʀzənbəgɪn BÖRSENBEGINN
bœʀzənbəʀaːtɐ BÖRSENBERATER
bœʀzənbəʀɪçt BÖRSENBERICHT
bœʀzənbəʀɪçtə BÖRSENBERICHTE
bœʀzənbəʀɪçtəs BÖRSENBERICHTES
bœʀzənblat BÖRSENBLATT
bœʀzənblatant͡saɪ̯gə BÖRSENBLATTANZEIGE
bœʀzənblatəs BÖRSENBLATTES
bœʀzənblɛtɐ BÖRSENBLÄTTER
bœʀzənblɛtəʀn BÖRSENBLÄTTERN
bœʀzənbʀiːf BÖRSENBRIEF
bœʀzənʃɛf BÖRSENCHEF
bœʀzəndaːtən BÖRSENDATEN
bœʀzəndiːnstən BÖRSENDIENSTEN
bœʀzəndɪŋən BÖRSENDINGEN
bœʀzənaɪ̯nfyːʀʊŋ BÖRSENEINFÜHRUNG
bœʀzənaɪ̯nfyːʀʊŋskɔstən BÖRSENEINFÜHRUNGSKOSTEN
bœʀzənɛntʃaɪ̯dʊŋ BÖRSENENTSCHEIDUNG
bœʀzənɛntʃaɪ̯dʊŋən BÖRSENENTSCHEIDUNGEN
bœʀzənɛntvɪklʊŋ BÖRSENENTWICKLUNG
bœʀzənɔɪ̯foːʀiː BÖRSENEUPHORIE
bœʀzənfɛʀnʃʀaɪ̯bɐ BÖRSENFERNSCHREIBER
bœʀzəngaŋ BÖRSENGANG
bœʀzəngaŋə BÖRSENGANGE
bœʀzəngaŋəs BÖRSENGANGES
bœʀzəngaŋs BÖRSENGANGS
bœʀzəngɛʃeːən BÖRSENGESCHEHEN
bœʀzəngəʃɪçtə BÖRSENGESCHICHTE
bœʀzəngəʃɛft BÖRSENGESCHÄFT
bœʀzəngəʃɛftə BÖRSENGESCHÄFTE
bœʀzəngəʃɛftəs BÖRSENGESCHÄFTES
bœʀzəngeːzɛt͡s BÖRSENGESETZ
bœʀzəngeːvɪnə BÖRSENGEWINNE
bœʀzəngɛŋə BÖRSENGÄNGE
bœʀzəngɛŋn̩ BÖRSENGÄNGEN
bœʀzənhandəl BÖRSENHANDEL
bœʀzənhaʊ̯sə BÖRSENHAUSSE
bœʀzənhɛndlɐ BÖRSENHÄNDLER
bœʀzeːnɪndɛks BÖRSENINDEX
bœʀzeːnɪndɛksəs BÖRSENINDEXES
bœʀzənjaːʀə BÖRSENJAHRE
bœʀzəndʒuːʀnalɪst BÖRSENJOURNALIST
bœʀzənkandiːdaːtən BÖRSENKANDIDATEN
bœʀzənkapiːtaliːziːʀʊŋ BÖRSENKAPITALISIERUNG
bœʀzənkʀɛçə BÖRSENKRÄCHE
bœʀzənkʀɛçən BÖRSENKRÄCHEN
bœʀzənkuːʀs BÖRSENKURS
bœʀzənkʊʀzə BÖRSENKURSE
bœʀzənkʊʀzən BÖRSENKURSEN
bœʀzənkʊʀzəs BÖRSENKURSES
bœʀzənkʊʀzɪndɛks BÖRSENKURSINDEX
bœʀzənlaːgə BÖRSENLAGE
bœʀzənliːblɪŋ BÖRSENLIEBLING
bœʀzənliːgaː BÖRSENLIGA
bœʀzənmaklɐ BÖRSENMAKLER
bœʀzənmaklɐs BÖRSENMAKLERS
bœʀzənmoːdɛl BÖRSENMODELL
bœʀzənoːtiːʀʊŋ BÖRSENNOTIERUNG
bœʀzənoːtiːʀʊŋən BÖRSENNOTIERUNGEN
bœʀzənɔʀdnʊŋ BÖRSENORDNUNG
bœʀzənpapiːʀə BÖRSENPAPIERE
bœʀzənpapiːɐ̯s BÖRSENPAPIERS
bœʀzənpflɪçtblat BÖRSENPFLICHTBLATT
bœʀzənplat͡s BÖRSENPLATZ
bœʀzənplɛt͡sə BÖRSENPLÄTZE
bœʀzənpʀaɪ̯zə BÖRSENPREISE
bœʀzənpʀaɪ̯zən BÖRSENPREISEN
bœʀzənpʀaɪ̯zɪndɛks BÖRSENPREISINDEX
bœʀzənpʀɔspɛkt BÖRSENPROSPEKT
bœʀzənpʊbliːkat͡si̯oːnən BÖRSENPUBLIKATIONEN
bœʀzənʀeːpɔʀt BÖRSENREPORT
bœʀzənzaːl BÖRSENSAAL
bœʀzənʃlʊs BÖRSENSCHLUSS
bœʀzənʃlʊsəs BÖRSENSCHLUSSES
bœʀzənʃvɛçə BÖRSENSCHWÄCHE
bœʀzənzɛgmɛnt BÖRSENSEGMENT
bœʀzəntsaɪ̯tən BÖRSENSEITEN
bœʀzənʃtʊndə BÖRSENSTUNDE
bœʀzəntaːgə BÖRSENTAGE
bœʀzəntaːgən BÖRSENTAGEN
bœʀzəntɐmɪŋɛʃɛft BÖRSENTERMINGESCHÄFT
bœʀzɛntʀɛnt BÖRSENTREND
bœʀzənʊmfɛlt BÖRSENUMFELD
bœʀzənʊmzat͡s BÖRSENUMSATZ
bœʀzənʊmzat͡sʃtɔɪ̯ɐ BÖRSENUMSATZSTEUER
bœʀzənʊmzɛt͡sə BÖRSENUMSÄTZE
bœʀzənfɛʀaɪ̯n BÖRSENVEREIN
bœʀzənfɛʀaɪ̯ns BÖRSENVEREINS
bœʀzənfɐfasʊŋ BÖRSENVERFASSUNG
bœʀzənfɐlaʊ̯fs BÖRSENVERLAUFS
bœʀzənvɛʀt BÖRSENWERT
bœʀzənvɛʀtən BÖRSENWERTEN
bœʀzənt͡saɪ̯t BÖRSENZEIT
bœʀzənt͡saɪ̯tən BÖRSENZEITEN
bœʀzənt͡saɪ̯tʊŋ BÖRSENZEITUNG
bœʀzənt͡sɛtəl BÖRSENZETTEL
bœʀzənt͡sɛtəln BÖRSENZETTELN
bœʀzənt͡sɛtəls BÖRSENZETTELS
bœʀziːaːnɐ BÖRSIANER
bœʀziːanəʀɪn BÖRSIANERIN
bœʀziːanəʀɪnən BÖRSIANERINNEN
bœʀziːanəʀn BÖRSIANERN
bœʀziːanɐs BÖRSIANERS
bøːzaʀtɪçkaɪ̯t BÖSARTIGKEIT
bøːzaʀtɪçkaɪ̯tən BÖSARTIGKEITEN
bœʃʊŋ BÖSCHUNG
bœʃʊŋən BÖSCHUNGEN
bœʃʊŋspʀoːfiːliːʀʊŋ BÖSCHUNGSPROFILIERUNG
bøːzə BÖSE
bøːzənzɛl BÖSENSELL
bøːzənzɛls BÖSENSELLS
bøːzəs BÖSES
bøːzeːvɪçt BÖSEWICHT
bøːzəvɪçtə BÖSEWICHTE
bøːzeːvɪçtən BÖSEWICHTEN
bøːzeːvɪçtɐ BÖSEWICHTER
bøːzeːvɪçtəʀn BÖSEWICHTERN
bøːzeːvɪçtəs BÖSEWICHTES
bœsglɔɪ̯bɪçkaɪ̯t BÖSGLÄUBIGKEIT
bœshaɪ̯t BÖSHEIT
bœskaɪ̯t BÖSKEIT
bœsvɪlɪçkaɪ̯t BÖSWILLIGKEIT
bøːtçən BÖTCHEN
bœtçəns BÖTCHENS
gøːtʃ BÖTSCH
bœttʃɐ BÖTTCHER
bʏçɐ BÜCHER
byːçəʀaʊ̯sʃtəlʊŋ BÜCHERAUSSTELLUNG
byːçɐbɔʀt BÜCHERBORD
byːçɐbɔʀdə BÜCHERBORDE
byːçɐbɔʀdən BÜCHERBORDEN
byːçɐbɔʀts BÜCHERBORDS
byːçɐbʀɛt BÜCHERBRETT
byːçɐbʀɛtəʀn BÜCHERBRETTERN
byːçɐbʊs BÜCHERBUS
byːçəʀaɪ̯ BÜCHEREI
byːçəʀaɪ̯ən BÜCHEREIEN
byːçɐfloːmaʀkt BÜCHERFLOHMARKT
byːçɐfʀɔɪ̯nt BÜCHERFREUND
byːçɐfʀɔɪ̯ndə BÜCHERFREUNDE
byːçɐfʀɔɪ̯ndən BÜCHERFREUNDEN
byːçɐfʀɔɪ̯ndəs BÜCHERFREUNDES
byːçɐgɪldə BÜCHERGILDE
byːçɐkabiːnɛt BÜCHERKABINETT
byːçɐlaɪ̯dənʃaft BÜCHERLEIDENSCHAFT
byːçɐmapə BÜCHERMAPPE
byːçɐmapən BÜCHERMAPPEN
byːçɐmaʀkt BÜCHERMARKT
byːçɐmaʀktəs BÜCHERMARKTES
byːçɐmaʀkt͡s BÜCHERMARKTS
byːçɐn BÜCHERN
byːçɐnaʀ BÜCHERNARR
byːçɐnaʀən BÜCHERNARREN
byːçəʀʀeːgaːl BÜCHERREGAL
byːçəʀʀeːgaːlə BÜCHERREGALE
byːçəʀʀeːgaːlən BÜCHERREGALEN
byːçəʀʀeːgaːləs BÜCHERREGALES
byːçəʀʀeːgaːls BÜCHERREGALS
byːçəʀʀeːviːzjoːn BÜCHERREVISION
byçɛʀʀeːviːzoːɐ̯ BÜCHERREVISOR
byːçɐzamlɐ BÜCHERSAMMLER
byːçɐzamlʊŋ BÜCHERSAMMLUNG
byːçɐʃʀaŋk BÜCHERSCHRANK
byːçɐʃʀaɪ̯bən BÜCHERSCHREIBEN
byːçɐʃʀaɪ̯bɐ BÜCHERSCHREIBER
byːçɐʃʀɛŋkə BÜCHERSCHRÄNKE
byːçɐʃʀɛŋkən BÜCHERSCHRÄNKEN
byːçɐskɔʀpjoːn BÜCHERSKORPION
byːçɐʃtuːbə BÜCHERSTUBE
byːçɐʃtuːbən BÜCHERSTUBEN
byːçɐʃtyt͡sə BÜCHERSTÜTZE
byːçəʀfɐbʀɛnʊŋ BÜCHERVERBRENNUNG
byːçɐvaːgən BÜCHERWAGEN
byːçɐvʊnʃ BÜCHERWUNSCH
byːçɐvʊʀm BÜCHERWURM
byːçɐvʊʀmə BÜCHERWURME
byːçɐvʊʀməs BÜCHERWURMES
byːçɐvʊʀms BÜCHERWURMS
byçkoːf BÜCHKOV
byːdeːʀɪç BÜDERICH
byːdɪŋən BÜDINGEN
byːgəl BÜGEL
byːgəlbʀɛt BÜGELBRETT
byːgəlbʀɛtə BÜGELBRETTE
byːgəlbʀɛtɐ BÜGELBRETTER
byːgəlbʀɛtəʀn BÜGELBRETTERN
byːgəlbʀɛtəs BÜGELBRETTES
byːgəlbʀɛt͡s BÜGELBRETTS
byːgəlɛçthaɪ̯t BÜGELECHTHEIT
byːgəlaɪ̯zən BÜGELEISEN
byːgəlaɪ̯zəns BÜGELEISENS
byːgəlfaltə BÜGELFALTE
byːgəlfaltən BÜGELFALTEN
byːgəlklɛmə BÜGELKLEMME
byːgəlmaʃiːnə BÜGELMASCHINE
byːgəlmɛsʃʀaʊ̯bə BÜGELMESSSCHRAUBE
byːgəlmʊtɐ BÜGELMUTTER
byːgəlpʀɛsə BÜGELPRESSE
byːgəlʀɛçən BÜGELRECHEN
byːgəls BÜGELS
byːgəlʃɛlə BÜGELSCHELLE
byːgəlzɛːgə BÜGELSÄGE
byːgəlzɛːgɛblat BÜGELSÄGEBLATT
byːgɛltɪʃ BÜGELTISCH
byːlɐ BÜHLER
byːnə BÜHNE
byːnən BÜHNEN
byːnənanvaɪ̯zʊŋ BÜHNENANWEISUNG
byːnənanvaɪ̯zʊŋən BÜHNENANWEISUNGEN
byːnənaʀbaɪ̯tɐ BÜHNENARBEITER
byːnənaʊ̯sʃtatʊŋ BÜHNENAUSSTATTUNG
byːnənaʊ̯sʃtatʊŋən BÜHNENAUSSTATTUNGEN
byːnənaʊ̯toːɐ̯ BÜHNENAUTOR
byːnənbeːaʀbaɪ̯tʊŋ BÜHNENBEARBEITUNG
byːnənbeːaʀbaɪ̯tʊŋən BÜHNENBEARBEITUNGEN
byːnənbɪlt BÜHNENBILD
byːnənbɪldɐ BÜHNENBILDER
byːnənbɪldəʀn BÜHNENBILDERN
byːnənbɪldəs BÜHNENBILDES
byːnənbɪldnɐ BÜHNENBILDNER
byːnənbɪldnəʀɪn BÜHNENBILDNERIN
byːnənbɪlts BÜHNENBILDS
byːnəndɪçtɐ BÜHNENDICHTER
byːnəndɪçtəʀn BÜHNENDICHTERN
byːnənɛfɛktə BÜHNENEFFEKTE
byːnənɛntvyʀfən BÜHNENENTWÜRFEN
byːnəneːkvɪpmɛnt BÜHNENEQUIPMENT
byːnəneːkvɪpmɛnt͡s BÜHNENEQUIPMENTS
byːnənɐfaːʀʊŋ BÜHNENERFAHRUNG
byːnənfasʊŋ BÜHNENFASSUNG
byːnənhɪməl BÜHNENHIMMEL
byːnənhuːmoːʀɪst BÜHNENHUMORIST
byːneːnɪnst͡seːniːʀʊŋ BÜHNENINSZENIERUNG
byːnənjuːbiːlɛːum BÜHNENJUBILÄUM
byːnənkastən BÜHNENKASTEN
byːnənkuːnst BÜHNENKUNST
byːnənlaʊ̯fbaːn BÜHNENLAUFBAHN
byːnənlɔɪ̯tə BÜHNENLEUTE
byːnənmaːlɐ BÜHNENMALER
byːnənmoːdɛlə BÜHNENMODELLE
byːnənmuːzeːʊm BÜHNENMUSEUM
byːnənmuːziːk BÜHNENMUSIK
byːnənmøːglɪçkaɪ̯t BÜHNENMÖGLICHKEIT
byːnənpaʀtnɐ BÜHNENPARTNER
byːnənpʀoːdʊktsɪoːnən BÜHNENPRODUKTIONEN
byːnənʀaʊ̯m BÜHNENRAUM
byːnənʀaʊ̯məs BÜHNENRAUMES
byːnənʀaʊ̯ms BÜHNENRAUMS
byːnənʃʀɪft͡stɛlɐ BÜHNENSCHRIFTSTELLER
byːnɛnzɪçɐhaɪ̯t BÜHNENSICHERHEIT
byːnənʃtʏk BÜHNENSTÜCK
byːnənʃtʏkə BÜHNENSTÜCKE
byːnənʃtʏkən BÜHNENSTÜCKEN
byːnənʃtʏkəs BÜHNENSTÜCKES
byːnəntyːʀ BÜHNENTÜR
byːnənfɛʀaɪ̯ns BÜHNENVEREINS
byːnənvant BÜHNENWAND
byːnənvɛʀk BÜHNENWERK
byːnənvɛʀkə BÜHNENWERKE
blʊf BÜLOW
byːlɔvʃtʀaːsə BÜLOW-STRASSE
bʏndn̩ BÜNDEN
byŋəlkʀaʊ̯t BÜNGELKRAUT
bynt͡staːl BÜNZTAL
bynt͡staːls BÜNZTALS
byʀdə BÜRDE
byʀdəlast BÜRDELAST
byːʀən BÜREN
byːʀəns BÜRENS
byːʀɛtə BÜRETTE
byːʀɛtən BÜRETTEN
byːʀɛtɛnstatiːf BÜRETTENSTATIV
bʏʀgə BÜRGE
bʏʀgəl BÜRGEL
bʏʀgənʃtɔk BÜRGENSTOCK
bʏʀgənʃtɔks BÜRGENSTOCKS
bʏʀgənʃtœkə BÜRGENSTÖCKE
bʏʀgənʃtœkən BÜRGENSTÖCKEN
bʏʀgɐ BÜRGER
bʏʀgeːʀamt BÜRGERABEND
bʏʀgeːʀaktsɪoːn BÜRGERAKTION
bʏʀgɐbeːgeːʀən BÜRGERBEGEHREN
bʏʀgɐbeːveːgʊŋ BÜRGERBEWEGUNG
bʏʀgɐgeːmaɪ̯nʃaft BÜRGERGEMEINSCHAFT
bʏʀgɐgəzɛlʃaft BÜRGERGESELLSCHAFT
bʏʀgɐhaʊ̯zəs BÜRGERHAUSES
bʏʀgəʀɪn BÜRGERIN
bʏʀgeːʀiːniːtiːatiːvə BÜRGERINITIATIVE
bʏʀgeːʀiːniːtiːatiːvən BÜRGERINITIATIVEN
bʏʀgəʀɪnən BÜRGERINNEN
bʏʀgɐkoːmiːteː BÜRGERKOMITEE
bʏʀgɐkoːmiːteːs BÜRGERKOMITEES
bʏʀgɐkʀiːk BÜRGERKRIEG
bʏʀgɐkʀiːgə BÜRGERKRIEGE
bʏʀgɐkʀiːgən BÜRGERKRIEGEN
bʏʀgɐkʀiːgəs BÜRGERKRIEGES
bʏʀgɐkʀiːgs BÜRGERKRIEGS
bʏʀgɐkʀiːgzaʀmeː BÜRGERKRIEGSARMEE
bʏʀgɐkʀiːgzaʀmeːn BÜRGERKRIEGSARMEEN
bʏʀgɐkøːnɪç BÜRGERKÖNIG
bʏʀgɐkøːnɪgə BÜRGERKÖNIGE
bʏʀgɐkøːnɪgən BÜRGERKÖNIGEN
bʏʀgɐkøːnɪgs BÜRGERKÖNIGS
bʏʀgɐlɪçən BÜRGERLICHEN
bʏʀgɐlɪçəs BÜRGERLICHES
bʏʀgɐmaɪ̯stɐ BÜRGERMEISTER
bʏʀgɐmaɪ̯steːʀamt BÜRGERMEISTERAMT
bʏʀgɐmaɪ̯steːʀamtəs BÜRGERMEISTERAMTES
bʏʀgɐmaɪ̯steːʀamt͡s BÜRGERMEISTERAMTS
bʏʀgɐmaɪ̯stəʀɪn BÜRGERMEISTERIN
bʏʀgɐmaɪ̯stəʀɪnən BÜRGERMEISTERINNEN
bʏʀgɐmaɪ̯stəʀn BÜRGERMEISTERN
bʏʀgɐmaɪ̯stɐs BÜRGERMEISTERS
bʏʀgɐmaɪ̯stɐzoːn BÜRGERMEISTERSOHN
bʏʀgɐmaɪ̯stɐvaːl BÜRGERMEISTERWAHL
bʏʀgɐmaɪ̯stɐvaːlən BÜRGERMEISTERWAHLEN
bʏʀgɐmaɪ̯steːʀɛmtɐ BÜRGERMEISTERÄMTER
bʏʀgɐmaɪ̯steːʀɛmtəʀn BÜRGERMEISTERÄMTERN
bʏʀgən BÜRGERN
bʏʀgɐpaʀk BÜRGERPARK
bʏʀgɐpflɪçt BÜRGERPFLICHT
bʏʀgɐpflɪçtən BÜRGERPFLICHTEN
bʏʀgɛʀʀɛçt BÜRGERRECHT
bʏʀgɐʀɛçtn̩ BÜRGERRECHTEN
bʏʀgɛʀʀɛçtlɐ BÜRGERRECHTLER
bʏʀgɛʀʀɛçtləʀn BÜRGERRECHTLERN
bʏʀgɛʀʀɛçtlɐs BÜRGERRECHTLERS
bʏʀgɛʀʀɛçtz BÜRGERRECHTS
bʏʀgɛʀʀɛçt͡sbeːveːgʊŋ BÜRGERRECHTSBEWEGUNG
bʏʀgɛʀʀɛçt͡sgeːzɛt͡sə BÜRGERRECHTSGESETZE
bʏʀgɛʀʀɛçt͡skɛmpfɐ BÜRGERRECHTSKÄMPFER
bʏʀgɛʀʀɛçt͡skɛmpfəʀn BÜRGERRECHTSKÄMPFERN
bʏʀgɛʀʀɛçt͡spaʀtaɪ̯ BÜRGERRECHTSPARTEI
bʏʀgɛʀʀɛçt͡spʀɔgʀam BÜRGERRECHTSPROGRAMM
bʏʀgɛʀʀɛçt͡sʀeːfɔʀm BÜRGERRECHTSREFORM
bʏʀgɛʀʀɛçt͡sfɔʀlaːgə BÜRGERRECHTSVORLAGE
bʏʀgɐs BÜRGERS
bʏʀgɐzaːl BÜRGERSAAL
bʏʀgɐʃaft BÜRGERSCHAFT
bʏʀgɐʃaftzabgeːɔʀdnətə BÜRGERSCHAFTSABGEORDNETE
bʏʀgɐʃaftzabgeːɔʀdnətən BÜRGERSCHAFTSABGEORDNETEN
bʏʀgɐʃaft͡svaːlən BÜRGERSCHAFTSWAHLEN
bʏʀgɐʃaft͡svaːlkampf BÜRGERSCHAFTSWAHLKAMPF
bʏʀgɐʃaft͡svaːlkampfs BÜRGERSCHAFTSWAHLKAMPFS
bʏʀgɐʃaft͡svaːlkɛmpfə BÜRGERSCHAFTSWAHLKÄMPFE
bʏʀgɐʃaft͡svaːlkɛmpfən BÜRGERSCHAFTSWAHLKÄMPFEN
bʏʀgɐʃʀɛk BÜRGERSCHRECK
bʏʀgɐzɪçt BÜRGERSICHT
bʏʀgɐzɪn BÜRGERSINN
bʏʀgɐzɪns BÜRGERSINNS
bʏʀgɐslɔɪ̯tə BÜRGERSLEUTE
bʏʀgɐslɔɪ̯tən BÜRGERSLEUTEN
bʏʀgɐʃtɔɪ̯ɐ BÜRGERSTEUER
bʏʀgɐtuːm BÜRGERTUM
bʏʀgɐtuːms BÜRGERTUMS
bʏʀgɛʀfɐzamlʊŋ BÜRGERVERSAMMLUNG
bʏʀgɛʀfɐzamlʊŋən BÜRGERVERSAMMLUNGEN
bʏʀgɛʀfɛʀzɪçəʀʊŋ BÜRGERVERSICHERUNG
bʏʀgɐveːʀ BÜRGERWEHR
bʏʀgɐviːzə BÜRGERWIESE
bʏʀgɐt͡sɛntʀʊm BÜRGERZENTRUM
bʏʀgɐt͡sɛntʀʊms BÜRGERZENTRUMS
bʏʀgeːʀɛmtəʀn BÜRGERÄMTERN
bʏʀgʃaft BÜRGSCHAFT
bʏʀgʃaftən BÜRGSCHAFTEN
bʏʀgʃaftzɛmpfɛŋɐ BÜRGSCHAFTSEMPFÄNGER
bʏʀgʃaft͡slaɪ̯stʊŋ BÜRGSCHAFTSLEISTUNG
byʀklə BÜRKLE
byːʀoː BÜRO
byːʀoːanbaʊ̯ BÜROANBAU
byːʀoːaʀbaɪ̯t BÜROARBEIT
byːʀoːaʀbaɪ̯tən BÜROARBEITEN
byːʀoːaʀtiːkəl BÜROARTIKEL
byːʀoːaʀtiːkəln BÜROARTIKELN
byːʀoːaʊ̯sʃtatʊŋ BÜROAUSSTATTUNG
byːʀoːaʊ̯sʃtatʊŋsmɛsə BÜROAUSSTATTUNGSMESSE
byːʀoːaʊ̯toːmat͡si̯oːn BÜROAUTOMATION
byːʀoːaʊ̯toːmat͡si̯oːnən BÜROAUTOMATIONEN
byːʀoːbeːdaʀf BÜROBEDARF
byːʀoːbeːdaʀfzaʀtiːkəl BÜROBEDARFSARTIKEL
byːʀoːbeːdaʀfzaʀtiːkəln BÜROBEDARFSARTIKELN
byːʀoːbeːdaʀfzaʀtiːkəls BÜROBEDARFSARTIKELS
byːʀoːbeːʀuːf BÜROBERUF
byːʀoːbɛʃɛftɪçtə BÜROBESCHÄFTIGTE
byːʀoːbɛʃɛftɪçtən BÜROBESCHÄFTIGTEN
byːʀoːboːtə BÜROBOTE
byːʀoːboːtən BÜROBOTEN
byːʀoːkɔmpjuːtɐ BÜROCOMPUTER
byːʀoːganoːvən BÜROGANOVEN
byːʀoːgeːbɔɪ̯də BÜROGEBÄUDE
byːʀoːgeːbɔɪ̯dəs BÜROGEBÄUDES
byːʀoːgəʀɛːtə BÜROGERÄTE
byːʀoːɛŋst BÜROHENGST
byːʀoːɪmoːbiːlɪən BÜROIMMOBILIEN
byːʀoːkaʊ̯fʀaʊ̯ BÜROKAUFFRAU
byːʀoːkaʊ̯fman BÜROKAUFMANN
byːʀoːkɛntnɪs BÜROKENNTNIS
byːʀɔklamɐ BÜROKLAMMER
byːʀoːkɔmuːniːkat͡si̯oːnstɛçnɪk BÜROKOMMUNIKATIONSTECHNIK
byːʀoːkoːpiːən BÜROKOPIEN
byːʀoːkoːpiːɐ̯gəʀɛːt BÜROKOPIERGERÄT
byːʀoːkɔstən BÜROKOSTEN
byːʀɔkʀaːtən BÜROKRATEN
byːʀɔkʀatiː BÜROKRATIE
byːʀɔkʀatiːabaʊ̯ BÜROKRATIEABBAU
byːʀɔkʀatiːabaʊ̯s BÜROKRATIEABBAUS
byːʀɔkʀatiːən BÜROKRATIEN
byːʀɔkʀatɪsmʊs BÜROKRATISMUS
byːʀoːlandʃaft BÜROLANDSCHAFT
byːʀoːlaɪ̯tɐ BÜROLEITER
byːʀoːmaʀkt BÜROMARKT
byːʀoːmaʃiːnə BÜROMASCHINE
byːʀoːmaʃiːnən BÜROMASCHINEN
byːʀoːmaʃiːnɛnfabʀiːk BÜROMASCHINENFABRIK
byːʀoːmaʃiːneːnɪndʊstʀiː BÜROMASCHINENINDUSTRIE
byːʀoːmateːʀiːaːl BÜROMATERIAL
byːʀoːmateːʀiːalɪən BÜROMATERIALIEN
byːʀoːmateːʀiːaːls BÜROMATERIALS
byːʀoːmɛnʃ BÜROMENSCH
byːʀoːmøːbəl BÜROMÖBEL
byːʀoːmøːbəln BÜROMÖBELN
byːʀoːʀganiːzat͡si̯oːn BÜROORGANISATION
byːʀoːʀganiːzat͡si̯oːnən BÜROORGANISATIONEN
byːʀoːpapiːʀ BÜROPAPIER
byːʀoːpɐzoːnaːl BÜROPERSONAL
byːʀoːpɐzoːnaːls BÜROPERSONALS
byːʀoːʀaʊ̯m BÜRORAUM
byːʀoːʀaʊ̯məs BÜRORAUMES
byːʀoːʀaʊ̯ms BÜRORAUMS
byːʀoːʀɔɪ̯mə BÜRORÄUME
byʀɔs BÜROS
byːʀɔʃlʊs BÜROSCHLUSS
byːʀoːzət BÜROSET
byːʀoːzysteːmə BÜROSYSTEME
byːʀoːtɪʃ BÜROTISCH
byːʀoːtɛːtɪçkaɪ̯t BÜROTÄTIGKEIT
byːʀoːtyːʀ BÜROTÜR
byːʀoːfɔʀstant BÜROVORSTAND
byːʀoːvɪʀtʃaft BÜROWIRTSCHAFT
byʀʃçən BÜRSCHCHEN
byʀʃlaɪ̯n BÜRSCHLEIN
byʀʃlaɪ̯ns BÜRSCHLEINS
byːʀstə BÜRSTE
byʀstənglɛtʊŋ BÜRSTENGLÄTTUNG
byʀstənhaltɐ BÜRSTENHALTER
byʀstənzaʊ̯m BÜRSTENSAUM
byʀstənʃnɪt BÜRSTENSCHNITT
byʀt͡səl BÜRZEL
byʀt͡səldʀyːzə BÜRZELDRÜSE
byːzɪŋən BÜSINGEN
byːzɪŋəns BÜSINGENS
byːziːzeː BÜSISEE
byːziːzeːs BÜSISEES
bysoː BÜSOW
byːzʊm BÜSUM
byːzʊms BÜSUMS
byːtiːkoːfɐ BÜTIKOFER
byːtiːkoːfɐs BÜTIKOFERS
byt BÜTT
bytə BÜTTE
bytəl BÜTTEL
bytəln BÜTTELN
bytəls BÜTTELS
bytənpapiːʀ BÜTTENPAPIER
bytənpapiːʀə BÜTTENPAPIERE
bytənpapiːʀən BÜTTENPAPIEREN
bytənpapiːɐ̯s BÜTTENPAPIERS
bytənʀandpapiːʀ BÜTTENRANDPAPIER
bytənʀeːdə BÜTTENREDE
bytənʀɛdnɐ BÜTTENREDNER
byt͡soːv BÜTZOW
byt͡soːvs BÜTZOWS
byːsɐ BÜSSER
byːsɐhɛmt BÜSSERHEMD
byːsɐhɛmts BÜSSERHEMDS
byːsəʀɪn BÜSSERIN
byːsəʀɪnən BÜSSERINNEN
byːsəʀn BÜSSERN
byːsɐs BÜSSERS
tseː C
tsɛ C.
kaːt CAD
tseːtseːhaː CCH
tseːdeː CD
tseːdeːʀɔm CD-ROM
seːdeːseː CDC
tseːdeːuː CDU
tseːdeːuːantʀaːk CDU-ANTRAG
tseːdeːuːbʊndəstagzabgeːɔʀdnətə CDU-BUNDESTAGSABGEORDNETE
tseːdeːuːbʏʀgɐmaɪ̯stɐ CDU-BÜRGERMEISTER
t͡seːdeːuːbʏʀgɐʃaft͡sfʀakt͡sɪoːn CDU-BÜRGERSCHAFTSFRAKTION
tseːdeːuːʃɛf CDU-CHEF
tseːdeːuːʃɛfɪn CDU-CHEFIN
tseːdeːuːɔɪ̯ʀoːpaːbgeːɔʀdnətə CDU-EUROPAABGEORDNETE
tseːdeːuːfʀaktsɪoːnʃeːfs CDU-FRAKTIONSCHEFS
t͡seːdeːuːfʀakt͡sɪoːnsfɔʀzɪt͡səndə CDU-FRAKTIONSVORSITZENDE
t͡seːdeːuːgəʃɛft͡sʃtɛlə CDU-GESCHÄFTSSTELLE
tseːdeːuːkandiːdaːt CDU-KANDIDAT
tseːdeːuːkandiːdaːtən CDU-KANDIDATEN
tseːdeːuːkandiːdatɪn CDU-KANDIDATIN
t͡seːdeːuːkant͡slɐkandiːdatɪn CDU-KANZLERKANDIDATIN
tseːdeːuːlandəsfɛʀbandəs CDU-LANDESVERBANDES
t͡seːdeːuːlandəsfoːʀzɪt͡səndən CDU-LANDESVORSITZENDEN
tseːdeːuːlandəsfoːʀʃtant CDU-LANDESVORSTAND
tseːdeːuːlantagsfʀaktsɪoːn CDU-LANDTAGSFRAKTION
tseːdeːuːɔpman CDU-OBMANN
tseːdeːuːpoːliːtiːkɐs CDU-POLITIKERS
tseːdeːuːʀeːgiːʀʊŋ CDU-REGIERUNG
t͡seːdeːuːzoːt͡siːalɛkspəʀtə CDU-SOZIALEXPERTE
tseːdeːuːʃtatveːʀɔʀdnətən CDU-STADTVERORDNETEN
tseːdeːuːgəfyːɐ̯tən CDU-GEFÜHRTEN
tseːdeːuːnaːə CDU-NAHE
seːdeːts CDS
keː CE
çɪoː CEO
tseːɛfoː CFO
tseːhaːɛf CHF
siːaɪ̯ɛɪ̯agɛntən CIA-AGENTEN
seːɛnseː CNC
seːoː CO
tseːoːeːmɪsjoːnən CO-EMISSIONEN
koːtsvaɪ̯ʔ CO2
seːɛʀseː CRC
seːɛsɛfɛʀ CSFR
tseːʔɛsuː CSU
seːɛsuːapgəɔʀdnətə CSU-ABGEORDNETE
seːɛsuːbʊndəsta CSU-BUNDESTAG
seːɛsuːbʊndəstagzabgeːɔʀdnətə CSU-BUNDESTAGSABGEORDNETE
seːɛsuːʃɛfs CSU-CHEFS
seːɛsuːgeːnɛʀalzɛkʀeːtɛːʀ CSU-GENERALSEKRETÄR
seːɛsuːmɪtgliːt CSU-MITGLIED
tseːɛsuːmɪtgliːdɐ CSU-MITGLIEDER
tseːɛsuːpoːliːtiːkəʀn CSU-POLITIKERN
seːɛsuːʀeːgiːʀʊŋ CSU-REGIERUNG
seːɛsuːʃpɪt͡sə CSU-SPITZE
tsɛtɛmdeː CTMD
kabaleːʀoː CABALLERO
kabaːʀət CABARET
kabaʀət͡s CABARETS
kabʀɪoː CABRIO
kabʀɪoːlət CABRIOLET
kabʀɪoːlət͡s CABRIOLETS
kabʀɪoːs CABRIOS
kaːpeːøː CABRIOÖL
kɛʃ CACHE
kadiː CADDIE
kadɪlaːk CADILLAC
kadɪlaːks CADILLACS
kadiːt͡s CADIZ
kadmiːʊm CADMIUM
kadmiːʊms CADMIUMS
kadmiːʊmzʊlfiːt CADMIUMSULFID
kaf CAF
kaːfə CAFE
kafeːs CAFES
kafeːs CAFES
kafeːteːʀiːaː CAFETERIA
kafeː CAFÉ
kafeːklatʃ CAFÉKLATSCH
kafeːs CAFÉS
kafeːs CAFÉS
kaɪ̯piːʀɪnhaː CAIPIRINHA
kaɪ̯piːʀɪnhaːs CAIPIRINHAS
kakeːvalk CAKEWALK
kalabʀiːən CALABRIEN
kalabʀɪəns CALABRIENS
kalaɪ̯s CALAIS
kalamaːʀəs CALAMARES
kalk CALC
kalkiːʊm CALCIUM
kalkiːʊmkɪtʀaːt CALCIUMCITRAT
kalkiːʊms CALCIUMS
kaldeːʀaː CALDERA
kaldeːʀaːs CALDERAS
kalɛnbɛʀgs CALENBERGS
kalgaʀɪ CALGARY
kalgaʀyːs CALGARYS
kaliːfɔʀniːʊm CALIFORNIUM
kaliːguːlaː CALIGULA
kaliːguːlaːs CALIGULAS
kal CALL
kalaː CALLA
kalaːs CALLAS
kalvadoːs CALVADOS
kalviːnɪsmʊs CALVINISMUS
kalviːnɪst CALVINIST
kalviːnɪstən CALVINISTEN
kalv CALW
kalvs CALWS
kalypzoː CALYPSO
kalypzoːs CALYPSOS
kaːm CAM
kambʀaɪ̯ CAMBRAI
kamkɔʀdɐ CAMCORDER
kamɛmbəʀt CAMEMBERT
kamɛmbəʀt͡s CAMEMBERTS
kameːʀaː CAMERA
kamɪlaː CAMILLA
kamɪlaːs CAMILLAS
kamjoːn CAMION
kamɪn CAMMIN
kamɪns CAMMINS
kamuːflaːgə CAMOUFLAGE
kamuːflaːgən CAMOUFLAGEN
kamp CAMP
kampagnə CAMPAGNE
kampagnən CAMPAGNEN
kampaniːʊm CAMPANIUM
kampaniːʊms CAMPANIUMS
kampaʀiː CAMPARI
kampaʀɪs CAMPARIS
kampə CAMPE
kampɐ CAMPER
kampəs CAMPES
kampeːziːnoː CAMPESINO
kampeːziːnoːs CAMPESINOS
kampɪŋ CAMPING
kɛmpɪŋplɛt͡sə CAMPINGPLÄTZE
kɛmpɪŋplɛt͡sən CAMPINGPLÄTZEN
kɛmpɪŋʃtuːl CAMPINGSTUHL
kɛmpɪŋtɪʃ CAMPINGTISCH
kɛmpɪŋʊʀlaʊ̯p CAMPINGURLAUB
kɛmpɪŋvaːgən CAMPINGWAGEN
kampiːnoː CAMPINO
kampoː CAMPO
kampoːs CAMPOS
kamps CAMPS
kampʊs CAMPUS
kampʊsnɛt͡s CAMPUSNETZ
kameː CAMÉE
kanabɪs CANABIS
kanabɪs CANABIS
kanaɪ̯lə CANAILLE
kanaɪ̯lən CANAILLEN
kanaŋabaʊ̯m CANANGABAUM
kanaʀt CANARD
kanaʀiːaː CANARIA
kanaʀiːaːs CANARIAS
kanaʀɪs CANARIS
kanastaː CANASTA
kanastaːs CANASTAS
kanaveːʀaːl CANAVERAL
kanaveːʀaːls CANAVERALS
kanbɛʀʀaː CANBERRA
kanbɛʀʀaːs CANBERRAS
kankaːn CANCAN
kankaːns CANCANS
kandəlaː CANDELA
kandiːt CANDID
kanaː CANNA
kanabɪs CANNABIS
kanabɪs CANNABIS
kanaːs CANNAS
kanəloːniː CANNELLONI
kanəs CANNES
kanoːn CANNON
kanoːn CANNON
kanstat CANNSTATT
kanstat͡s CANNSTATTS
kanoːn CANON
kanoːn CANON
kanoːns CANONS
kanɔsaː CANOSSA
kanɔsaːgaŋ CANOSSAGANG
kanɔsaːgaŋs CANOSSAGANGS
kanɔsaːgɛŋə CANOSSAGÄNGE
kanɔsaːgɛŋən CANOSSAGÄNGEN
kanɔsaːs CANOSSAS
kantaːtə CANTATE
kantaːtən CANTATEN
kantɐbuːʀɪ CANTERBURY
kantɐbuːʀyːs CANTERBURYS
kantiːleːvɐ CANTILEVER
kaːp CAP
kapaː CAPA
kaːpə CAPE
kapɛlaː CAPELLA
kaʀtɛl CAPELLE
kaːpəs CAPES
kapɛnbɛʀgs CAPPENBERGS
kapʊkiːnoː CAPPUCCINO
kapʊkiːnoːs CAPPUCCINOS
kapʀiː CAPRI
kapʀiːkə CAPRICE
kapʀiːkən CAPRICEN
kapʀiːoːzə CAPRIHOSE
kapʀɪnzɔɪ̯ʀə CAPRINSÄURE
kapʀɪs CAPRIS
kapʀiːviː CAPRIVI
kapʀoːnalalkoːoːl CAPRONALALKOHOL
kapʀoːnaldeːyːt CAPRONALDEHYD
kapʀɔnzɔɪ̯ʀə CAPRONSÄURE
kapʀyːlaldeːyːt CAPRYLALDEHYD
kapʀylzɔɪ̯ʀə CAPRYLSÄURE
kaptʃaː CAPTCHA
kaptiːvə CAPTIVE
kaʀabiːniːʀə CARABINIERE
kaʀabiːniːʀəs CARABINIERES
kaʀakaːs CARACAS
kaʀanteːk CARANTEC
kaʀavagɪoː CARAVAGGIO
kaʀavagɪoːs CARAVAGGIOS
kaʀavaːn CARAVAN
kaʀavaːns CARAVANS
kaʀbamɪdzɔɪ̯ʀə CARBAMIDSÄURE
kaʀbamɪnzɔɪ̯ʀə CARBAMINSÄURE
kaʀbənɐ CARBENER
kaʀbiːt CARBID
kaʀbiːdoːfən CARBIDOFEN
kaʀbiːdoːfəns CARBIDOFENS
kaʀbɪts CARBIDS
kaʀboːløːl CARBOLÖL
kaʀbɔnzɔɪ̯ʀə CARBONSÄURE
kaʀkasɔnə CARCASSONNE
kaʀkasɔnəs CARCASSONNES
kaʀdɪf CARDIFF
kaʀdɪfs CARDIFFS
kaʀdɪn CARDIN
kaʀdiːnaːlə CARDINALE
kaʀdiːnaːləs CARDINALES
kaʀiːnaː CARINA
kaʀiːnaːs CARINAS
kaʀiːtaːs CARITAS
kaʀiːtasfɐbant CARITASVERBAND
kaʀiːtasfɐbants CARITASVERBANDS
kaʀiːnɛnaː CARIÑENA
kaʀjakɪŋ CARJACKING
kaʀjakɪŋs CARJACKINGS
kaʀl CARL
kaʀlʃʊʀt͡sʃtʀaːsə CARL-SCHURZSTRASSE
kaʀlfɔnvaɪ̯nbəʀkʃuːlə CARL-VON-WEINBERGSCHULE
kaʀlaː CARLA
kaʀlaːs CARLAS
kaʀpoːv CARLHOFF
kaʀloː CARLO
kanʊs CARLOS
kaʀloːv CARLOW
kaʀls CARLS
kaʀmiːnaː CARMINA
kaʀneːgiː CARNEGIE
kaʀɔl CAROL
kaʀoːla CAROLA
kaʀoːlaːs CAROLAS
kaʀoːliːnaː CAROLINA
kaʀoːliːnaːs CAROLINAS
kaʀoːliːnə CAROLINE
kaʀoːls CAROLS
kaʀoːlyːn CAROLYNN
kaʀoːtiːnoːiːt CAROTINOID
kaʀoːtiːnoːiːdə CAROTINOIDE
kaʀoːtiːnoːiːdən CAROTINOIDEN
kaʀoːtiːnoːɪts CAROTINOIDS
kaʀpakɪoː CARPACCIO
kaʀpɛntɐ CARPENTER
kaʀpɔʀt CARPORT
kaʀaʀaː CARRARA
kaʀaʀaːs CARRARAS
kaʀeːʀ CARREER
kaʀəl CARREL
kaʀshaʀɪŋ CARSHARING
kaʀshaʀɪŋs CARSHARINGS
kaʀsoːn CARSON
kaʀstaː CARSTA
kaːʀstən CARSTEN
kaʀstəns CARSTENS
kaʀstɛnzən CARSTENSEN
kaʀstɛnzəns CARSTENSENS
çaʀtɐ CARTER
kaʀtoːn CARTOON
kaʀtoːnɪst CARTOONIST
kaʀtuːnɪstən CARTOONISTEN
kaʀtoːnɪstɪn CARTOONISTIN
kaʀtoːns CARTOONS
kaʀuːzoː CARUSO
kaʀuːzoːs CARUSOS
kaʀvɪŋ CARVING
kazablankaː CASABLANCA
kazablankaːs CASABLANCAS
kazaːgliːaː CASAGLIA
kazaːgliːaːs CASAGLIAS
kazaːgʀandə CASAGRANDE
kazanoːvaː CASANOVA
kazanoːvaːs CASANOVAS
kaziːnoː CASINO
kaziːnoːaːbənt CASINOABEND
kaziːnoːs CASINOS
kaspaːʀ CASPAR
kaspaːʀs CASPARS
kastoːɐ̯tʀanspɔʀt CASTOR-TRANSPORT
kastɔʀbeːhɛltɐ CASTORBEHÄLTER
kastoːʀeːʊm CASTOREUM
kastʀoː CASTRO
kastʀoːp CASTROP
kastʀoːps CASTROPS
kastʀoːs CASTROS
kataniːaː CATANIA
kataniːaːs CATANIAS
katboːt CATBOOT
katənakɪoː CATENACCIO
kathəʀɪnə CATHERINE
kathəʀɪnəs CATHERINES
kathɪ CATHY
kathyːs CATHYS
katoː CATO
katoːs CATOS
katʀɪn CATRIN
katʀɪns CATRINS
katənstɛt CATTENSTEDT
katənstɛt͡s CATTENSTEDTS
katʊl CATULL
katʊls CATULLS
kaʊ̯zaː CAUSA
kaʊ̯zøːʀ CAUSEUR
kavaː CAVA
kavaːn CAVAN
kavuːʀ CAVOUR
kavuːʀs CAVOURS
kaɪ̯ɛnə CAYENNE
keːbiːt CEBIT
tsaʊ̯tçɛskuː CEAUCESCEAU
tseːkiːliːnhoːf CECILIENHOF
tseːkiːliːnhoːfs CECILIENHOFS
tseːdɪlə CEDILLE
tsɛdʀiːk CEDRIC
tsɛdʀiːks CEDRICS
kaɪ̯lɪθ CEILIDH
ʃeːlɛstaː CELESTA
ʃeːliːnə CELINE
ʃeːliːnəs CELINES
ʃɛlavɛndə CELLAWÄNDE
ʃɛlavɛndən CELLAWÄNDEN
ʃɛlə CELLE
ʃɛləs CELLES
ʃɛlɪst CELLIST
ʃɛlɪstən CELLISTEN
ʃɛlɪstɪn CELLISTIN
ʃɛlɪstɪnən CELLISTINNEN
ʃɛloː CELLO
ʃɛloːkɔnt͡sɛʀt CELLOKONZERT
ʃɛlɔfaːn CELLOPHAN
ʃɛloːs CELLOS
ʃɛluːliːtə CELLULITE
ʃɛluːloːzə CELLULOSE
ʃɛluːloːzən CELLULOSEN
ʃɛlziːʊs CELSIUS
tʃɛmbalɪst CEMBALIST
tʃɛmbaloː CEMBALO
tʃɛmbaloːmuːziːk CEMBALOMUSIK
tʃɛmbaloːs CEMBALOS
tsɛnt CENT
tsɛntavoː CENTAVO
tsɛntavoːs CENTAVOS
tsɛntbeːʀaɪ̯ç CENTBEREICH
tsɛntbeːʀaɪ̯çs CENTBEREICHS
tsɛntɐ CENTER
tsɛntɐs CENTERS
tsɛntiːmə CENTIME
tsɛntiːməs CENTIMES
t͡sɛntmynt͡sə CENTMÜNZE
t͡sɛntmynt͡sən CENTMÜNZEN
tsɛntʀə CENTRE
tsɛntʀɪoːlən CENTRIOLEN
tsɛntʀoːniːks CENTRONICS
tsɛntʀoːzoːm CENTROSOM
t͡sɛnt͡s CENTS
tsɛntuːʀɪoː CENTURIO
tsɛntuːʀɪoːs CENTURIOS
keːʀanfɛlt CERANFELD
keːʀanfɛldɐ CERANFELDER
keːʀanfɛldəʀn CERANFELDERN
keːʀanfɛlts CERANFELDS
keːʀɛbʀaliːzat͡si̯oːn CEREBRALISATION
tsɛʀvəlatvuːʀst CERVELATWURST
tsaɪ̯loːn CEYLON
tsaɪ̯loːns CEYLONS
seːhaː CH
çagal CHAGALL
çagals CHAGALLS
çalkeːdoːn CHALCEDON
çaleːt CHALET
çalət͡s CHALETS
çalkoːgən CHALKOGEN
çaːm CHAM
çambɐlaɪ̯n CHAMBERLAIN
çambɐlaɪ̯ns CHAMBERLAINS
çambuːʀkɪn CHAMBOURCIN
çamənaɪ̯ CHAMENEI
çamənaɪ̯s CHAMENEIS
çampagnə CHAMPAGNE
çampagnɐ CHAMPAGNER
çampagnɐkɔʀkən CHAMPAGNERKORKEN
çampagnɐs CHAMPAGNERS
tʃɛmpɪən CHAMPIGNON
tʃɛmpɪəns CHAMPIGNONS
tʒampjoːn CHAMPION
çampjoːns CHAMPIONS
tʃɛmpjoːnsliːk CHAMPIONSHIP
tʃɛmpjoːnsliːkʃpiːl CHAMPIONSLEAGUESPIEL
çaːms CHAMS
çamziːn CHAMSIN
çamziːns CHAMSINS
çamɛːleːoːn CHAMÄLEON
çamɛːleːoːns CHAMÄLEONS
ʃɔzə CHANCE
ʃɔzn̩ CHANCEN
çancənaʊ̯svɐtʊŋ CHANCENAUSWERTUNG
çankənglaɪ̯çhaɪ̯t CHANCENGLEICHHEIT
çanəl CHANEL
çaŋeːmɛnt CHANGEMENT
çanzoːn CHANSON
çanzɔnɛtə CHANSONNETTE
çanzɔnɛtəs CHANSONNETTES
çanzɔniːʀ CHANSONNIER
çanzɔniːɐ̯s CHANSONNIERS
çanzoːns CHANSONS
çantɪlɪ CHANTILLY
çanʊkaː CHANUKKA
çanʊkaːs CHANUKKAS
kaːɔs CHAOS
çaoːt CHAOT
çaoːtən CHAOTEN
çapliːn CHAPLIN
çapliːns CHAPLINS
çapmaːn CHAPMAN
çaːʀ CHAR
çaʀaktɐ CHARAKTER
kaʀakteːʀən CHARAKTEREN
kaʀaktɐt͡suːk CHARAKTERZUG
çaʀaŋoː CHARANGO
çaʀdɔnɛɪ CHARDONNAY
çaʀgə CHARGE
çaʀgən CHARGEN
çaʀgənhɛft CHARGENHEFT
çaʀgənʊmɐ CHARGENNUMMER
çaʀgənʊməʀn CHARGENNUMMERN
çaʀgənvaːgən CHARGENWAGEN
çaʀgənt͡saɪ̯t CHARGENZEIT
çaʀɪsmaː CHARISMA
çaʀɪsmatiːkɐ CHARISMATIKER
çaʀiːteː CHARITÉ
çaʀkoːv CHARKOV
çaʀkoːv CHARKOW
çaʀkoːvs CHARKOWS
çaʀlənə CHARLENE
çaʀləs CHARLES
çaʀlɛstoːn CHARLESTON
çaʀlɛstoːns CHARLESTONS
çaʀliː CHARLIE
çaʀliːs CHARLIES
çaʀlɔtə CHARLOTTE
ʃalɔtən CHARLOTTEN
çaʀlɔtɛnbʊʀk CHARLOTTENBURG
ʃaʀlɔtɛnbʊʀgɐ CHARLOTTENBURGER
çaʀlɔtəs CHARLOTTES
çaʀlstoːn CHARLSTON
çaʀm CHARM
ʃaʀm CHARME
çaʀmeːbɔlt͡sən CHARMEBOLZEN
çaʀmeːbɔlt͡səns CHARMEBOLZENS
çaʀməs CHARMES
çaʀmøːʀ CHARMEUR
çaʀmøːʀs CHARMEURS
çaʀmɔfɛnziːvə CHARMOFFENSIVE
çaʀoːɪt CHAROIT
çaʀoːn CHARON
çaʀoːns CHARONS
tʃaət CHART
çaʀtaː CHARTA
dʒaʀtaː CHARTER
çaʀteːʀaŋgeːboːtə CHARTERANGEBOTE
çaʀtɐdiːnst CHARTERDIENST
çaʀtɐfluːk CHARTERFLUG
çaʀtɐfluːgəs CHARTERFLUGES
çaʀtɐflʊgəzɛlʃaft CHARTERFLUGGESELLSCHAFT
çaʀtɐfluːgs CHARTERFLUGS
çaʀtɐflʊgt͡sɔɪ̯k CHARTERFLUGZEUG
çaʀtɐflʊgt͡sɔɪ̯gə CHARTERFLUGZEUGE
çaʀtɐflyːgə CHARTERFLÜGE
çaʀtɐgeːbyːɐ̯ CHARTERGEBÜHR
çaʀtɐgəʃɛft CHARTERGESCHÄFT
çaʀtɐgəzɛlʃaft CHARTERGESELLSCHAFT
çaʀtɐlʊftfaːɐ̯t CHARTERLUFTFAHRT
çaʀtɐmaʃiːnə CHARTERMASCHINE
çaʀtɐmaʃiːnən CHARTERMASCHINEN
çaʀteːʀʊntɐneːmən CHARTERUNTERNEHMEN
çaʀtɛʀfɐkeːɐ̯ CHARTERVERKEHR
çaʀtɛʀfɐtʀaːk CHARTERVERTRAG
çaʀtɛʀfɐtʀaːgəs CHARTERVERTRAGES
çaʀtɛʀfɐtʀaːks CHARTERVERTRAGS
çaʀtʀəs CHARTRES
çaʀtʀøːzə CHARTREUSE
çaʀtʀɔɪ̯ks CHARTREUX
tʃaət͡s CHARTS
çasəlaːs CHASSELAS
çasɪs CHASSIS
çasɪsbɛʃɛːdɪgʊŋ CHASSISBESCHÄDIGUNG
çasɪsblɛç CHASSISBLECH
çasɪstʀɛːgɐ CHASSISTRÄGER
tʒɛt CHAT
çatamiː CHATAMI
çatamɪs CHATAMIS
çateːaʊ̯ CHATEAU
çateːaʊ̯ CHATEAU
çateːaʊ̯bʀiːant CHATEAUBRIAND
çateːaʊ̯bʀiːants CHATEAUBRIANDS
çateːaʊ̯s CHATEAUS
çateːaʊ̯s CHATEAUS
çatgʀuːp CHATGROUP
çatgʀuːps CHATGROUPS
çatliːnə CHATLINE
çatliːnəs CHATLINES
çatʀɔlɛnʃpiːl CHATROLLENSPIEL
çatʀuːm CHATROOM
çatʀuːms CHATROOMS
tʃat͡s CHATS
çatanoːgaː CHATTANOOGA
çatanoːgaːs CHATTANOOGAS
çɛtɐ CHATTER
çaʊ̯føːʀ CHAUFFEUR
ʃɔføːʀə CHAUFFEURE
çaʊ̯føːʀən CHAUFFEUREN
çaʊ̯fɔɪ̯ʀɪn CHAUFFEURIN
çaʊ̯fɔɪ̯ʀɪnən CHAUFFEURINNEN
çaʊ̯føːʀs CHAUFFEURS
çaʊ̯fɔɪ̯ʀuːniːfɔʀm CHAUFFEURUNIFORM
çaʊ̯seː CHAUSSEE
çaʊ̯seːbaʊ̯m CHAUSSEEBAUM
çaʊ̯seːn CHAUSSEEN
çaʊ̯viː CHAUVI
çaʊ̯viːaltʊŋ CHAUVIHALTUNG
çaʊ̯viːnɪsmən CHAUVINISMEN
çaʊ̯viːnɪsmʊs CHAUVINISMUS
çaʊ̯viːnɪst CHAUVINIST
çeː CHE
çɛk CHECK
çɛklɪstə CHECKLISTE
çɛklɪstən CHECKLISTEN
çɛklɪstɛnfɐfaːʀən CHECKLISTENVERFAHREN
çɛklɪstɛnfɐfaːʀəns CHECKLISTENVERFAHRENS
çɛkpoːɪnt CHECKPOINT
çɛkpoːɪnt͡s CHECKPOINTS
çɛks CHECKS
çɛkzʊmə CHECKSUMME
çɛdaʀkɛːzə CHEDDARKÄSE
tʃiːʀliːdɐ CHEERLEADER
çeːzeːbʊʀgɐ CHEESEBURGER
çeːzeːbʊʀgəʀn CHEESEBURGERN
çeːzeːbʊʀgɐs CHEESEBURGERS
ʃɛf CHEF
ʃɛfaʀt͡st CHEFARZT
ʃɛfaʀt͡stəs CHEFARZTES
ʃɛfaʀt͡stʃtɛlən CHEFARZTSTELLEN
ʃɛfbəlɔɪ̯çtɐ CHEFBELEUCHTER
ʃɛfbeːʀaːtɐ CHEFBERATER
ʃɛfbeːʀatɐs CHEFBERATERS
ʃɛfbɛspʀɛçʊŋ CHEFBESPRECHUNG
ʃɛfbɛspʀɛçʊŋən CHEFBESPRECHUNGEN
ʃɛfdɛŋkɐ CHEFDENKER
ʃɛfdɪsaɪ̯nɐ CHEFDESIGNER
ʃɛfdɪploːmaːtən CHEFDIPLOMATEN
ʃɛfdiːʀiːgɛntən CHEFDIRIGENTEN
ʃɛfdɔlmɛtʃɐ CHEFDOLMETSCHER
ʃɛfdʀamatʊʀk CHEFDRAMATURG
ʃɛfəlɛktʀɪkɐ CHEFELEKTRIKER
ʃɛfeːtaːʒə CHEFETAGE
ʃɛfeːtaːʒən CHEFETAGEN
ʃɛfaːɐ̯t CHEFFAHRT
ʃɛflʊglaɪ̯tɐ CHEFFLUGLEITER
ʃɛfgɛʃpʀɛçə CHEFGESPRÄCHE
ʃɛfiːdeːoːloːgə CHEFIDEOLOGE
ʃɛfiːdeːoːloːgən CHEFIDEOLOGEN
ʃɛfɪn CHEFIN
ʃɛfɪnʒɛnjøːʀ CHEFINGENIEUR
ʃɛfkapɛlmaɪ̯stɐ CHEFKAPELLMEISTER
ʃɛfkɔnstʀʊktøːʀ CHEFKONSTRUKTEUR
ʃɛfɔʀganiːzatoːɐ̯ CHEFORGANISATOR
ʃɛfpɔstən CHEFPOSTEN
ʃɛfpʊt͡sfʀaʊ̯ CHEFPUTZFRAU
ʃɛfʀeːdaktøːʀ CHEFREDAKTEUR
ʃɛfʀeːdaktøːʀə CHEFREDAKTEURE
ʃɛfʀeːdaktøːʀən CHEFREDAKTEUREN
ʃɛfʀeːdaktɔɪ̯ʀɪn CHEFREDAKTEURIN
ʃɛfʀeːdaktɔɪ̯ʀɪnən CHEFREDAKTEURINNEN
ʃɛfʀeːdaktøːʀs CHEFREDAKTEURS
ʃɛfʀeːdaktsɪoːn CHEFREDAKTION
ʃɛfs CHEFS
ʃɛfʃʀaɪ̯btɪʃ CHEFSCHREIBTISCH
ʃɛfzɛkʀeːtɛːʀ CHEFSEKRETÄR
ʃɛfzɛkʀeːtɛːʀə CHEFSEKRETÄRE
ʃɛfzɛkʀeːtɛːʀən CHEFSEKRETÄREN
ʃɛfzɛkʀeːtɛːʀɪn CHEFSEKRETÄRIN
ʃɛfzɛkʀeːtɛːʀɪnən CHEFSEKRETÄRINNEN
ʃɛfzɛkʀeːtɛːʀs CHEFSEKRETÄRS
ʃɛfzɛsəl CHEFSESSEL
ʃɛfsteːvaʀt CHEFSTEWARD
ʃɛfstʀateːgə CHEFSTRATEGE
ʃɛftastə CHEFTASTE
ʃɛftʀɛnɐ CHEFTRAINER
ʃɛftʀɛnɐs CHEFTRAINERS
ʃɛftʀɔɪ̯hɛndɐ CHEFTREUHÄNDER
ʃɛfʊntɐhɛndlɐ CHEFUNTERHÄNDLER
ʃɛfʊntɐhɛndləʀɪn CHEFUNTERHÄNDLERIN
ʃɛfʊntɐhɛndləʀɪnən CHEFUNTERHÄNDLERINNEN
ʃɛfʊntɐhɛndləʀn CHEFUNTERHÄNDLERN
ʃɛfʊntɐhɛndlɐs CHEFUNTERHÄNDLERS
ʃɛffɐmɪtlɐ CHEFVERMITTLER
ʃɛfvɪlaː CHEFVILLA
ʃɛft͡sɪmɐ CHEFZIMMER
ʃɛfɛʀt͡stə CHEFÄRZTE
ʃɛfɛʀt͡stən CHEFÄRZTEN
ʃɛfɛʀt͡steːfɐbant CHEFÄRZTEVERBAND
ʃɛfɛʀt͡stɪn CHEFÄRZTIN
ʃɛfɛʀt͡stɪnən CHEFÄRZTINNEN
çeːlaːt CHELAT
çɛlmnoː CHELMNO
çɛlmnoːs CHELMNOS
çɛlzeːaː CHELSEA
çɛlzeːaːs CHELSEAS
çemiː CHEMIE
çeːmiːakt͡si̯ən CHEMIEAKTIEN
çeːmiːanlaːgɛnbaʊ̯ CHEMIEANLAGENBAU
çeːmiːantaɪ̯l CHEMIEANTEIL
çeːmiːaʊ̯sfuːʀ CHEMIEAUSFUHR
çeːmiːfaːzɐ CHEMIEFASER
çeːmiːfazeːʀaʊ̯sfuːʀ CHEMIEFASERAUSFUHR
çeːmiːfazeːʀɪndʊstʀiː CHEMIEFASERINDUSTRIE
çeːmiːfɪʀmən CHEMIEFIRMEN
çeːmiːgəʃɛft CHEMIEGESCHÄFT
çeːmiːgeːzəlʃaftən CHEMIEGESELLSCHAFTEN
çeːmiːgeːzɛt͡s CHEMIEGESETZ
çeːmiːɪndʊstʀiː CHEMIEINDUSTRIE
çeːmiːkaʊ̯fman CHEMIEKAUFMANN
çeːmiːlaboːɐ̯ CHEMIELABOR
çeːmiːlaboːʀant CHEMIELABORANT
çeːmiːlaboːʀantɪn CHEMIELABORANTIN
çeːmiːliːfəʀʊŋ CHEMIELIEFERUNG
çeːmiːliːfəʀʊŋən CHEMIELIEFERUNGEN
çeːmiːpapiːʀən CHEMIEPAPIEREN
çeːmiːpʀoːdʊkt CHEMIEPRODUKT
çeːmiːpʀoːdʊktə CHEMIEPRODUKTE
çeːmiːpʀoːdʊktən CHEMIEPRODUKTEN
çeːmiːpʀoːdʊktsɪoːn CHEMIEPRODUKTION
çeːmiːpʀoːdʊkt͡s CHEMIEPRODUKTS
çeːmiːʀiːzə CHEMIERIESE
çeːmiːʃuːlə CHEMIESCHULE
çeːmiːʃtuːdɛnt CHEMIESTUDENT
çeːmiːʊntɐneːmən CHEMIEUNTERNEHMEN
çeːmiːfɐvaltʊŋ CHEMIEVERWALTUNG
çeːmiːvafən CHEMIEWAFFEN
çeːmiːvɛʀtə CHEMIEWERTE
çeːmiːvɪʀtʃaft CHEMIEWIRTSCHAFT
çeːmiːkaːl CHEMIKALIE
çeːmiːkalɪən CHEMIKALIEN
çeːmiːkant CHEMIKANT
çeːmiːkɐ CHEMIKER
çeːmiːkəʀɪn CHEMIKERIN
çeːmiːkəʀɪnən CHEMIKERINNEN
çeːmiːkəʀn CHEMIKERN
çeːmiːkɐs CHEMIKERS
çeːmɪʃʀaɪ̯nɪgʊŋsʔɛçthaɪ̯t CHEMISCHREINIGUNGSECHTHEIT
çɛmnɪt͡s CHEMNITZ
çɛmnɪt͡səʀɪn CHEMNITZERIN
çeːmoːɐ̯eːt͡sɛptoːɐ̯ CHEMOREZEPTOR
çeːmoːʀeːt͡sɛptoːɐ̯s CHEMOREZEPTORS
çeːmoːzɪs CHEMOSIS
çeːmɔstaːt CHEMOSTAT
çeːmoːtɛçnɪkɐ CHEMOTECHNIKER
çeːmɔtheːʀapɔɪ̯tiːkʊm CHEMOTHERAPEUTIKUM
çeːmɔtheːʀapiː CHEMOTHERAPIE
çeːmɔtheːʀapiːən CHEMOTHERAPIEN
çeːnɪlə CHENILLE
çeːoːps CHEOPS
çeːɔpspyːʀamiːdə CHEOPSPYRAMIDE
çɛfʀən CHEPHREN
çɛfʀəns CHEPHRENS
çɛʀbuːʀk CHERBOURG
çɛʀbuːʀgs CHERBOURGS
çeːʀoːkeː CHEROKEE
çeːʀuːp CHERUB
çeːʀʊskɐ CHERUSKER
çɛʀyːl CHERYL
çeːs CHES
çɛvʀoːlə CHEVROLET
çɛvʀoːn CHEVRON
çeːvɪŋgʊm CHEWINGGUM
çeːvɪŋgʊms CHEWINGGUMS
çeːjɛnə CHEYENNE
çiː CHI
çiːantiː CHIANTI
çiːaʀiː CHIARI
çiːasmaː CHIASMA
çiːasmʊs CHIASMUS
çiːkagoː CHICAGO
çiːkagoːs CHICAGOS
tʃɪks CHICKS
çiːkoːʀeː CHICOREE
çiːkoːʀeː CHICOREE
çiːkoːʀeː CHICORÉE
çiːkoːʀeː CHICORÉE
çiːkoːʀeːs CHICORÉES
çiːmgaʊ̯ CHIEMGAU
çiːmgaʊ̯s CHIEMGAUS
çiːmzeː CHIEMSEE
çiːmzeːs CHIEMSEES
çɪfoːn CHIFFON
çɪfʀə CHIFFRE
çɪfʀeːant͡saɪ̯gə CHIFFREANZEIGE
çɪfʀeːant͡saɪ̯gən CHIFFREANZEIGEN
çɪfʀən CHIFFREN
çɪfʀənʊməʀn CHIFFRENUMMERN
çɪfʀɛʃʀɪft CHIFFRESCHRIFT
çɪfʀɛʃʀɪftən CHIFFRESCHRIFTEN
çɪfʀøːʀ CHIFFREUR
çɪfʀiːʀdaːtən CHIFFRIERDATEN
çɪfʀiːʀmaʃiːnə CHIFFRIERMASCHINE
çɪfʀiːɐ̯ʃtɛlə CHIFFRIERSTELLE
çɪfʀiːʀʊŋ CHIFFRIERUNG
çɪfʀiːʀfɐkeːɐ̯ CHIFFRIERVERKEHR
çiːuːaːuːaː CHIHUAHUA
çiːuːaːuːaːs CHIHUAHUAS
ʃiːlə CHILE
ʃiːlənə CHILENE
ʃiːlənən CHILENEN
ʃiːleːnɪn CHILENIN
ʃiːləs CHILES
ʃiːleːzalpətɐ CHILESALPETER
ʃiːlɪ CHILI
ʃiːlɪpflant͡sə CHILIPFLANZE
ʃiːlɪpflant͡sən CHILIPFLANZEN
ʃiːlɪs CHILIS
ʃiːliːzaːmən CHILISAMEN
ʃiːliːzaməns CHILISAMENS
ʃiːlɪʃoːtə CHILISCHOTE
ʃiːlɪʃoːtən CHILISCHOTEN
ʃiːliːsʔɔʀtə CHILISORTE
ʃiːliːsʔɔʀtən CHILISORTEN
ʃiːliːzoːsə CHILISOSSE
ʃiːliːzoːsən CHILISOSSEN
çiːmɛːʀaː CHIMÄRA
çiːmɛːʀə CHIMÄRE
çiːmɛːʀən CHIMÄREN
tʃiːnaː CHINA
çiːnatɔvn CHINA-TOWN
çiːnaːbəzuːk CHINABEZUG
çiːnakoːl CHINAKOHL
çiːnaʀaɪ̯zə CHINAREISE
çiːnaʀaɪ̯zən CHINAREISEN
çiːnaːs CHINAS
çiːnazɔɪ̯ʀə CHINASÄURE
çɪnçɪlaː CHINCHILLA
çɪnçɪlakanɪnçən CHINCHILLAKANINCHEN
çɪnçɪlaʀatə CHINCHILLARATTE
çɪnçɪlaʀatən CHINCHILLARATTEN
çɪnçɪlaːs CHINCHILLAS
çiːnəsə CHINESE
çiːneːzən CHINESEN
çiːneːzɛnfiːɐ̯təl CHINESENVIERTEL
çiːneːziːn CHINESIN
çiːneːziːnən CHINESINNEN
çiːneːzɪʃɐ CHINESISCHER
çɪnhydʀoːn CHINHYDRON
çiːnɪn CHININ
çiːnɪnfabʀiːk CHININFABRIK
çiːnɪns CHININS
çiːnoːliːn CHINOLIN
çiːnoːn CHINON
çiːnoːk CHINOOK
çiːnɔksaliːn CHINOXALIN
çɪnt͡s CHINTZ
tʃɪp CHIP
çɪpfabʀiːk CHIPFABRIK
çɪpkaʀtə CHIPKARTE
çɪpkaʀtən CHIPKARTEN
çɪpəndaːlə CHIPPENDALE
çɪpəndaːləs CHIPPENDALES
çɪpiː CHIPPIE
tʃɪps CHIPS
çɪpsat͡s CHIPSATZ
çɪpstyːtə CHIPSTÜTE
çɪpstyːtən CHIPSTÜTEN
çiːʀaːk CHIRAC
çiːʀaːks CHIRACS
çiːʀaːliːtɛːt CHIRALITÄT
çiːʀɔpʀaktiːk CHIROPRAKTIK
çiːʀɔpʀaktiːkɐ CHIROPRAKTIKER
çiːʀɔtheːʀapiː CHIROTHERAPIE
çiːʀɔtheːʀapiːən CHIROTHERAPIEN
çiːʀʊʀk CHIRURG
çiːʀʊʀgɛnleːbən CHIRURGENLEBEN
çiːʀʊʀgɛnleːbəns CHIRURGENLEBENS
çiːʀʊʀgiː CHIRURGIE
çiːtɪnfaːzɐ CHITINFASER
çiːtɪnfazəʀn CHITINFASERN
çiːtɪnplatə CHITINPLATTE
çiːtɪnplatən CHITINPLATTEN
çiːziːnaʊ̯ CHIŞINĂU
çlamyːdiː CHLAMYDIE
çlamyːdɪən CHLAMYDIEN
çloːasmaː CHLOASMA
çlɔdvɪç CHLODWIG
çlɔdvɪgs CHLODWIGS
çloːɐ̯ CHLOR
çloːʀamfeːniːkoːl CHLORAMPHENICOL
çloːʀaːt CHLORAT
çlɔʀblaɪ̯çə CHLORBLEICHE
çlɔʀdɛmpfə CHLORDÄMPFE
çloːʀən CHLOREN
çloːʀɛsɪçzɔɪ̯ʀə CHLORESSIGSÄURE
çloːʀɛthanzɔɪ̯ʀə CHLORETHANSÄURE
çlɔʀfluːɔʀkoːlɛnvasɐʃtɔf CHLORFLUORKOHLENWASSERSTOFF
çlɔʀgaːs CHLORGAS
çlɔʀhydʀaːt CHLORHYDRAT
çloːʀiːt CHLORID
çloːʀɪdbɛlastʊŋ CHLORIDBELASTUNG
çloːʀiːdə CHLORIDE
çloːʀiːdən CHLORIDEN
çloːʀɪts CHLORIDS
çloːʀɪt CHLORIT
çloːʀiːt͡s CHLORITS
çlɔʀkalk CHLORKALK
çlɔʀkoːlɛnvasɐʃtɔf CHLORKOHLENWASSERSTOFF
çlɔʀnɪtʀaːt CHLORNITRAT
çlɔʀnɪtʀaːt͡s CHLORNITRATS
çloːʀoːfɔʀm CHLOROFORM
çloːʀoːfɔʀms CHLOROFORMS
çloːʀɔfyl CHLOROPHYLL
çloːʀɔfyls CHLOROPHYLLS
çloːʀɔfylt͡suːzat͡s CHLOROPHYLLZUSATZ
çloːʀɔfylt͡suːzɛt͡sə CHLOROPHYLLZUSÄTZE
çloːʀɔfylt͡suːzɛt͡sən CHLOROPHYLLZUSÄTZEN
çloːʀɔplast CHLOROPLAST
çloːʀoːkvɪn CHLOROQUIN
çloːɐ̯s CHLORS
çlɔʀzɔɪ̯ʀə CHLORSÄURE
çlɔʀfɐbɪndʊŋ CHLORVERBINDUNG
çlɔʀvasɐʃtɔf CHLORWASSERSTOFF
çlɔthaːʀ CHLOTHAR
çoːkə CHOKE
koːlaŋiːtɪs CHOLANGITIS
koːləlɪthiːazɪs CHOLELITHIASIS
koːlɔʀaː CHOLERA
koːleːʀaːʊsbʀyçə CHOLERAAUSBRÜCHE
koːleːʀaːʊsbʀyçən CHOLERAAUSBRÜCHEN
koːleːʀɛːpiːdeːmiː CHOLERAEPIDEMIE
koːleːʀɛːpiːdeːmiːən CHOLERAEPIDEMIEN
koːleːʀakʀaŋkə CHOLERAKRANKE
koːleːʀakʀaŋkən CHOLERAKRANKEN
koːleːʀɪkɐ CHOLERIKER
koːleːʀiːkəʀɪn CHOLERIKERIN
koːlɛskɪ CHOLESKY
koːlɛskyːs CHOLESKYS
koːlɛstaːzə CHOLESTASE
koːlɛstəʀɪn CHOLESTERIN
koːlɛstəʀɪns CHOLESTERINS
koːlɛsteːʀɪnʃpiːgəl CHOLESTERINSPIEGEL
koːlɛsteːʀɪnzynteːzə CHOLESTERINSYNTHESE
koːlɛsteːʀɪnzynteːzən CHOLESTERINSYNTHESEN
koːlɛsteːʀɪnvɛʀtə CHOLESTERINWERTE
koːleːt͡systiːtɪs CHOLEZYSTITIS
tçɔmskɪ CHOMSKY
çɔmskyːs CHOMSKYS
çɔndʀiːtɪs CHONDRITIS
çɔndʀɔblastoːm CHONDROBLASTOM
çɔndʀoːm CHONDROM
çoːpɪn CHOPIN
çoːpɪns CHOPINS
çɔpɐ CHOPPER
çɔpzyːɪ CHOPSUEY
koɐ̯ CHOR
koːʀaːl CHORAL
koːʀalfantaziː CHORALFANTASIE
koːʀalfantaziː CHORALFANTASIE
koːʀalfantaziːən CHORALFANTASIEN
koːʀalfantaziːən CHORALFANTASIEN
koːʀalkantaːtə CHORALKANTATE
koːʀalkantaːtən CHORALKANTATEN
koːʀalfantaziː CHORALPHANTASIE
koːʀalfantaziː CHORALPHANTASIE
koːʀalfantaziːən CHORALPHANTASIEN
koːʀalfantaziːən CHORALPHANTASIEN
koːʀaːls CHORALS
kɔʀdaː CHORDA
kɔʀdaːt CHORDAT
kɔʀdataː CHORDATA
kɔʀdaːtən CHORDATEN
kɔʀdatiːʀ CHORDATIER
kɔʀdiːʀɛktoːɐ̯ CHORDIREKTOR
kɔʀdiːʀiːgɛnt CHORDIRIGENT
koʀə CHORE
koːʀeːɔgʀafiː CHOREOGRAFIE
koːʀeːɔgʀafiː CHOREOGRAFIE
koːʀeːɔgʀafɪən CHOREOGRAFIEN
koːʀeːɔgʀaːfən CHOREOGRAFIN
koːʀeːɔgʀaːf CHOREOGRAPH
koːʀeːɔgʀafiː CHOREOGRAPHIE
koːʀeːɔgʀafiː CHOREOGRAPHIE
koːʀeːɔgʀafiːən CHOREOGRAPHIEN
koʀəs CHORES
kɔʀgeːzaŋ CHORGESANG
kɔʀgeːzaŋs CHORGESANGS
kɔʀhɛmt CHORHEMD
koːʀɪn CHORIN
koːʀɪsmɪnzɔɪ̯ʀə CHORISMINSÄURE
koːʀɪst CHORIST
koːʀɪstən CHORISTEN
koːʀiːt͡soː CHORIZO
kɔʀknaːbə CHORKNABE
kɔʀknaːbən CHORKNABEN
kɔʀlaɪ̯tɐ CHORLEITER
kɔʀliːteːʀatuːʀ CHORLITERATUR
kɔʀməloːdɪən CHORMELODIEN
kɔʀmɪtgliːdɐ CHORMITGLIEDER
kɔʀmuːziːk CHORMUSIK
koɐ̯s CHORS
kɔʀzɛŋɐ CHORSÄNGER
kɔʀzɛŋəʀɪn CHORSÄNGERIN
kɔʀzɛŋəʀɪnən CHORSÄNGERINNEN
kɔʀzɛŋəʀn CHORSÄNGERN
kɔʀzɛŋɐs CHORSÄNGERS
kɔʀtoːn CHORTON
kɔʀvɛʀkə CHORWERKE
koːʀɛːlə CHORÄLE
koːʀɛːlən CHORÄLEN
ʃɔsə CHOSE
çoːzən CHOSEN
çoːv CHOW
kʀɪstuːs CHR
kʀiːzaːm CHRISAM
kʀiːzaːms CHRISAMS
kʀɪst CHRIST
kʀɪstaː CHRISTA
kʀɪstaːs CHRISTAS
kʀɪstbaʊ̯m CHRISTBAUM
kʀɪstbaʊ̯məs CHRISTBAUMES
kʀɪstbaʊ̯mkuːgəl CHRISTBAUMKUGEL
kʀɪstbaʊ̯ms CHRISTBAUMS
kʀɪstbaʊ̯mʃmʊk CHRISTBAUMSCHMUCK
kʀɪstdeːmoːkʀaːt CHRISTDEMOKRAT
kʀɪstdeːmoːkʀaːtən CHRISTDEMOKRATEN
kʀɪstəl CHRISTEL
kʀɪstəls CHRISTELS
kʀɪstən CHRISTEN
kʀɪstənhaɪ̯t CHRISTENHEIT
kʀɪstəntuːm CHRISTENTUM
kʀɪstəntuːms CHRISTENTUMS
kʀɪstənfɐfɔlgʊŋ CHRISTENVERFOLGUNG
kʀɪstənfɐfɔlgʊŋən CHRISTENVERFOLGUNGEN
kʀɪstiː CHRISTI
kʀɪstiːaːn CHRISTIAN
kʀɪstiːaːnə CHRISTIANE
kʀɪstiːaːnəs CHRISTIANES
kʀɪstiːaniːziːʀəns CHRISTIANISIERENS
kʀɪstiːaniːziːʀʊŋ CHRISTIANISIERUNG
kʀɪstiːaːns CHRISTIANS
kʀɪstɪn CHRISTIN
kʀɪstiːnaː CHRISTINA
kʀɪstiːnaːs CHRISTINAS
kʀɪstɪnə CHRISTINE
kʀɪstɪnəs CHRISTINES
kʀɪstɪnən CHRISTINNEN
kʀɪstkɪnt CHRISTKIND
kʀɪstkɪndəs CHRISTKINDES
kʀɪstkɪndl CHRISTKINDL
kʀɪstkɪndlmaʀkt CHRISTKINDLMARKT
kʀɪstlɪç CHRISTLICH
kʀɪstlɪçkaɪ̯t CHRISTLICHKEIT
kʀɪstmaʀkt CHRISTMARKT
kʀɪstmaʀktəs CHRISTMARKTES
kʀɪstmɛsə CHRISTMESSE
kʀɪstmɛtə CHRISTMETTE
kʀɪstoː CHRISTO
kʀɪstoːloːgiː CHRISTOLOGIE
kʀɪstɔfaniː CHRISTOPHANIE
kʀɪstɔfɐ CHRISTOPHER
kʀɪstɔfɐs CHRISTOPHERS
kʀɪstɔfoːʀʊs CHRISTOPHORUS
kʀɪstɔfs CHRISTOPHS
kʀɪstɔs CHRISTOS
kʀɪstoːzɔfiː CHRISTOSOPHIE
kʀɪstʀoːzə CHRISTROSE
kʀɪstzoːt͡siːaːlə CHRISTSOZIALE
kʀɪstzoːt͡siːaːlən CHRISTSOZIALEN
kʀɪstʊs CHRISTUS
kʀɪstʊsfiːguːʀ CHRISTUSFIGUR
kʀɪstʊsgʀaːp CHRISTUSGRAB
kʀɪstʊsgʀaːbs CHRISTUSGRABS
kʀɪstʊsknaːbə CHRISTUSKNABE
kʀɪstʊsknaːbən CHRISTUSKNABEN
kʀɪstʊskɔpf CHRISTUSKOPF
kʀɪstʊsleːgəndə CHRISTUSLEGENDE
kʀɪstʊsleːgəndən CHRISTUSLEGENDEN
kʀɪstuːzɔʀdən CHRISTUSORDEN
kʀɪstuːzɔʀdəns CHRISTUSORDENS
kʀɪstʊsʀɪteːʀɔʀdən CHRISTUSRITTERORDEN
kʀɪstʊsʀɪteːʀɔʀdəns CHRISTUSRITTERORDENS
kʀɪstʊsviːzjoːnən CHRISTUSVISIONEN
kʀoːm CHROM
kʀoːmatiːt CHROMATID
kʀoːmatiːʀʊŋ CHROMATIERUNG
kʀoːmatɪn CHROMATIN
kʀoːmatiːt͡siːtɛːt CHROMATIZITÄT
kʀoːmatɔgʀam CHROMATOGRAMM
kʀoːmatɔgʀafiː CHROMATOGRAPHIE
kʀoːmaʊ̯sfuːʀ CHROMAUSFUHR
kʀoːmaʊ̯sfuːʀən CHROMAUSFUHREN
kʀoːməʀt͡s CHROMERZ
kʀoːməʀt͡sə CHROMERZE
kʀoːmfaʀbʃtɔf CHROMFARBSTOFF
kʀoːmgɛlp CHROMGELB
kʀoːmoːdyːnamiːk CHROMODYNAMIK
kʀoːmoːlɪthɔgʀafiː CHROMOLITHOGRAPHIE
kʀoːmoːzoːm CHROMOSOM
kʀoːmoːzoːmə CHROMOSOME
kʀoːmoːzoːmən CHROMOSOMEN
kʀoːmoːzoːmənabvaɪ̯çʊŋ CHROMOSOMENABWEICHUNG
kʀoːmoːzoːmənanoːmaliː CHROMOSOMENANOMALIE
kʀoːmoːzoːms CHROMOSOMS
kʀoːmɔsfɛːʀə CHROMOSPHÄRE
kʀoːms CHROMS
kʀoːmzɪlbɐ CHROMSILBER
kʀoːmzɪlbɐs CHROMSILBERS
kʀoːmzɔɪ̯ʀə CHROMSÄURE
kʀoːmzɔɪ̯ʀeːzalt͡s CHROMSÄURESALZ
kʀoːnɪkl CHRONICLE
kʀoːniːk CHRONIK
kʀoːnɪst CHRONIST
kʀoːnɪstən CHRONISTEN
kʀoːnɔgʀam CHRONOGRAMM
kʀoːnɔgʀaːf CHRONOGRAPH
kʀoːnoːloːgə CHRONOLOGE
kʀoːnoːloːgiː CHRONOLOGIE
kʀoːnoːloːgiːən CHRONOLOGIEN
kʀoːnoːmeːtɐ CHRONOMETER
kʀoːnoːmeːtɐn CHRONOMETERN
kʀoːnoːmeːtɐs CHRONOMETERS
kʀoːnoːmɛtʀiː CHRONOMETRIE
kʀoːnoːt͡syklɔgʀaːf CHRONOZYKLOGRAPH
kʀʊʃtʃoːv CHRUSCHTSCHOW
kʀʊʃtʃoːvs CHRUSCHTSCHOWS
kʀyːzanteːmə CHRYSANTHEME
kʀyːzanteːmən CHRYSANTHEMEN
kʀyslɐ CHRYSLER
kʀyslɐs CHRYSLERS
kʀyːzɔstoːmʊs CHRYSOSTOMUS
kʀystal CHRYSTAL
çʊŋk CHUNK
çʊnkɪŋ CHUNKING
çuːʀ CHUR
çʊʀçɪl CHURCHILL
çʊʀçɪls CHURCHILLS
çuːʀs CHURS
çʊtneː CHUTNEY
çʊt͡spə CHUZPE
çyːlʊs CHYLUS
çateːaʊ̯ CHÂTEAU
çateːaʊ̯ CHÂTEAU
çateːaʊ̯s CHÂTEAUS
çateːaʊ̯s CHÂTEAUS
çɛːɛːs CHÄÄS
køːʀə CHÖRE
køːʀən CHÖREN
tsiːtseːʀoː CICERO
kiːkeːʀoːs CICEROS
kɪdʀə CIDRE
kɪdʀəs CIDRES
kiːmabuːə CIMABUE
kiːmabyːs CIMABUES
kɪnç CINCH
kiːneːast CINEAST
kiːneːastən CINEASTEN
kiːneːmaskoːpə CINEMASCOPE
kiːneːmatheːk CINEMATHEK
kiːneːʀaʀiːʊm CINERARIUM
kɪŋuːlʊm CINGULUM
kɪpʀiːaniː CIPRIANI
kɪʀkʊs CIRCUS
kiːʀiːakoː CIRIACO
kiːs CIS
kɪskoː CISCO
kɪskoːs CISCOS
siːtɪgʀuːp CITIGROUP
siːtiːbaŋk CITIBANK
kɪtʀaːt CITRAT
kɪtʀɪn CITRIN
kɪtʀøːn CITROEN
kɪtʀøːnfaːʀɐ CITROENFAHRER
kɪtʀøːns CITROENS
sɪtɪ CITY
kadiːt͡s CÁDIZ
kɪskoː DISCO
kaʀdɪf KABELS
kabʀɪoː KABRIO
kadiː KADI
kadmiːʊmzʊlfiːt KADMIUMSULFID
kaf KAFF
kafeː KAFFEE
kafeːklatʃ KAFFEEKLATSCH
kafeːs KAFFEES
kafeːs KAFFEES
kalabʀiːən KALABRIEN
kalabʀɪəns KALABRIENS
kaldeːʀaː KALDERA
kalk KALK
kalviːnɪst KALVINIST
kalviːnɪstən KALVINISTEN
kamɪn KAMIN
kamɪns KAMINS
kamp KAMP
kampagnən KAMPAGNEN
kamps KAMPS
kanaɪ̯lə KANAILLE
kanaɪ̯lən KANAILLEN
kanoːn KANON
kanoːn KANON
kanoːns KANONS
kanɔsaːgɛŋə KANOSSAGÄNGE
kanɔsaːgɛŋən KANOSSAGÄNGEN
kantaːtə KANTATE
kantaːtən KANTATEN
kanʊs KANUS
kaːp KAP
kapɛlaː KAPELLA
kapaː KAPPA
kapʀiːkə KAPRICE
kaʀbiːt KARBID
kaʀbɪts KARBIDS
kaʀiːnaː KARINA
kaʀl KARL
kaʀlaː KARLA
kaʀlaːs KARLAS
kaʀls KARLS
kaʀoːlaːs KAROLAS
kaʀoːliːnaː KAROLINA
kaʀoːliːnaːs KAROLINAS
kaʀoːliːnə KAROLINE
kaʀstəns KARSTENS
kaʀtɛl KARTELL
kaʀtoːn KARTON
kaʀtoːns KARTONS
kaʀuːzoː KARUSO
kaziːnoː KASINO
kaziːnoːs KASINOS
kaspaːʀ KASPAR
kaspaːʀs KASPARS
kaːt KAT
kathɪ KATHIE
katʀɪn KATHRIN
katʀɪns KATHRINS
kathɪ KATIE
katʀɪn KATRIN
katʀɪns KATRINS
kiːs KIES
kiːneːastən KINEASTEN
kiːneːmatheːk KINEMATHEK
kʀɪstiːaːn KRISTIAN
kʀɪstiːaːns KRISTIANS
kʀɪstɪn KRISTIN
kʀɪstiːnaː KRISTINA
kʀɪstiːnaːs KRISTINAS
seːdeːseː PDS
kiːs QIS
ʃalɔtən SCHALOTTEN
ʃeːliːnə SCHIENE
ʃɛlə SCHÄLLE
tʃat͡s TSCHADS
bøːzə BÖSE
bøːzəs BÖSES
bʏʀgən BÜRGEN
bʏʀgɐlɪçən BÜRGERLICHEM
kal KAHL
kaːm KAM
kaʀdiːnaːlə KARDINALE
kaʀdiːnaːləs KARDINALES
ʃɛlə SCHELLE
ʃiːlə SCHIELE

Copyright 2011 Ralf Herzog

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

Re: German IPA FLAC files, section xaaj
User: ralfherzog
Date: 2/28/2011 2:48 pm
Views: 73
Rating: 0

Hi Ken! I am uploading the package ralfs-german-ipa-flac-files-xaaj-201009.tar.bz2 (76 MB) to ftp://[email protected]/. Regards, Ralf

PreviousNext