German Speech Files

Flat
Ralf's German IPA FLAC files (section: xaae)
User: ralfherzog
Date: 8/28/2010 5:19 am
Views: 3651
Rating: 0

Speaker Characteristics:

Gender: male;
Age range: adult;
Pronunciation dialect: Standard German

Recording Information:

Microphone make: Sennheiser PC 131;
Microphone type: noise canceling headset;
Audio card make: Andrea USB adapter;
Audio card type: USB;
Audio Recording Software: Audacity 1.3.12;
O/S: Ubuntu 10.04 (64-bit).

File Info:

File type: FLAC;
Sampling rate: 16kHz;
Sample rate format: 16bit;
Number of channels: 1;
Audio Processing: no

 

Prompts:

ʔaʊ̯fvɛʀt͡shaːkən AUFWÄRTSHAKEN
ʔaʊ̯fvɛʀt͡sknɪk AUFWÄRTSKNICK
ʔaʊ̯fvɛʀt͡skɔʀɛktuːʀ AUFWÄRTSKORREKTUR
ʔaʊ̯fvɛʀt͡skɔʀɛktuːʀən AUFWÄRTSKORREKTUREN
ʔaʊ̯fvɛʀt͡stʀansfɔʀmatoːɐ̯ AUFWÄRTSTRANSFORMATOR
ʔaʊ̯fvɛʀt͡svɛlə AUFWÄRTSWELLE
ʔaʊ̯fvɛʀt͡svɛlən AUFWÄRTSWELLEN
ʔaʊ̯fvœlbən AUFWÖLBEN
ʔaʊ̯fvœlbəns AUFWÖLBENS
ʔaʊ̯ft͡saɪ̯çnəns AUFZEICHNENS
aʊ̯ft͡saɪ̯çnʊŋ AUFZEICHNUNG
ʔaʊ̯ft͡saɪ̯çnʊŋən AUFZEICHNUNGEN
ʔaʊ̯ft͡saɪ̯çnʊŋsgəʀɛːt AUFZEICHNUNGSGERÄT
ʔaʊ̯ft͡saɪ̯çnʊŋstʀɛːgɐ AUFZEICHNUNGSTRÄGER
ʔaʊ̯ft͡siː AUFZIEH
ʔaʊ̯ft͡siːʃpiːlt͡sɔɪ̯k AUFZIEHSPIELZEUG
ʔaʊ̯ft͡sɪnzʊŋsfaktoːɐ̯ AUFZINSUNGSFAKTOR
ʔaʊ̯ft͡suːk AUFZUG
ʔaʊ̯ft͡suːganlaːgə AUFZUGANLAGE
ʔaʊ̯ft͡suːgɪnspɛkt͡sɪoːn AUFZUGINSPEKTION
ʔaʊ̯ft͡suːgs AUFZUGS
ʔaʊ̯ft͡suːgtɛçnɪk AUFZUGTECHNIK
ʔaʊ̯ft͡suːgtyːʀ AUFZUGTÜR
ʔaʊ̯ft͡seːləns AUFZÄHLENS
aʊ̯ft͡seːlʊŋ AUFZÄHLUNG
ʔaʊ̯ft͡seːlʊŋən AUFZÄHLUNGEN
ʔaʊ̯ft͡seːlʊŋsfɔʀlaːgə AUFZÄHLUNGSVORLAGE
ʔaʊ̯ft͡seːlʊŋsfɔʀlaːgən AUFZÄHLUNGSVORLAGEN
ʔaʊ̯ft͡seːlʊŋst͡saɪ̯çən AUFZÄHLUNGSZEICHEN
ʔaʊ̯ft͡seːlʊŋst͡saɪ̯çəns AUFZÄHLUNGSZEICHENS
aʊ̯ft͡syːgə AUFZÜGE
aʊ̯k AUG
ʔaʊ̯gapfəl AUGAPFEL
ʔaʊ̯gapfəls AUGAPFELS
aʊ̯gə AUGE
aʊ̯gŋ AUGEN
ʔaʊ̯gənaŋkɐ AUGENANKER
aʊ̯gənaʀt͡st AUGENARZT
ʔaʊ̯gənaʀt͡stəs AUGENARZTES
aʊ̯gənaʊ̯fʃlaːk AUGENAUFSCHLAG
ʔaʊ̯gənaʊ̯fʃlaːgs AUGENAUFSCHLAGS
ʔaʊ̯gənbəveːgʊŋ AUGENBEWEGUNG
ʔaʊ̯gənbɪndə AUGENBINDE
aʊ̯gənblɪk AUGENBLICK
aʊ̯gənblɪkə AUGENBLICKE
aʊ̯gənblɪkən AUGENBLICKEN
aʊ̯gŋ̩blɪkəs AUGENBLICKES
aʊ̯gŋ̩blɪks AUGENBLICKS
ʔaʊ̯gənblɪksbɪldʊŋ AUGENBLICKSBILDUNG
ʔaʊ̯gənbʀaʊ̯ə AUGENBRAUE
aʊ̯gənbʀaʊ̯ən AUGENBRAUEN
ʔaʊ̯gənbʀaʊ̯ənʃtɪft AUGENBRAUENSTIFT
ʔaʊ̯gənbʊtɐ AUGENBUTTER
ʔaʊ̯gəndɛkəl AUGENDECKEL
ʔaʊ̯gənɐkʀankʊŋ AUGENERKRANKUNG
ʔaʊ̯gənfaʀbə AUGENFARBE
ʔaʊ̯gənfeːlɐ AUGENFEHLER
ʔaʊ̯gənflɛk AUGENFLECK
ʔaʊ̯gənfɛltçən AUGENFÄLTCHEN
ʔaʊ̯gənglaːs AUGENGLAS
ʔaʊ̯gəngʀuːs AUGENGRUSS
ʔaʊ̯gənhaɪ̯lkʊndə AUGENHEILKUNDE
ʔaʊ̯gənhøːə AUGENHÖHE
ʔaʊ̯gənhøːlə AUGENHÖHLE
ʔaʊ̯gənhøːlən AUGENHÖHLEN
ʔaʊ̯geːnɪnəndʀʊk AUGENINNENDRUCK
ʔaʊ̯gənklapə AUGENKLAPPE
ʔaʊ̯gənkliːniːk AUGENKLINIK
ʔaʊ̯gənkɔntakt AUGENKONTAKT
ʔaʊ̯gənkɔntuːʀɛnʃtɪft AUGENKONTURENSTIFT
aʊ̯gənkʀaŋkhaɪ̯t AUGENKRANKHEIT
ʔaʊ̯gənlɪçt AUGENLICHT
ʔaʊ̯gənlɪçt͡s AUGENLICHTS
ʔaʊ̯gənliːt AUGENLID
aʊ̯gənliːdɐ AUGENLIDER
aʊ̯gənmaːs AUGENMASS
ʔaʊ̯gənmaːsə AUGENMASSE
ʔaʊ̯gənmaːsən AUGENMASSEN
ʔaʊ̯gənmaːsəs AUGENMASSES
ʔaʊ̯gɛnməʀk AUGENMERK
ʔaʊ̯gənmʊskəl AUGENMUSKEL
ʔaʊ̯gənaːdəl AUGENNADEL
ʔaʊ̯gɛnəʀf AUGENNERV
ʔaʊ̯gənoːpeːʀat͡si̯oːn AUGENOPERATION
ʔaʊ̯gənoːpeːʀat͡si̯oːnən AUGENOPERATIONEN
ʔaʊ̯gənɔptiːkɐ AUGENOPTIKER
ʔaʊ̯gənɔptiːkɐgeːɪlfə AUGENOPTIKERGEHILFE
ʔaʊ̯gənɔptiːkɐgeːɪlfən AUGENOPTIKERGEHILFEN
ʔaʊ̯gənpaːʀə AUGENPAARE
ʔaʊ̯gənpaʀtiː AUGENPARTIE
ʔaʊ̯gənpfleːgə AUGENPFLEGE
ʔaʊ̯gənʀant AUGENRAND
ʔaʊ̯gənʀaɪ̯t͡sʃtɔf AUGENREIZSTOFF
aʊ̯gənʀɪŋə AUGENRINGE
ʔaʊ̯gənʀɪŋvaldzɛŋɐ AUGENRINGWALDSÄNGER
ʔaʊ̯gənzalbə AUGENSALBE
ʔaʊ̯gənʃaɪ̯n AUGENSCHEIN
ʔaʊ̯gənʃaɪ̯npʀyːfʊŋ AUGENSCHEINPRÜFUNG
ʔaʊ̯gənʃaɪ̯ns AUGENSCHEINS
aʊ̯gənʃmaʊ̯s AUGENSCHMAUS
ʔaʊ̯gənʃʀaʊ̯bə AUGENSCHRAUBE
ʔaʊ̯gənʃpiːgəl AUGENSPIEGEL
ʔaʊ̯gənʃtɛlʊŋ AUGENSTELLUNG
aʊ̯gəntaːlɐ AUGENTHALER
ʔaʊ̯gəntiːʀçən AUGENTIERCHEN
ʔaʊ̯gəntiːʀçəns AUGENTIERCHENS
aʊ̯gəntʀɔpfən AUGENTROPFEN
ʔaʊ̯gəntʀɔst AUGENTROST
ʔaʊ̯gənvasɐ AUGENWASSER
ʔaʊ̯gənvaɪ̯də AUGENWEIDE
ʔaʊ̯gənvaɪ̯dən AUGENWEIDEN
ʔaʊ̯gənvɪmpɐ AUGENWIMPER
ʔaʊ̯gənvɪŋkəl AUGENWINKEL
ʔaʊ̯gənvɪŋkəln AUGENWINKELN
aʊ̯gənt͡sɔɪ̯gə AUGENZEUGE
ʔaʊ̯gənt͡sɔɪ̯gən AUGENZEUGEN
ʔaʊ̯gənt͡sɔɪ̯gənbəʀɪçt AUGENZEUGENBERICHT
ʔaʊ̯gənt͡sɔɪ̯gənbəʀɪçtən AUGENZEUGENBERICHTEN
ʔaʊ̯gənt͡sɔɪ̯gɪn AUGENZEUGIN
ʔaʊ̯gənɛʀt͡stə AUGENÄRZTE
ʔaʊ̯gənɛʀt͡stən AUGENÄRZTEN
ʔaʊ̯gənɛʀt͡stɪn AUGENÄRZTIN
ʔaʊ̯gənɛʀt͡stɪnən AUGENÄRZTINNEN
ʔaʊ̯gənyːbəl AUGENÜBEL
aʊ̯gəs AUGES
ʔaʊ̯geːvɛsɐ AUGEWÄSSER
ʔaʊ̯gɪt AUGIT
ʔaʊ̯gməntat͡si̯oːn AUGMENTATION
ʔaʊ̯gməntat͡si̯oːnən AUGMENTATIONEN
ʔaʊ̯gməntatiːf AUGMENTATIV
aʊ̯ksbʊʀk AUGSBURG
aʊ̯ksbʊʀgɐ AUGSBURGER
aʊ̯ksbʊʀgəʀɪn AUGSBURGERIN
ʔaʊ̯gsbʊʀgəʀɪnən AUGSBURGERINNEN
ʔaʊ̯gsbʊʀgəʀn AUGSBURGERN
ʔaʊ̯gsbʊʀgɐs AUGSBURGERS
aʊ̯ksbʊʀks AUGSBURGS
ʔaʊ̯gsplaɪ̯s AUGSPLEISS
ʔaʊ̯gstal AUGSTALL
aʊ̯gʃtaɪ̯n AUGSTEIN
ʔaʊ̯gʃtaɪ̯ns AUGSTEINS
ʔaʊ̯guːʀ AUGUR
ʔaʊ̯guːʀɛnlɛçəln AUGURENLÄCHELN
aʊ̯gʊst AUGUST
ʔaʊ̯gʊstaː AUGUSTA
ʔaʊ̯gʊstaːbənt AUGUSTABEND
ʔaʊ̯gʊstaːs AUGUSTAS
aʊ̯gʊstə AUGUSTE
aʊ̯gʊstn̩ AUGUSTEN
aʊ̯gʊstəs AUGUSTES
aʊ̯gʊstɪn AUGUSTIN
aʊ̯gʊstɪnɐ AUGUSTINER
ʔaʊ̯gʊstiːnɐmœnç AUGUSTINERMÖNCH
ʔaʊ̯gʊstiːnɐʃtɪft AUGUSTINERSTIFT
ʔaʊ̯gʊstɪns AUGUSTINS
aʊ̯gʊstiːnʊs AUGUSTINUS
ʔaʊ̯gʊstiːnʊsʀeːgəl AUGUSTINUSREGEL
ʔaʊ̯gʊstiːnʊsʀeːgəln AUGUSTINUSREGELN
aʊgʊst͡s AUGUSTS
aʊ̯gʊstʃtʀaːsə AUGUSTSTRASSE
ʔaʊ̯gʊstʊs AUGUSTUS
ʔaʊ̯gʊstʊsbʊʀk AUGUSTUSBURG
ʔaʊ̯gʊstʊsbʊʀgs AUGUSTUSBURGS
ʔaʊ̯gʊstʊsgɛmə AUGUSTUSGEMME
ʔaʊ̯gʊstʊsgɛmən AUGUSTUSGEMMEN
ʔaʊ̯gʊstʊsmaʊ̯zoːleːʊm AUGUSTUSMAUSOLEUM
ʔaʊ̯gʊstʊsmaʊ̯zoːleːʊms AUGUSTUSMAUSOLEUMS
aʊ̯kt͡si̯on AUKTION
ʔaʊ̯kt͡si̯onən AUKTIONEN
ʔaʊ̯kt͡si̯oniːʀən AUKTIONIEREN
ʔaʊ̯kt͡si̯oniːʀəns AUKTIONIERENS
ʔaʊ̯kt͡si̯onshamɐ AUKTIONSHAMMER
aʊ̯kt͡si̯onshaʊ̯s AUKTIONSHAUS
aʊ̯kt͡si̯onshaʊ̯zəs AUKTIONSHAUSES
ʔaʊ̯kt͡si̯onskataloːk AUKTIONSKATALOG
ʔaʊ̯kt͡si̯onskɔstən AUKTIONSKOSTEN
ʔaʊ̯kt͡si̯onsloːkaːl AUKTIONSLOKAL
ʔaʊ̯kt͡si̯onsmaʀkt AUKTIONSMARKT
ʔaʊ̯kt͡si̯onspʀaɪ̯s AUKTIONSPREIS
ʔaʊ̯kt͡si̯onsfɐkaʊ̯f AUKTIONSVERKAUF
ʔaʊ̯kt͡si̯onsfɐkaʊ̯fs AUKTIONSVERKAUFS
ʔaʊ̯laː AULA
ʔaʊ̯ləndɔʀf AULENDORF
ʔaʊ̯ləndɔʀfs AULENDORFS
ʔaʊ̯lfɪŋən AULFINGEN
ʔaʊ̯lfɪŋəns AULFINGENS
ʔaʊ̯loːs AULOS
ʔaʊ̯maɪ̯ɐ AUMEIER
ʔaʊ̯ʀeːoːlə AUREOLE
ʔaʊ̯ʀeːoːlən AUREOLEN
ʔaʊ̯ʀɪks AURICHS
ʔaʊ̯ʀiːkəl AURIKEL
ʔaʊ̯ʀoːʀaː AURORA
aʊ̯s AUS
ʔaʊ̯sʔaʀbaɪ̯təns AUSARBEITENS
ʔaʊ̯sʔaʀbaɪ̯tʊŋ AUSARBEITUNG
ʔaʊ̯sʔaʀbaɪ̯tʊŋən AUSARBEITUNGEN
ʔaʊ̯sʔaʀtəns AUSARTENS
ʔaʊ̯sʔaʀtʊŋ AUSARTUNG
ʔaʊ̯sʔaʀtʊŋən AUSARTUNGEN
ʔaʊ̯sʔatmʊŋ AUSATMUNG
aʊ̯sbaʊ̯ AUSBAU
ʔaʊ̯sbaʊ̯aɪ̯nhaɪ̯t AUSBAUEINHEIT
ʔaʊ̯sbaʊ̯aɪ̯nhaɪ̯tən AUSBAUEINHEITEN
ʔaʊ̯sbaʊ̯fʊŋktsɪoːn AUSBAUFUNKTION
ʔaʊ̯sbaʊ̯fʊŋktsɪoːnən AUSBAUFUNKTIONEN
ʔaʊ̯sbaʊ̯feːɪçkaɪ̯t AUSBAUFÄHIGKEIT
aʊ̯sbaʊ̯geːgnɐ AUSBAUGEGNER
ʔaʊ̯sbaʊ̯gəʀɛːt AUSBAUGERÄT
ʔaʊ̯sbaʊ̯gɛʃtɛlə AUSBAUGESTELLE
ʔaʊ̯sbaʊ̯gɛʃtɛlən AUSBAUGESTELLEN
ʔaʊ̯sbaʊ̯geːvɛʀkə AUSBAUGEWERKE
ʔaʊ̯sbaʊ̯gʀʊpən AUSBAUGRUPPEN
ʔaʊ̯sbaʊ̯haʊ̯s AUSBAUHAUS
ʔaʊ̯sbaʊ̯ɪnʒɛnjøːʀə AUSBAUINGENIEURE
ʔaʊ̯sbaʊ̯iːniːtiːʔiːʀʊŋ AUSBAUINITIIERUNG
ʔaʊ̯sbaʊ̯masnaːmən AUSBAUMASSNAHMEN
ʔaʊ̯sbaʊ̯nʊmɐ AUSBAUNUMMER
ʔaʊ̯sbaʊ̯paʀameːtɐ AUSBAUPARAMETER
ʔaʊ̯sbaʊ̯plɛːnə AUSBAUPLÄNE
ʔaʊ̯sbaʊ̯s AUSBAUS
ʔaʊ̯sbaʊ̯ziːmuːlatoːɐ̯ AUSBAUSIMULATOR
ʔaʊ̯sbaʊ̯ziːmuːlatoːʀən AUSBAUSIMULATOREN
ʔaʊ̯sbaʊ̯ʃtɛlʊŋ AUSBAUSTELLUNG
ʔaʊ̯sbaʊ̯ʃtɔɪ̯ɐgəʀɛːtə AUSBAUSTEUERGERÄTE
ʔaʊ̯sbaʊ̯ʃtɔɪ̯əʀʊŋ AUSBAUSTEUERUNG
ʔaʊ̯sbaʊ̯ʃtɔɪ̯əʀʊŋən AUSBAUSTEUERUNGEN
ʔaʊ̯sbaʊ̯ʃtuːfə AUSBAUSTUFE
ʔaʊ̯sbaʊ̯tən AUSBAUTEN
ʔaʊ̯sbaɪ̯nmɛsɐ AUSBEINMESSER
ʔaʊ̯sbɛsəʀns AUSBESSERNS
ʔaʊ̯sbɛsəʀʊŋ AUSBESSERUNG
ʔaʊ̯sbɛsəʀʊŋən AUSBESSERUNGEN
ʔaʊ̯sbɛsəʀʊŋsʔaʀbaɪ̯t AUSBESSERUNGSARBEIT
ʔaʊ̯sbɛsəʀʊŋsʔaʀbaɪ̯tən AUSBESSERUNGSARBEITEN
ʔaʊ̯sbɛsəʀʊŋslak AUSBESSERUNGSLACK
ʔaʊ̯sbɔɪ̯tɐʃtaːt AUSBEUTERSTAAT
ʔaʊ̯sbɔɪ̯tɐʃtaːt͡s AUSBEUTERSTAATS
ʔaʊ̯sbiːgən AUSBIEGEN
aʊ̯sbɪldʊŋsmøːglɪçkaɪ̯tən AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
aʊ̯sbɪldʊŋsiːtuːat͡si̯oːn AUSBILDUNGSSITUATION
ʔaʊ̯sbɪldʊŋsʃpʀʊŋ AUSBILDUNGSSPRUNG
aʊ̯sbɪldʊŋsfɐgyːtʊŋ AUSBILDUNGSVERGÜTUNG
aʊ̯sbɪldʊŋsfɐgyːtʊŋən AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN
ʔaʊ̯sbɪldʊŋsfɐtʀaːk AUSBILDUNGSVERTRAG
aʊ̯sblaɪ̯bən AUSBLEIBEN
ʔaʊ̯sblaɪ̯bəns AUSBLEIBENS
ʔaʊ̯sbʀandʀɔst AUSBRANDROST
ʔaʊ̯sbʀɛçən AUSBRECHEN
ʔaʊ̯sbʀɛçɐ AUSBRECHER
ʔaʊ̯sbʀɛçɐkøːnɪç AUSBRECHERKÖNIG
ʔaʊ̯sbʀɛçəʀn AUSBRECHERN
ʔaʊ̯sbʀɛçɐs AUSBRECHERS
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯təns AUSBREITENS
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋ AUSBREITUNG
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋən AUSBREITUNGEN
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsbədɪŋʊŋ AUSBREITUNGSBEDINGUNG
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsbədɪŋʊŋən AUSBREITUNGSBEDINGUNGEN
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsgəʃvɪndɪçkaɪ̯t AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsmeːdiːʊm AUSBREITUNGSMEDIUM
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsmoːdɛl AUSBREITUNGSMODELL
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsvoːlʊmən AUSBREITUNGSVOLUMEN
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsveːk AUSBREITUNGSWEG
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsveːgə AUSBREITUNGSWEGE
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsveːgən AUSBREITUNGSWEGEN
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsveːgs AUSBREITUNGSWEGS
ʔaʊ̯sbʀaɪ̯tʊŋsviːdɐʃtant AUSBREITUNGSWIDERSTAND
ʔaʊ̯sbʀɛnən AUSBRENNEN
ʔaʊ̯sbʀɛnnkamɐ AUSBRENNKAMMER
ʔaʊ̯sbʀɛnmasə AUSBRENNMASSE
ʔaʊ̯sbʏʀgəʀns AUSBÜRGERNS
ʔaʊ̯sbʏʀgəʀʊŋ AUSBÜRGERUNG
ʔaʊ̯sbʏʀgəʀʊŋən AUSBÜRGERUNGEN
ʔaʊ̯sbytəl AUSBÜTTEL
ʔaʊ̯sbytəls AUSBÜTTELS
aʊ̯ʃvɪt͡s AUSCHWITZ
aʊ̯ʃvɪt͡sbɪʀkənaʊ̯ AUSCHWITZ-BIRKENAU
ʔaʊ̯sdaʊ̯ɐspɔʀt AUSDAUERSPORT
ʔaʊ̯sdaʊ̯ɐʃpɔʀt͡s AUSDAUERSPORTS
ʔaʊ̯sdeːnʊŋskoʔɛfiːtsɪɛnt AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
ʔaʊ̯sdeːnʊŋskoʔɛfiːtsɪɛntən AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN
ʔaʊ̯sdeːnʊŋsmøːglɪçkaɪ̯tən AUSDEHNUNGSMÖGLICHKEITEN
ʔaʊ̯sdeːnʊŋsfɛʀmøːgən AUSDEHNUNGSVERMÖGEN
ʔaʊ̯sdeːnʊŋsfɛʀmøːgəns AUSDEHNUNGSVERMÖGENS
ʔaʊ̯sdʀʊksmøːglɪçkaɪ̯tən AUSDRUCKSMÖGLICHKEITEN
ʔaʊ̯sdʀʊksfɛʀmøːgən AUSDRUCKSVERMÖGEN
aʊ̯zaɪ̯nandɐfalən AUSEINANDERFALLEN
ʔaʊ̯zʔaɪ̯nandɐfliːsən AUSEINANDERFLIESSEN
ʔaʊ̯zʔaɪ̯nandɐfliːsəns AUSEINANDERFLIESSENS
ʔaʊ̯zʔaɪ̯nandɐzɛt͡sən AUSEINANDERSETZEN
ʔaʊ̯zʔaɪ̯nandɐzɛt͡səns AUSEINANDERSETZENS
ʔaʊ̯zʔaɪ̯nandɐzɛt͡sʊŋ AUSEINANDERSETZUNG
aʊ̯zaɪ̯nandɐzɛt͡sʊŋən AUSEINANDERSETZUNGEN
ʔaʊ̯sʔɛʀveːltə AUSERWÄHLTE
ʔaʊ̯sʔɛʀveːltɐ AUSERWÄHLTER
ʔaʊ̯sfaːɐ̯t AUSFAHRT
aʊ̯sfaːɐ̯tən AUSFAHRTEN
aʊ̯sfal AUSFALL
ʔaʊ̯sfalbeːʀɛçnʊŋ AUSFALLBERECHNUNG
ʔaʊ̯sfalbeːʀɛçnʊŋən AUSFALLBERECHNUNGEN
ʔaʊ̯sfalboːgən AUSFALLBOGEN
ʔaʊ̯sfalbʏʀgʃaft AUSFALLBÜRGSCHAFT
ʔaʊ̯sfaləndə AUSFALLENDE
ʔaʊ̯sfalɛntgəlt AUSFALLENTGELT
ʔaʊ̯sfalgaʀantiː AUSFALLGARANTIE
ʔaʊ̯sfalgaʀantiːən AUSFALLGARANTIEN
ʔaʊ̯sfalhoːf AUSFALLHOF
ʔaʊ̯sfalkɔstən AUSFALLKOSTEN
ʔaʊ̯sfalkœʀnʊŋ AUSFALLKÖRNUNG
ʔaʊ̯sfalmʊstɐ AUSFALLMUSTER
aʊ̯sfalkvoːtə AUSFALLQUOTE
ʔaʊ̯sfalkvoːtən AUSFALLQUOTEN
ʔaʊ̯sfalʀaːtə AUSFALLRATE
ʔaʊ̯sfalʀaːtən AUSFALLRATEN
ʔaʊ̯sfalʀiːziːkoː AUSFALLRISIKO
ʔaʊ̯sfals AUSFALLS
ʔaʊ̯sfalzat͡s AUSFALLSATZ
ʔaʊ̯sfalʃʀɪt AUSFALLSCHRITT
ʔaʊ̯sfalzɪçɐhaɪ̯t AUSFALLSICHERHEIT
ʔaʊ̯sfalzɪçəʀʊŋ AUSFALLSICHERUNG
ʔaʊ̯sfalʃtʀaːsə AUSFALLSTRASSE
ʔaʊ̯sfalʃtʀaːsən AUSFALLSTRASSEN
ʔaʊ̯sfaltoːɐ̯ AUSFALLTOR
ʔaʊ̯sfalfɛʀzɪçəʀʊŋ AUSFALLVERSICHERUNG
ʔaʊ̯sfalvaːʀʃaɪ̯nlɪçkaɪ̯t AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
ʔaʊ̯sfalvaːʀʃaɪ̯nlɪçkaɪ̯tən AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
ʔaʊ̯sfalt͡saɪ̯t AUSFALLZEIT
ʔaʊ̯sfalt͡saɪ̯tən AUSFALLZEITEN
ʔaʊ̯sfeːdəʀʊŋ AUSFEDERUNG
ʔaʊ̯sfeːgɐ AUSFEGER
ʔaʊ̯sfɛʀtiːgəns AUSFERTIGENS
ʔaʊ̯sfɛʀtɪgʊŋ AUSFERTIGUNG
ʔaʊ̯sfɛʀtɪgʊŋən AUSFERTIGUNGEN
ʔaʊ̯sfliːgəns AUSFLIEGENS
aʊ̯sʃluːk AUSFLUG
aʊ̯sfluːks AUSFLUGS
ʔaʊ̯sfluːgsboːt AUSFLUGSBOOT
ʔaʊ̯sfluːgsdampfɐ AUSFLUGSDAMPFER
ʔaʊ̯sfluːgsfaːɐ̯t AUSFLUGSFAHRT
aʊ̯sfluːksfaːɐ̯tən AUSFLUGSFAHRTEN
ʔaʊ̯sfluːgskaʀtən AUSFLUGSKARTEN
ʔaʊ̯sfluːgsloːkaːl AUSFLUGSLOKAL
ʔaʊ̯sfluːgsmøːglɪçkaɪ̯t AUSFLUGSMÖGLICHKEIT
ʔaʊ̯sfluːgsmøːglɪçkaɪ̯tən AUSFLUGSMÖGLICHKEITEN
ʔaʊ̯sfluːgsʔɔʀt AUSFLUGSORT
ʔaʊ̯sfluːgsʔɔʀtən AUSFLUGSORTEN
ʔaʊ̯sfluːgspʊŋkt AUSFLUGSPUNKT
ʔaʊ̯sfluːgsfɐkeːɐ̯ AUSFLUGSVERKEHR
ʔaʊ̯sfluːgst͡siːl AUSFLUGSZIEL
aʊ̯sflʊs AUSFLUSS
ʔaʊ̯sflʊsəs AUSFLUSSES
ʔaʊ̯sflʊshaːn AUSFLUSSHAHN
aʊ̯sflyːgən AUSFLÜGEN
ʔaʊ̯sfɔʀməns AUSFORMENS
ʔaʊ̯sfɔʀmuːliːʀəns AUSFORMULIERENS
ʔaʊ̯sfɔʀmʊŋ AUSFORMUNG
ʔaʊ̯sfɔʀmʊŋən AUSFORMUNGEN
ʔaʊ̯sfɔʀʃən AUSFORSCHEN
ʔaʊ̯sfʀɛːzʊŋ AUSFRÄSUNG
ʔaʊ̯sfʊgmasə AUSFUGMASSE
aʊ̯sfuːʀ AUSFUHR
ʔaʊ̯sfuːʀanmɛldʊŋ AUSFUHRANMELDUNG
ʔaʊ̯sfuːʀbɛʃaɪ̯nɪgʊŋ AUSFUHRBESCHEINIGUNG
ʔaʊ̯sfuːʀbɛʃʀɛnkʊŋ AUSFUHRBESCHRÄNKUNG
ʔaʊ̯sfuːʀɐfaːʀʊŋ AUSFUHRERFAHRUNG
ʔaʊ̯sfuːʀɐfaːʀʊŋən AUSFUHRERFAHRUNGEN
ʔaʊ̯sfuːʀɐklɛːʀʊŋ AUSFUHRERKLÄRUNG
ʔaʊ̯sfuːʀɐløːs AUSFUHRERLÖS
ʔaʊ̯sfuːʀgəneːmɪgʊŋ AUSFUHRGENEHMIGUNG
ʔaʊ̯sfuːʀgəʃɛft AUSFUHRGESCHÄFT
ʔaʊ̯sfuːʀhandəl AUSFUHRHANDEL
ʔaʊ̯sfuːʀɪndʊstʀiː AUSFUHRINDUSTRIE
ʔaʊ̯sfuːʀkɔntʀakt AUSFUHRKONTRAKT
ʔaʊ̯sfuːʀkɔntʀaktəs AUSFUHRKONTRAKTES
ʔaʊ̯sfuːʀkɔntʀakt͡s AUSFUHRKONTRAKTS
ʔaʊ̯sfuːʀkʀeːdiːtə AUSFUHRKREDITE
ʔaʊ̯sfuːʀlɪstə AUSFUHRLISTE
ʔaʊ̯sfuːʀliːt͡sɛnt͡sən AUSFUHRLIZENZEN
ʔaʊ̯sfuːʀmøːglɪçkaɪ̯t AUSFUHRMÖGLICHKEIT
ʔaʊ̯sfuːʀmøːglɪçkaɪ̯tən AUSFUHRMÖGLICHKEITEN
ʔaʊ̯sfuːʀkvoːtə AUSFUHRQUOTE
ʔaʊ̯sfuːʀfɐboːt AUSFUHRVERBOT
ʔaʊ̯sfuːʀfɐboːtə AUSFUHRVERBOTE
ʔaʊ̯sfuːʀfɐboːtən AUSFUHRVERBOTEN
ʔaʊ̯sfuːʀfɐboːt͡s AUSFUHRVERBOTS
ʔaʊ̯sfuːʀvɛʀt AUSFUHRWERT
ʔaʊ̯sfuːʀt͡sɔl AUSFUHRZOLL
ʔaʊ̯sfuːʀt͡sɔls AUSFUHRZOLLS
ʔaʊ̯sfuːʀt͡sœlə AUSFUHRZÖLLE
ʔaʊ̯sfuːʀt͡sœlən AUSFUHRZÖLLEN
ʔaʊ̯sfɛçəʀn AUSFÄCHERN
ʔaʊ̯sfɛçəʀns AUSFÄCHERNS
ʔaʊ̯sfɛlapaʀaːt AUSFÄLLAPPARAT
aʊ̯sfɛlən AUSFÄLLEN
ʔaʊ̯sfyːʀbaʀkaɪ̯t AUSFÜHRBARKEIT
ʔaʊ̯sfyːʀəns AUSFÜHRENS
ʔaʊ̯sfyːʀɐ AUSFÜHRER
ʔaʊ̯sfyːʀlɪçkaɪ̯t AUSFÜHRLICHKEIT
aʊ̯sfyːʀʊŋ AUSFÜHRUNG
aʊ̯sfyːʀʊŋən AUSFÜHRUNGEN
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsʔanɔʀdnʊŋ AUSFÜHRUNGSANORDNUNG
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsʔant͡saɪ̯gə AUSFÜHRUNGSANZEIGE
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsbaɪ̯ʃpiːl AUSFÜHRUNGSBEISPIEL
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsbəstɛːtɪgʊŋ AUSFÜHRUNGSBESTÄTIGUNG
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsfɔʀm AUSFÜHRUNGSFORM
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsfɔʀmən AUSFÜHRUNGSFORMEN
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsfɔʀtʃʀɪt AUSFÜHRUNGSFORTSCHRITT
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsgəneːmɪgʊŋ AUSFÜHRUNGSGENEHMIGUNG
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsgəʃvɪndɪçkaɪ̯t AUSFÜHRUNGSGESCHWINDIGKEIT
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsgəʃvɪndɪçkaɪ̯tən AUSFÜHRUNGSGESCHWINDIGKEITEN
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsgəzɛt͡s AUSFÜHRUNGSGESETZ
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsgəzɛt͡sə AUSFÜHRUNGSGESETZE
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsgəzɛt͡sən AUSFÜHRUNGSGESETZEN
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsgəzɛt͡səs AUSFÜHRUNGSGESETZES
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋshøːə AUSFÜHRUNGSHÖHE
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsplaːn AUSFÜHRUNGSPLAN
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsplanʊŋ AUSFÜHRUNGSPLANUNG
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsʀaɪ̯hənfɔlgə AUSFÜHRUNGSREIHENFOLGE
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsʀaɪ̯hənfɔlgən AUSFÜHRUNGSREIHENFOLGEN
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsʃtant AUSFÜHRUNGSSTAND
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsʔʊntɐlaːgən AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋsfɛʀɔʀdnʊŋ AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋst͡saɪ̯çnʊŋ AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋst͡saɪ̯t AUSFÜHRUNGSZEIT
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋst͡saɪ̯tən AUSFÜHRUNGSZEITEN
ʔaʊ̯sfyːʀʊŋst͡syklʊs AUSFÜHRUNGSZYKLUS
aʊ̯sgaːbə AUSGABE
ʔaʊ̯sgabɛgliːt AUSGABEGLIED
ʔaʊ̯sgabɛknoːtən AUSGABEKNOTEN
ʔaʊ̯sgabəlɪstə AUSGABELISTE
ʔaʊ̯sgabənaːmə AUSGABENAME
ʔaʊ̯sgabənanʃtiːk AUSGABENANSTIEG
ʔaʊ̯sgabənanstiːgs AUSGABENANSTIEGS
ʔaʊ̯sgabənanzɛt͡sə AUSGABENANSÄTZE
ʔaʊ̯sgabənanzɛt͡sən AUSGABENANSÄTZEN
ʔaʊ̯sgabəngʀɛnt͡sə AUSGABENGRENZE
ʔaʊ̯sgabənkʏʀt͡sʊŋ AUSGABENKÜRZUNG
aʊ̯sgabənkʏʀt͡sʊŋən AUSGABENKÜRZUNGEN
ʔaʊ̯sgabənpɔstən AUSGABENPOSTEN
ʔaʊ̯sgabənpɔstəns AUSGABENPOSTENS
ʔaʊ̯sgabənzaɪ̯tə AUSGABENSEITE
ʔaʊ̯sgabənzaɪ̯tən AUSGABENSEITEN
ʔaʊ̯sgabənzɛnkʊŋ AUSGABENSENKUNG
ʔaʊ̯sgabənzɛnkʊŋən AUSGABENSENKUNGEN
ʔaʊ̯sgabənvoːlʊmən AUSGABENVOLUMEN
ʔaʊ̯sgabənvoːluːməns AUSGABENVOLUMENS
ʔaʊ̯sgabənvɪʀtʃaft AUSGABENWIRTSCHAFT
ʔaʊ̯sgabənt͡suːvaɪ̯zʊŋ AUSGABENZUWEISUNG
aʊ̯sgabɛpʀaɪ̯s AUSGABEPREIS
ʔaʊ̯sgabɛʃtɛlə AUSGABESTELLE
ʔaʊ̯sgabɛʃtɛlən AUSGABESTELLEN
ʔaʊ̯sgabɛtʀaɪ̯bɐ AUSGABETREIBER
aʊ̯sgaŋ AUSGANG
aʊ̯sgaŋəs AUSGANGES
aʊ̯sgaŋs AUSGANGS
ʔaʊ̯sgaŋzadʀɛsə AUSGANGSADRESSE
aʊ̯sgaŋsbazɪs AUSGANGSBASIS
ʔaʊ̯sgaŋsbeːdɪŋʊŋ AUSGANGSBEDINGUNG
aʊ̯sgaŋsbeːdɪŋʊŋən AUSGANGSBEDINGUNGEN
ʔaʊ̯sgaŋsbʊs AUSGANGSBUS
ʔaʊ̯sgaŋsdaːtən AUSGANGSDATEN
ʔaʊ̯sgaŋsdʀʊk AUSGANGSDRUCK
ʔaʊ̯sgaŋsdʀʊks AUSGANGSDRUCKS
ʔaʊ̯sgaŋsfluːʀ AUSGANGSFLUR
ʔaʊ̯sgaŋsfɔʀm AUSGANGSFORM
ʔaʊ̯sgaŋsfʊŋktsɪoːn AUSGANGSFUNKTION
ʔaʊ̯sgaŋsfʊŋktsɪoːnən AUSGANGSFUNKTIONEN
ʔaʊ̯sgaŋshyːpɔtheːsə AUSGANGSHYPOTHESE
ʔaʊ̯sgaŋshyːpɔtheːzən AUSGANGSHYPOTHESEN
ʔaʊ̯sgaŋzɪmpuːls AUSGANGSIMPULS
ʔaʊ̯sgaŋskanɛːlə AUSGANGSKANÄLE
ʔaʊ̯sgaŋskɔntʀɔlə AUSGANGSKONTROLLE
ʔaʊ̯sgaŋslaːgə AUSGANGSLAGE
ʔaʊ̯sgaŋslaːgən AUSGANGSLAGEN
ʔaʊ̯sgaŋslastfaktoːɐ̯ AUSGANGSLASTFAKTOR
ʔaʊ̯sgaŋslaɪ̯stʊŋ AUSGANGSLEISTUNG
ʔaʊ̯sgaŋslaɪ̯stʊŋən AUSGANGSLEISTUNGEN
aʊ̯sgaŋsmateːʀiːaːl AUSGANGSMATERIAL
aʊ̯sgaŋsɔʀt AUSGANGSORT
aʊ̯sgaŋspoːziːtsɪoːn AUSGANGSPOSITION
aʊ̯sgaŋspoːziːtsɪoːnən AUSGANGSPOSITIONEN
ʔaʊ̯sgaŋspɔst AUSGANGSPOST
ʔaʊ̯sgaŋspʀaɪ̯s AUSGANGSPREIS
ʔaʊ̯sgaŋspʊŋkt AUSGANGSPUNKT
aʊ̯sgaŋspʊŋktə AUSGANGSPUNKTE
ʔaʊ̯sgaŋspʊŋktən AUSGANGSPUNKTEN
ʔaʊ̯sgaŋspʊŋktəs AUSGANGSPUNKTES
ʔaʊ̯sgaŋsʀɛçnʊŋ AUSGANGSRECHNUNG
ʔaʊ̯sgaŋsʀeːgɪstɐ AUSGANGSREGISTER
ʔaʊ̯sgaŋsaɪ̯tə AUSGANGSSEITE
ʔaʊ̯sgaŋsɪgnaːl AUSGANGSSIGNAL
aʊ̯sgaŋsiːtuːat͡si̯oːn AUSGANGSSITUATION
ʔaʊ̯sgaŋsiːtuːat͡si̯oːnən AUSGANGSSITUATIONEN
ʔaʊ̯sgaŋsʃtəlʊŋ AUSGANGSSTELLUNG
ʔaʊ̯sgaŋsʃtɔf AUSGANGSSTOFF
ʔaʊ̯sgaŋsʃtʀɔmstɛʀkə AUSGANGSSTROMSTÄRKE
ʔaʊ̯sgaŋsymptoːm AUSGANGSSYMPTOM
ʔaʊ̯sgaŋstəst AUSGANGSTEST
ʔaʊ̯sgaŋstəst͡s AUSGANGSTESTS
ʔaʊ̯sgaŋstɛkst AUSGANGSTEXT
ʔaʊ̯sgaŋstʀanzɪstoːɐ̯ AUSGANGSTRANSISTOR
ʔaʊ̯sgaŋsfɐbɪndʊŋ AUSGANGSVERBINDUNG
ʔaʊ̯sgaŋsvɛʀt AUSGANGSWERT
ʔaʊ̯sgaŋst͡saɪ̯lə AUSGANGSZEILE
ʔaʊ̯sgaŋst͡suːʃtant AUSGANGSZUSTAND
ʔaʊ̯sgaŋst͡suːʃtant͡s AUSGANGSZUSTANDS
ʔaʊ̯sgaːzən AUSGASEN
ʔaʊ̯sgazəns AUSGASENS
ʔaʊ̯sgazʊŋ AUSGASUNG
ʔaʊ̯sgeːbɐ AUSGEBER
ʔaʊ̯sgeːbəʀn AUSGEBERN
ʔaʊ̯sgəbʊʀt AUSGEBURT
ʔaʊ̯sgəbʊʀtən AUSGEBURTEN
ʔaʊ̯sgəglɪçənhaɪ̯t AUSGEGLICHENHEIT
ʔaʊ̯sgəhant͡suːk AUSGEHANZUG
ʔaʊ̯sgəhɛʀlaʊ̯bnɪs AUSGEHERLAUBNIS
ʔaʊ̯sgeːfɐboːt AUSGEHVERBOT
ʔaʊ̯sgeːfɐboːtə AUSGEHVERBOTE
ʔaʊ̯sgeːfɐboːtən AUSGEHVERBOTEN
ʔaʊ̯sgeːfɐboːtəs AUSGEHVERBOTES
ʔaʊ̯sgəlasənhaɪ̯t AUSGELASSENHEIT
ʔaʊ̯sgəʔʀaɪ̯ftaɪ̯t AUSGEREIFTHEIT
ʔaʊ̯sgəʃtaltəns AUSGESTALTENS
ʔaʊ̯sgəʃtaltʊŋ AUSGESTALTUNG
ʔaʊ̯sgəʃtaltʊŋən AUSGESTALTUNGEN
ʔaʊ̯sgəʃtoːsənə AUSGESTOSSENE
ʔaʊ̯sgəvoːgənhaɪ̯t AUSGEWOGENHEIT
aʊ̯sglaɪ̯ç AUSGLEICH
aʊ̯sglaɪ̯çn̩ AUSGLEICHEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çɐ AUSGLEICHER
ʔaʊ̯sglaɪ̯çəʀn AUSGLEICHERN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çɐs AUSGLEICHERS
ʔaʊ̯sglaɪ̯çkɔlbən AUSGLEICHKOLBEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çplatə AUSGLEICHPLATTE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çzabgaːbə AUSGLEICHSABGABE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsbɛkən AUSGLEICHSBECKEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsbeːhɛltɐ AUSGLEICHSBEHÄLTER
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsbeːtoːn AUSGLEICHSBETON
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsbɛtʀaːk AUSGLEICHSBETRAG
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsbɛtʀaːgəs AUSGLEICHSBETRAGES
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsbɛtʀaːgs AUSGLEICHSBETRAGS
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsblɛç AUSGLEICHSBLECH
ʔaʊ̯sglaɪ̯çʃaːlə AUSGLEICHSCHALE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsdyːzə AUSGLEICHSDÜSE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsfeːdɐ AUSGLEICHSFEDER
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsfʊŋktsɪoːn AUSGLEICHSFUNKTION
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsfʊŋktsɪoːnən AUSGLEICHSFUNKTIONEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsgəhɔɪ̯zə AUSGLEICHSGEHÄUSE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsgɛtʀiːbə AUSGLEICHSGETRIEBE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsgeːvɪçt AUSGLEICHSGEWICHT
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsklapə AUSGLEICHSKLAPPE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çslaɪ̯stʊŋ AUSGLEICHSLEISTUNG
ʔaʊ̯sglaɪ̯çslaɪ̯stʊŋsgəzɛt͡s AUSGLEICHSLEISTUNGSGESETZ
ʔaʊ̯sglaɪ̯çslaɪ̯tʊŋ AUSGLEICHSLEITUNG
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsmasnaːmə AUSGLEICHSMASSNAHME
aʊ̯sglaɪ̯çsmasnaːmən AUSGLEICHSMASSNAHMEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsplatə AUSGLEICHSPLATTE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çspɔstən AUSGLEICHSPOSTEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çspʀoːt͡sɛs AUSGLEICHSPROZESS
ʔaʊ̯sglaɪ̯çspʊt͡s AUSGLEICHSPUTZ
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsʀeːgɛlʊŋ AUSGLEICHSREGELUNG
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsʀɛntə AUSGLEICHSRENTE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsʃɪçt AUSGLEICHSSCHICHT
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsʃpɔʀt AUSGLEICHSSPORT
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsʃtʏk AUSGLEICHSSTÜCK
aʊ̯sglaɪ̯çstoːɐ̯ AUSGLEICHSTOR
ʔaʊ̯sglaɪ̯çstʀanzaktsɪoːn AUSGLEICHSTRANSAKTION
ʔaʊ̯sglaɪ̯çstʀaɪ̯fən AUSGLEICHSTREIFEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsfɐfaːʀən AUSGLEICHSVERFAHREN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsfɐgyːtʊŋ AUSGLEICHSVERGÜTUNG
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsfɐtʀaːk AUSGLEICHSVERTRAG
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsfɐtʀaːgəs AUSGLEICHSVERTRAGES
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsfɐtʀaːks AUSGLEICHSVERTRAGS
ʔaʊ̯sglaɪ̯çsvɛlə AUSGLEICHSWELLE
ʔaʊ̯sglaɪ̯çst͡saːlʊŋ AUSGLEICHSZAHLUNG
aʊ̯sglaɪ̯çst͡saːlʊŋən AUSGLEICHSZAHLUNGEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯çst͡siːl AUSGLEICHSZIEL
ʔaʊ̯sglaɪ̯çst͡soːnən AUSGLEICHSZONEN
ʔaʊ̯sglaɪ̯tən AUSGLEITEN
ʔaʊ̯sgliːdəʀns AUSGLIEDERNS
ʔaʊ̯sgliːdəʀʊŋ AUSGLIEDERUNG
aʊ̯sgliːdəʀʊŋən AUSGLIEDERUNGEN
ʔaʊ̯sgʀabəns AUSGRABENS
ʔaʊ̯sgʀabʊŋ AUSGRABUNG
aʊ̯sgʀabʊŋ AUSGRABUNGEN
ʔaʊ̯sgʀabʊŋsʔɪnʒɛnjøːʀ AUSGRABUNGSINGENIEUR
ʔaʊ̯sgʀabʊŋsfaːzə AUSGRABUNGSPHASE
ʔaʊ̯sgʀabʊŋsfaːzən AUSGRABUNGSPHASEN
ʔaʊ̯sgʀabʊŋsʃtɛtə AUSGRABUNGSSTÄTTE
aʊ̯sgʀabʊŋsʃtɛtən AUSGRABUNGSSTÄTTEN
ʔaʊ̯sgʀɛnt͡sən AUSGRENZEN
ʔaʊ̯sgʀɛnt͡səns AUSGRENZENS
ʔaʊ̯sgʀɛnt͡sʊŋ AUSGRENZUNG
ʔaʊ̯sgʀɛnt͡sʊŋən AUSGRENZUNGEN
ʔaʊ̯sgʀɪf AUSGRIFF
ʔaʊ̯sgʀɛːbɐ AUSGRÄBER
ʔaʊ̯sgʊk AUSGUCK
ʔaʊ̯sgʊs AUSGUSS
ʔaʊ̯sgʊsəs AUSGUSSES
ʔaʊ̯sgʊsʃtylə AUSGUSSTÜLLE
aʊ̯sgɛŋə AUSGÄNGE
aʊ̯sgɛŋən AUSGÄNGEN
ʔaʊ̯shagəʀn AUSHAGERN
ʔaʊ̯shagəʀns AUSHAGERNS
ʔaʊ̯shalzeːmaɪ̯səl AUSHALSEMEISSEL
ʔaʊ̯shandns AUSHANDELNS
ʔaʊ̯shandlʊŋ AUSHANDLUNG
ʔaʊ̯shaŋ AUSHANG
ʔaʊ̯shaŋs AUSHANGS
ʔaʊ̯sheːbəns AUSHEBENS
ʔaʊ̯sheːbʊŋ AUSHEBUNG
ʔaʊ̯sheːbʊŋən AUSHEBUNGEN
ʔaʊ̯shɛkən AUSHECKEN
ʔaʊ̯shaɪ̯t͡sən AUSHEIZEN
ʔaʊ̯shɪlfə AUSHILFE
aʊ̯shɪlfən AUSHILFEN
ʔaʊ̯shɪlfsʔaʊ̯sgaːbə AUSHILFSAUSGABE
ʔaʊ̯shɪlfskɛlnɐ AUSHILFSKELLNER
ʔaʊ̯shɪlfskʀaft AUSHILFSKRAFT
aʊ̯shɪlfskʀɛftə AUSHILFSKRÄFTE
ʔaʊ̯shɪlfsmaʀkə AUSHILFSMARKE
ʔaʊ̯shuːp AUSHUB
ʔaʊ̯shuːbaʀbaɪ̯t AUSHUBARBEIT
ʔaʊ̯shʊbœʃʊŋ AUSHUBBÖSCHUNG
ʔaʊ̯shʊphyːgəl AUSHUBHÜGEL
ʔaʊ̯shʊbmaʃiːnə AUSHUBMASCHINE
ʔaʊ̯shʊbmateːʀiːaːls AUSHUBMATERIALS
ʔaʊ̯shuːbs AUSHUBS
ʔaʊ̯shʊbtiːfə AUSHUBTIEFE
ʔaʊ̯shʊŋəʀns AUSHUNGERNS
ʔaʊ̯shɛndiːgəns AUSHÄNDIGENS
ʔaʊ̯shɛndɪgʊŋ AUSHÄNDIGUNG
ʔaʊ̯shɛndɪgʊŋən AUSHÄNDIGUNGEN
ʔaʊ̯shɛŋɛʃɪlt AUSHÄNGESCHILD
ʔaʊ̯shɛŋɛʃɪlts AUSHÄNGESCHILDS
ʔaʊ̯shɛŋeːzɪçəʀʊŋ AUSHÄNGESICHERUNG
ʔaʊ̯shɛʀtəns AUSHÄRTENS
ʔaʊ̯shɛʀteːfɔʀgaŋ AUSHÄRTEVORGANG
ʔaʊ̯shɛʀtʊŋ AUSHÄRTUNG
ʔaʊ̯shɛʀtʊŋst͡saɪ̯t AUSHÄRTUNGSZEIT
ʔaʊ̯shøːləns AUSHÖHLENS
ʔaʊ̯shøːlʊŋ AUSHÖHLUNG
ʔaʊ̯shøːlʊŋən AUSHÖHLUNGEN
aʊ̯shøːlʊŋ AUSHÖLUNG
ʔaʊ̯shyːbə AUSHÜBE
ʔaʊ̯shyːbən AUSHÜBEN
ʔaʊ̯skeːlʊŋ AUSKEHLUNG
ʔaʊ̯skiːzən AUSKIESEN
ʔaʊ̯skiːzəns AUSKIESENS
ʔaʊ̯skiːzʊŋsflɛçə AUSKIESUNGSFLÄCHE
ʔaʊ̯skiːzʊŋsflɛçən AUSKIESUNGSFLÄCHEN
ʔaʊ̯sklaməʀns AUSKLAMMERNS
ʔaʊ̯sklaməʀʊŋ AUSKLAMMERUNG
ʔaʊ̯sklaməʀʊŋən AUSKLAMMERUNGEN
ʔaʊ̯sklaŋ AUSKLANG
ʔaʊ̯sklaɪ̯dʊŋ AUSKLEIDUNG
ʔaʊ̯sklaɪ̯dʊŋsʔeːpɪthəl AUSKLEIDUNGSEPITHEL
ʔaʊ̯sklɪŋkfʀɛːzə AUSKLINKFRÄSE
ʔaʊ̯sklɪŋkvɐkt͡sɔɪ̯k AUSKLINKWERKZEUG
ʔaʊ̯skɔfəʀʊŋ AUSKOFFERUNG
ʔaʊ̯skoːlən AUSKOHLEN
ʔaʊ̯skoːləns AUSKOHLENS
ʔaʊ̯skɔlkʊŋ AUSKOLKUNG
ʔaʊ̯skɔpəln AUSKOPPELN
ʔaʊ̯skʀagʊŋ AUSKRAGUNG
aʊ̯skʊnft AUSKUNFT
ʔaʊ̯skʊnftzabtaɪ̯lʊŋ AUSKUNFTSABTEILUNG
ʔaʊ̯skʊnft͡sbɪblɪoːtheːkaʀɪn AUSKUNFTSBIBLIOTHEKARIN
ʔaʊ̯skʊnft͡sbyːʀoː AUSKUNFTSBÜRO
ʔaʊ̯skʊnft͡sbyːʀoːs AUSKUNFTSBÜROS
ʔaʊ̯skʊnft͡sdiːnst AUSKUNFTSDIENST
ʔaʊ̯skʊnftzɐtaɪ̯lʊŋ AUSKUNFTSERTEILUNG
ʔaʊ̯skʊnft͡sfɔʀmuːlaːʀ AUSKUNFTSFORMULAR
ʔaʊ̯skʊnft͡sklaʊ̯zəl AUSKUNFTSKLAUSEL
ʔaʊ̯skʊnft͡spɐzoːn AUSKUNFTSPERSON
ʔaʊ̯skʊnft͡spɐzoːnaːl AUSKUNFTSPERSONAL
ʔaʊ̯skʊnft͡spɐzoːnən AUSKUNFTSPERSONEN
ʔaʊ̯skʊnft͡spflɪçt AUSKUNFTSPFLICHT
ʔaʊ̯skʊnft͡spflɪçtɪç AUSKUNFTSPFLICHTIG
ʔaʊ̯skʊnft͡splat͡s AUSKUNFTSPLATZ
ʔaʊ̯skʊnft͡sʃtɛlə AUSKUNFTSSTELLE
ʔaʊ̯skʊnft͡sʃtɛlən AUSKUNFTSSTELLEN
ʔaʊ̯skʊnft͡sfɐfaːʀən AUSKUNFTSVERFAHREN
ʔaʊ̯skʊnft͡sfɐfaːʀəns AUSKUNFTSVERFAHRENS
ʔaʊ̯skʊnft͡sfɐkeːɐ̯ AUSKUNFTSVERKEHR
ʔaʊ̯skʊnft͡sfɐkeːʀs AUSKUNFTSVERKEHRS
ʔaʊ̯skʊnft͡svɐlaŋən AUSKUNFTSVERLANGEN
ʔaʊ̯skʊpɛlfoːɐ̯ʀɪçtʊŋ AUSKUPPELVORRICHTUNG
ʔaʊ̯skyːləns AUSKÜHLENS
aʊ̯skʏnftə AUSKÜNFTE
aʊ̯skʏnftən AUSKÜNFTEN
ʔaʊ̯sladeːkɔstən AUSLADEKOSTEN
ʔaʊ̯sladəns AUSLADENS
ʔaʊ̯sladʊŋ AUSLADUNG
ʔaʊ̯sladʊŋən AUSLADUNGEN
ʔaʊ̯slaːgə AUSLAGE
aʊ̯slaːgən AUSLAGEN
ʔaʊ̯slagəʀns AUSLAGERNS
ʔaʊ̯slagəʀʊŋ AUSLAGERUNG
ʔaʊ̯slagəʀʊŋən AUSLAGERUNGEN
ʔaʊ̯slageːʀʊŋsdataɪ̯ AUSLAGERUNGSDATEI
aʊ̯slant AUSLAND
aʊ̯slandəs AUSLANDES
ʔaʊ̯slantkɔʀɛspɔndɛnt AUSLANDKORRESPONDENT
ʔaʊ̯slant͡sbeːt͡siːʊŋ AUSLANDSBEZIEHUNG
ʔaʊ̯slant͡sbeːt͡siːʊŋən AUSLANDSBEZIEHUNGEN
ʔaʊ̯slantʃʊlt AUSLANDSCHULD
ʔaʊ̯slant͡sdɔɪ̯tʃɐ AUSLANDSDEUTSCHER
ʔaʊ̯slant͡sgʀʊndbeːzɪt͡s AUSLANDSGRUNDBESITZ
ʔaʊ̯slant͡skɔnt͡sɛsjoːnən AUSLANDSKONZESSIONEN
ʔaʊ̯slant͡smagat͡siːn AUSLANDSMAGAZIN
ʔaʊ̯slant͡smagat͡siːnə AUSLANDSMAGAZINE
ʔaʊ̯slant͡smagat͡siːnən AUSLANDSMAGAZINEN
ʔaʊ̯slant͡smagat͡siːns AUSLANDSMAGAZINS
ʔaʊ̯slant͡st͡saːlʊŋ AUSLANDSZAHLUNG
ʔaʊ̯slant͡st͡saːlʊŋən AUSLANDSZAHLUNGEN
ʔaʊ̯slas AUSLASS
ʔaʊ̯slasəns AUSLASSENS
ʔaʊ̯slasgɪtɐ AUSLASSGITTER
ʔaʊ̯slashuːp AUSLASSHUB
ʔaʊ̯slashuːbs AUSLASSHUBS
ʔaʊ̯slasʊŋ AUSLASSUNG
ʔaʊ̯slasʊŋst͡saɪ̯çən AUSLASSUNGSZEICHEN
ʔaʊ̯slasʊŋst͡saɪ̯çəns AUSLASSUNGSZEICHENS
ʔaʊ̯slasvɛntiːl AUSLASSVENTIL
ʔaʊ̯slasvəntɪlstøːsəl AUSLASSVENTILSTÖSSEL
ʔaʊ̯slastən AUSLASTEN
ʔaʊ̯slastəns AUSLASTENS
aʊ̯slastʊŋ AUSLASTUNG
ʔaʊ̯slastʊŋən AUSLASTUNGEN
ʔaʊ̯slastʊŋsfaktoːɐ̯ AUSLASTUNGSFAKTOR
ʔaʊ̯slaʊ̯f AUSLAUF
aʊ̯slaʊ̯fən AUSLAUFEN
ʔaʊ̯slaʊ̯fəs AUSLAUFES
ʔaʊ̯slaʊ̯fmoːdɛl AUSLAUFMODELL
ʔaʊ̯slaʊ̯fmoːdɛlə AUSLAUFMODELLE
ʔaʊ̯slaʊ̯fmoːdɛlən AUSLAUFMODELLEN
ʔaʊ̯slaʊ̯fmoːdɛls AUSLAUFMODELLS
ʔaʊ̯slaʊ̯fʀeːgɛlʊŋ AUSLAUFREGELUNG
ʔaʊ̯slaʊ̯fs AUSLAUFS
ʔaʊ̯slaʊ̯fʃtʏk AUSLAUFSTÜCK
ʔaʊ̯slaʊ̯ft͡saɪ̯t AUSLAUFZEIT
ʔaʊ̯slaʊ̯gən AUSLAUGEN
ʔaʊ̯slaʊ̯t AUSLAUT
ʔaʊ̯slaʊ̯təs AUSLAUTES
ʔaʊ̯slaʊ̯tvɐhɛʀtʊŋ AUSLAUTVERHÄRTUNG
ʔaʊ̯sleːbəns AUSLEBENS
ʔaʊ̯sleːgɛkʀaːn AUSLEGEKRAN
ʔaʊ̯sleːgəns AUSLEGENS
ʔaʊ̯sleːgɐ AUSLEGER
ʔaʊ̯sleːgeːʀaʀmə AUSLEGERARME
ʔaʊ̯sleːgɐbeːfɛstɪgʊŋ AUSLEGERBEFESTIGUNG
ʔaʊ̯sleːgɐbeːveːgʊŋ AUSLEGERBEWEGUNG
ʔaʊ̯sleːgɐbeːveːgʊŋən AUSLEGERBEWEGUNGEN
ʔaʊ̯sleːgɐgeːoːmɛtʀiː AUSLEGERGEOMETRIE
ʔaʊ̯sleːgɐgeːʀyst AUSLEGERGERÜST
ʔaʊ̯sleːgɐkɔnzoːlə AUSLEGERKONSOLE
ʔaʊ̯sleːgɐkʀaːn AUSLEGERKRAN
ʔaʊ̯sleːgɐmɪtəltaɪ̯l AUSLEGERMITTELTEIL
ʔaʊ̯sleːgəʀn AUSLEGERN
ʔaʊ̯sleːgɐnaɪ̯gʊŋ AUSLEGERNEIGUNG
ʔaʊ̯sleːgɐnaɪ̯gʊŋən AUSLEGERNEIGUNGEN
ʔaʊ̯sleːgɐs AUSLEGERS
ʔaʊ̯sleːgɐʃtɔɪ̯əʀʊŋ AUSLEGERSTEUERUNG
ʔaʊ̯sleːgɐtaɪ̯lə AUSLEGERTEILE
ʔaʊ̯sleːgɐtʀɛːgɐ AUSLEGERTRÄGER
ʔaʊ̯sleːgɛʀvɔʀdɐtaɪ̯l AUSLEGERVORDERTEIL
ʔaʊ̯sleːgɐt͡siːlɪndəʀn AUSLEGERZYLINDERN
ʔaʊ̯sleːgɛʃʀɪft AUSLEGESCHRIFT
ʔaʊ̯sleːgɛʃtɔɪ̯əʀʊŋ AUSLEGESTEUERUNG
aʊ̯sleːgʊŋ AUSLEGUNG
aʊ̯sleːgʊŋən AUSLEGUNGEN
ʔaʊ̯sleːgʊŋsbəʀɛçnʊŋ AUSLEGUNGSBERECHNUNG
ʔaʊ̯sleːgʊŋsblat AUSLEGUNGSBLATT
ʔaʊ̯sleːgʊŋsbʀɛnʃtɔf AUSLEGUNGSBRENNSTOFF
ʔaʊ̯sleːgʊŋsdaːtən AUSLEGUNGSDATEN
ʔaʊ̯sleːgʊŋsdʀʊk AUSLEGUNGSDRUCK
ʔaʊ̯sleːgʊŋsfʀɪst AUSLEGUNGSFRIST
ʔaʊ̯sleːgʊŋskʀiːteːʀiːən AUSLEGUNGSKRITERIEN
ʔaʊ̯sleːgʊŋslaɪ̯stʊŋ AUSLEGUNGSLEISTUNG
ʔaʊ̯sleːgʊŋsmɐkmaːl AUSLEGUNGSMERKMAL
ʔaʊ̯sleːgʊŋspaʀameːtɐ AUSLEGUNGSPARAMETER
ʔaʊ̯sleːgʊŋstɛmpeːʀatuːʀ AUSLEGUNGSTEMPERATUR
ʔaʊ̯sleːgʊŋsfɔʀʃʀɪft AUSLEGUNGSVORSCHRIFT
ʔaʊ̯sleːgʊŋsvɛʀt AUSLEGUNGSWERT
ʔaʊ̯sleːgʊŋsvɛʀtə AUSLEGUNGSWERTE
ʔaʊ̯slaɪ̯ə AUSLEIHE
ʔaʊ̯slaɪ̯ɐ AUSLEIHER
ʔaʊ̯slɛŋkən AUSLENKEN
ʔaʊ̯slɛnkəns AUSLENKENS
ʔaʊ̯slɛnkʊŋ AUSLENKUNG
ʔaʊ̯slɛnkʊŋən AUSLENKUNGEN
ʔaʊ̯sleːzə AUSLESE
ʔaʊ̯sleːzəns AUSLESENS
ʔaʊ̯sleːzɛpʀoːt͡sɛs AUSLESEPROZESS
ʔaʊ̯sleːzɛpʀoːt͡sɛsə AUSLESEPROZESSE
ʔaʊ̯sleːzɛpʀoːt͡sɛsən AUSLESEPROZESSEN
ʔaʊ̯sleːzɛpʀoːt͡sɛsəs AUSLESEPROZESSES
ʔaʊ̯sleːzəfɐfaːʀən AUSLESEVERFAHREN
ʔaʊ̯sleːzəfɐfaːʀəns AUSLESEVERFAHRENS
ʔaʊ̯sleːzʊŋ AUSLESUNG
ʔaʊ̯sleːzʊŋən AUSLESUNGEN
ʔaʊ̯slɔɪ̯çtəns AUSLEUCHTENS
ʔaʊ̯sliːfəʀɐ AUSLIEFERER
ʔaʊ̯sliːfəʀns AUSLIEFERNS
aʊ̯sliːfəʀʊŋ AUSLIEFERUNG
ʔaʊ̯sliːfəʀʊŋən AUSLIEFERUNGEN
ʔaʊ̯sliːnɪə AUSLINIE
ʔaʊ̯slɪstʊŋ AUSLISTUNG
ʔaʊ̯sloːbəns AUSLOBENS
aʊ̯sloːbɐ AUSLOBER
ʔaʊ̯sloːbʊŋ AUSLOBUNG
ʔaʊ̯sloːbʊŋən AUSLOBUNGEN
ʔaʊ̯sloːzəns AUSLOSENS
ʔaʊ̯sloːzʊŋ AUSLOSUNG
ʔaʊ̯sloːzʊŋən AUSLOSUNGEN
ʔaʊ̯sloːzʊŋsʔant͡saɪ̯gə AUSLOSUNGSANZEIGE
ʔaʊ̯sloːtəns AUSLOTENS
ʔaʊ̯sluːk AUSLUG
aʊ̯slɛndɐ AUSLÄNDER
aʊ̯slɛndɐbeːhœʀdə AUSLÄNDERBEHÖRDE
ʔaʊ̯slɛndɐfaɪ̯ndlɪçkaɪ̯t AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT
aʊ̯slɛndɐgeːzɛt͡s AUSLÄNDERGESETZ
ʔaʊ̯slɛndɐgʊthaːbən AUSLÄNDERGUTHABEN
ʔaʊ̯slɛndɐhas AUSLÄNDERHASS
ʔaʊ̯slɛndɐhasəs AUSLÄNDERHASSES
ʔaʊ̯slɛndəʀɪn AUSLÄNDERIN
ʔaʊ̯slɛndəʀɪnən AUSLÄNDERINNEN
aʊ̯slɛndɐkɪndɐ AUSLÄNDERKINDER
ʔaʊ̯slɛndɐlaːgɐ AUSLÄNDERLAGER
ʔaʊ̯slɛndəʀn AUSLÄNDERN
aʊ̯slɛndɛʀʀɛçt AUSLÄNDERRECHT
ʔaʊ̯slɛndɐs AUSLÄNDERS
ʔaʊ̯slɔɪ̯fə AUSLÄUFE
ʔaʊ̯slɔɪ̯fən AUSLÄUFEN
ʔaʊ̯slɔɪ̯fɐ AUSLÄUFER
ʔaʊ̯slɔɪ̯fəʀn AUSLÄUFERN
ʔaʊ̯slœʃʊŋ AUSLÖSCHUNG
ʔaʊ̯slœʃʊŋən AUSLÖSCHUNGEN
ʔaʊ̯sløːzɛknɔpf AUSLÖSEKNOPF
ʔaʊ̯sløːzəns AUSLÖSENS
ʔaʊ̯sløːzɐ AUSLÖSER
ʔaʊ̯sløːzəʀn AUSLÖSERN
ʔaʊ̯sløːzɐs AUSLÖSERS
ʔaʊ̯sløːzɛʃaltʊŋ AUSLÖSESCHALTUNG
ʔaʊ̯sløːzɛʃtʀoːm AUSLÖSESTROM
ʔaʊ̯sløːzɛstʀɔmkʀaɪ̯s AUSLÖSESTROMKREIS
ʔaʊ̯sløːzʊŋ AUSLÖSUNG
ʔaʊ̯sløːzʊŋən AUSLÖSUNGEN
ʔaʊ̯sløːzʊŋspʀaɪ̯s AUSLÖSUNGSPREIS
ʔaʊ̯slyftən AUSLÜFTEN
ʔaʊ̯smagəʀn AUSMAGERN
ʔaʊ̯smagəʀns AUSMAGERNS
ʔaʊ̯smaləns AUSMALENS
ʔaʊ̯smaʀʃ AUSMARSCH
ʔaʊ̯smaʀʃəs AUSMARSCHES
ʔaʊ̯smaʊ̯əʀʊŋ AUSMAUERUNG
aʊ̯smaːs AUSMASS
ʔaʊ̯smaːsə AUSMASSE
ʔaʊ̯smaːsən AUSMASSEN
aʊ̯smaːsəs AUSMASSES
ʔaʊ̯smɛʀt͡səns AUSMERZENS
ʔaʊ̯smɛʀt͡sʊŋ AUSMERZUNG
ʔaʊ̯smɛʀt͡sʊŋən AUSMERZUNGEN
ʔaʊ̯smɛsəns AUSMESSENS
ʔaʊ̯smɛsʊŋ AUSMESSUNG
ʔaʊ̯smɛsʊŋən AUSMESSUNGEN
ʔaʊ̯smʊstəʀns AUSMUSTERNS
ʔaʊ̯smɛʀʃə AUSMÄRSCHE
ʔaʊ̯smɛʀʃən AUSMÄRSCHEN
ʔaʊ̯smʏndʊŋ AUSMÜNDUNG
ʔaʊ̯smynt͡sʊŋ AUSMÜNZUNG
aʊ̯snaːmə AUSNAHME
ʔaʊ̯snaːməlɪstə AUSNAHMELISTE
aʊ̯snaːmən AUSNAHMEN
aʊ̯snaːmənfɛlən AUSNAHMENFÄLLEN
ʔaʊ̯snaːmɛpʀaɪ̯zə AUSNAHMEPREISE
ʔaʊ̯snaːmɛʃtɛlʊŋ AUSNAHMESTELLUNG
ʔaʊ̯snʊt͡sən AUSNUTZEN
ʔaʊ̯snʊt͡səns AUSNUTZENS
aʊ̯snʊt͡sʊŋ AUSNUTZUNG
ʔaʊ̯snʊt͡sʊŋən AUSNUTZUNGEN
ʔaʊ̯snʊt͡sʊŋsgʀaːt AUSNUTZUNGSGRAD
ʔaʊ̯snʊt͡sʊŋsgʀaːdə AUSNUTZUNGSGRADE
ʔaʊ̯snʊt͡sʊŋsgʀaːdən AUSNUTZUNGSGRADEN
ʔaʊ̯snʊt͡sʊŋsgʀat͡s AUSNUTZUNGSGRADS
ʔaʊ̯spaɪ̯tʃən AUSPEITSCHEN
ʔaʊ̯spaɪ̯t͡sçəns AUSPEITSCHENS
ʔaʊ̯spaɪ̯tʃɐ AUSPEITSCHER
ʔaʊ̯spaɪ̯tʃʊŋ AUSPEITSCHUNG
ʔaʊ̯spfaɪ̯fən AUSPFEIFEN
ʔaʊ̯spʀɛːgəns AUSPRÄGENS
aʊ̯spʀɛːgʊŋ AUSPRÄGUNG
aʊ̯spʀɛːgʊŋən AUSPRÄGUNGEN
ʔaʊ̯spʀyːfʊŋ AUSPRÜFUNG
ʔaʊ̯spʊf AUSPUFF
aʊ̯spʊfanlaːgə AUSPUFFANLAGE
ʔaʊ̯spʊfə AUSPUFFE
ʔaʊ̯spʊfən AUSPUFFEN
ʔaʊ̯spʊfgaːzə AUSPUFFGASE
ʔaʊ̯spʊfgaːzəs AUSPUFFGASES
ʔaʊ̯spʊfkʀʏmɐ AUSPUFFKRÜMMER
ʔaʊ̯spʊfs AUSPUFFS
ʔaʊ̯spʊftakt AUSPUFFTAKT
ʔaʊ̯spʊftɔpf AUSPUFFTOPF
ʔaʊ̯spʊfvɛntiːl AUSPUFFVENTIL
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯bɐ AUSREIBER
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯fʊŋst͡saɪ̯t AUSREIFUNGSZEIT
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯zə AUSREISE
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯sɐ AUSREISSER
aʊ̯sʀaɪ̯sɐgʀʊpə AUSREISSERGRUPPE
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯səʀɪn AUSREISSERIN
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯səʀɪnən AUSREISSERINNEN
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯səʀn AUSREISSERN
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯sɐs AUSREISSERS
ʔaʊ̯sʔʀaɪ̯səʀtəst AUSREISSERTEST
ʔaʊ̯sʔʀɪt AUSRITT
ʔaʊ̯sʔʀɪtəs AUSRITTES
ʔaʊ̯sʔʀɔtəns AUSROTTENS
aʊ̯sʀɔtʊŋ AUSROTTUNG
ʔaʊ̯sʔʀɔtʊŋən AUSROTTUNGEN
ʔaʊ̯sʔʀɔtʊŋsplaːn AUSROTTUNGSPLAN
ʔaʊ̯sʔʀɔtʊŋsplaːns AUSROTTUNGSPLANS
ʔaʊ̯sʔʀɔtʊŋsplɛːnə AUSROTTUNGSPLÄNE
ʔaʊ̯sʔʀɔtʊŋsplɛːnən AUSROTTUNGSPLÄNEN
ʔaʊ̯sʔʀuːf AUSRUF
ʔaʊ̯sʔʀuːfəns AUSRUFENS
ʔaʊ̯sʔʀuːfɐ AUSRUFER
ʔaʊ̯sʔʀuːfeːzat͡s AUSRUFESATZ
ʔaʊ̯sʔʀuːfeːvɔʀt AUSRUFEWORT
aʊ̯sʀuːfeːt͡saɪ̯çən AUSRUFEZEICHEN
ʔaʊ̯sʔʀuːfeːt͡saɪ̯çəns AUSRUFEZEICHENS
ʔaʊ̯sʔʀuːfs AUSRUFS
aʊ̯sʀuːfən AUSRUFUNGEN
ʔaʊ̯sʔʀuːfʊŋst͡saɪ̯çən AUSRUFUNGSZEICHEN
ʔaʊ̯sʔʀuːfʊŋst͡saɪ̯çəns AUSRUFUNGSZEICHENS
ʔaʊ̯sʔʀʊpfən AUSRUPFEN
ʔaʊ̯sʔʀʊpfəns AUSRUPFENS
ʔaʊ̯sʔʀʊtʃɐ AUSRUTSCHER
ʔaʊ̯sʔʀʊtʃəʀn AUSRUTSCHERN
ʔaʊ̯sʔʀʊtʃɐs AUSRUTSCHERS
ʔaʊ̯szaːt AUSSAAT
ʔaʊ̯szaːt AUSSAAT
aʊ̯szaːgə AUSSAGE
aʊ̯szaːgɛkʀaft AUSSAGEKRAFT
aʊ̯szaːgən AUSSAGEN
ʔaʊ̯szaːgənkalkyːl AUSSAGENKALKÜL
ʔaʊ̯szaːgənkalkyːls AUSSAGENKALKÜLS
ʔaʊ̯szaːgənklasə AUSSAGENKLASSE
ʔaʊ̯szaːgənklasən AUSSAGENKLASSEN
ʔaʊ̯szaːgənkɔnstantə AUSSAGENKONSTANTE
ʔaʊ̯szaːgənkɔnstantən AUSSAGENKONSTANTEN
ʔaʊ̯szaːgənmɛŋə AUSSAGENMENGE
ʔaʊ̯szaːgənmɛŋən AUSSAGENMENGEN
ʔaʊ̯szaːgənʃeːmaː AUSSAGENSCHEMA
ʔaʊ̯szaːgənʃeːmaːs AUSSAGENSCHEMAS
ʔaʊ̯szaːgənvaʀiːaːblə AUSSAGENVARIABLE
ʔaʊ̯szaːgənvaʀiːaːblən AUSSAGENVARIABLEN
ʔaʊ̯szaːgeːzat͡s AUSSAGESATZ
ʔaʊ̯szaːgeːfɐvaɪ̯gəʀʊŋ AUSSAGEVERWEIGERUNG
ʔaʊ̯szaːgeːvaɪ̯zə AUSSAGEWEISE
ʔaʊ̯szaːgeːvɔʀt AUSSAGEWORT
ʔaʊ̯szaːt AUSSAT
ʔaʊ̯szaːt AUSSAT
ʔaʊ̯sʃaːbən AUSSCHABEN
ʔaʊ̯sʃabəns AUSSCHABENS
ʔaʊ̯sʃaːlən AUSSCHALEN
ʔaʊ̯sʃalfʀɪst AUSSCHALFRIST
ʔaʊ̯sʃaltən AUSSCHALTEN
ʔaʊ̯sʃaltəns AUSSCHALTENS
ʔaʊ̯sʃaltɐ AUSSCHALTER
ʔaʊ̯sʃaltəʀn AUSSCHALTERN
ʔaʊ̯sʃaltfʊŋktsɪoːn AUSSCHALTFUNKTION
ʔaʊ̯sʃaltfʊŋktsɪoːnən AUSSCHALTFUNKTIONEN
ʔaʊ̯sʃaltmɛçanɪsmʊs AUSSCHALTMECHANISMUS
ʔaʊ̯sʃaltʊŋ AUSSCHALTUNG
ʔaʊ̯sʃaltʊŋən AUSSCHALTUNGEN
aʊ̯sʃaŋk AUSSCHANK
ʔaʊ̯sʃaŋkəs AUSSCHANKES
ʔaʊ̯sʃaŋks AUSSCHANKS
ʔaʊ̯sʃaŋkʃtuːbə AUSSCHANKSTUBE
ʔaʊ̯sʃaʊ̯ AUSSCHAU
ʔaʊ̯sʃaɪ̯dən AUSSCHEIDEN
aʊ̯sʃaɪ̯dəns AUSSCHEIDENS
aʊ̯sʃaɪ̯dʊŋ AUSSCHEIDUNG
aʊ̯sʃaɪ̯dʊŋən AUSSCHEIDUNGEN
ʔaʊ̯sʃaɪ̯dʊŋs AUSSCHEIDUNGS
ʔaʊ̯sʃaɪ̯dʊŋskampf AUSSCHEIDUNGSKAMPF
ʔaʊ̯sʃaɪ̯dʊŋskɛmpfə AUSSCHEIDUNGSKÄMPFE
ʔaʊ̯sʃaɪ̯dʊŋsʃpiːl AUSSCHEIDUNGSSPIEL
ʔaʊ̯sʃaɪ̯dʊŋsvɛtbeːvəʀbə AUSSCHEIDUNGSWETTBEWERBE
ʔaʊ̯sʃɛŋkə AUSSCHENKE
ʔaʊ̯sʃɛŋkə AUSSCHENKE
ʔaʊ̯sʃɪfʊŋ AUSSCHIFFUNG
ʔaʊ̯sʃɪldəʀn AUSSCHILDERN
ʔaʊ̯sʃɪldəʀns AUSSCHILDERNS
ʔaʊ̯sʃɪldəʀʊŋ AUSSCHILDERUNG
aʊ̯sʃlaːk AUSSCHLAG
ʔaʊ̯sʃlaːgs AUSSCHLAGS
ʔaʊ̯sʃlɔɪ̯zʊŋ AUSSCHLEUSUNG
aʊ̯sʃliːslɪçkaɪ̯t AUSSCHLIESSLICHKEIT
aʊ̯sʃlʊs AUSSCHLUSS
ʔaʊ̯sʃlʊsəs AUSSCHLUSSES
ʔaʊ̯sʃlʊsfʀɪst AUSSCHLUSSFRIST
ʔaʊ̯sʃlʊsklaʊ̯zəl AUSSCHLUSSKLAUSEL
ʔaʊ̯sʃlʊspʀɪnt͡siːp AUSSCHLUSSPRINZIP
ʔaʊ̯sʃlʊsfɐfaːʀən AUSSCHLUSSVERFAHREN
ʔaʊ̯sʃlʊsfɐfaːʀəns AUSSCHLUSSVERFAHRENS
aʊ̯sʃlɛːgə AUSSCHLÄGE
ʔaʊ̯sʃnaɪ̯deːfiːguːʀ AUSSCHNEIDEFIGUR
aʊ̯sʃnɪt AUSSCHNITT
aʊ̯sʃnɪtə AUSSCHNITTE
aʊ̯sʃnɪtən AUSSCHNITTEN
ʔaʊ̯sʃnɪt͡s AUSSCHNITTS
ʔaʊ̯sʃʀaɪ̯bəns AUSSCHREIBENS
ʔaʊ̯sʃʀaɪ̯bʊŋ AUSSCHREIBUNG
aʊ̯sʃʀaɪ̯bʊŋən AUSSCHREIBUNGEN
ʔaʊ̯sʃʀaɪ̯bʊŋs AUSSCHREIBUNGS
ʔaʊ̯sʃʀaɪ̯bʊŋstɛkst AUSSCHREIBUNGSTEXT
ʔaʊ̯sʃʀaɪ̯bʊŋsʔʊntɐlaːgən AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN
aʊ̯sʃʀaɪ̯bʊŋsfɐfaːʀən AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN
ʔaʊ̯sʃʀaɪ̯bʊŋst͡saɪ̯çnʊŋ AUSSCHREIBUNGSZEICHNUNG
ʔaʊ̯sʃʀaɪ̯təns AUSSCHREITENS
ʔaʊ̯sʃʀaɪ̯tʊŋ AUSSCHREITUNG
aʊ̯sʃʀaɪ̯tʊŋən AUSSCHREITUNGEN
ausʃus AUSSCHUSS
ʔaʊ̯sʃʊsbeːʀatʊŋ AUSSCHUSSBERATUNG
ʔaʊ̯sʃʊsbeːʀatʊŋən AUSSCHUSSBERATUNGEN
ʔaʊ̯sʃʊsbəʀɪçt AUSSCHUSSBERICHT
ʔaʊ̯sʃʊsdaːtən AUSSCHUSSDATEN
ausʃusəs AUSSCHUSSES
ʔaʊ̯sʃʊsleːʀdɔʀn AUSSCHUSSLEHRDORN
ʔaʊ̯sʃʊsleːʀə AUSSCHUSSLEHRE
ʔaʊ̯sʃʊsleːʀɛnkœʀpɐ AUSSCHUSSLEHRENKÖRPER
ʔaʊ̯sʃʊsmɪtgliːt AUSSCHUSSMITGLIED
ʔaʊ̯sʃʊsʀaːtə AUSSCHUSSRATE
ʔaʊ̯sʃʊszɪt͡sʊŋ AUSSCHUSSSITZUNG
aʊ̯sʃʊszɪt͡sʊŋ AUSSCHUSSSITZUNGEN
ʔaʊ̯sʃʊsʃtagʊŋ AUSSCHUSSTAGUNG
aʊ̯sʃʊsfɔʀzɪt͡səndə AUSSCHUSSVORSITZENDE
aʊ̯sʃʊsfɔʀzɪt͡səndən AUSSCHUSSVORSITZENDEN
ʔaʊ̯sʃʊsvaːʀən AUSSCHUSSWAREN
ʔaʊ̯sʃvaɪ̯fəns AUSSCHWEIFENS
ʔaʊ̯sʃvaɪ̯fʊŋ AUSSCHWEIFUNG
ʔaʊ̯sʃvaɪ̯fʊŋən AUSSCHWEIFUNGEN
ʔaʊ̯sʃvɪt͡sʊŋ AUSSCHWITZUNG
ʔaʊ̯sʃɛŋkə AUSSCHÄNKE
ʔaʊ̯sʃɛŋkə AUSSCHÄNKE
ʔaʊ̯sʃɛŋkən AUSSCHÄNKEN
ʔaʊ̯sʃœpfəns AUSSCHÖPFENS
ʔaʊ̯sʃœpfʊŋ AUSSCHÖPFUNG
ʔaʊ̯sʃœpfʊŋən AUSSCHÖPFUNGEN
ʔaʊ̯sʃysçən AUSSCHÜSSCHEN
ʔaʊ̯sʃysçəns AUSSCHÜSSCHENS
ʔaʊ̯szeːəns AUSSEHENS
ʔaʊ̯szɛndəns AUSSENDENS
ʔaʊ̯szɛndʊŋ AUSSENDUNG
ʔaʊ̯szɛndʊŋən AUSSENDUNGEN
aʊ̯sənhaʊ̯t AUSSENHAUT
ʔaʊ̯szɛt͡sbɛtʀiːp AUSSETZBETRIEB
ʔaʊ̯szɛt͡sən AUSSETZEN
ʔaʊ̯szɛt͡səns AUSSETZENS
ʔaʊ̯szɛt͡sɐ AUSSETZER
ʔaʊ̯szɛt͡səʀn AUSSETZERN
ʔaʊ̯szɛt͡sɐs AUSSETZERS
ʔaʊ̯szɛt͡sʊŋ AUSSETZUNG
ʔaʊ̯szɛt͡sʊŋən AUSSETZUNGEN
aʊ̯szɪçt AUSSICHT
aʊ̯szɪçtən AUSSICHTEN
ʔaʊ̯szɪçt͡slaːgə AUSSICHTSLAGE
ʔaʊ̯szɪçt͡slaːgən AUSSICHTSLAGEN
ʔaʊ̯szɪçt͡sloːzɪçkaɪ̯t AUSSICHTSLOSIGKEIT
aʊ̯szɪçt͡splatfɔʀm AUSSICHTSPLATTFORM
ʔaʊ̯szɪçt͡spʊŋkt AUSSICHTSPUNKT
ʔaʊ̯szɪçt͡spʊŋktə AUSSICHTSPUNKTE
ʔaʊ̯szɪçt͡spʊŋktən AUSSICHTSPUNKTEN
ʔaʊ̯szɪçt͡spʊŋktəs AUSSICHTSPUNKTES
ʔaʊ̯szɪçt͡stɛmpəl AUSSICHTSTEMPEL
ʔaʊ̯szɪçt͡stʊʀm AUSSICHTSTURM
ʔaʊ̯sziːdlɐ AUSSIEDLER
aʊ̯sziːdləʀn AUSSIEDLERN
aʊ̯sziːdlʊŋ AUSSIEDLUNG
ʔaʊ̯sziːk AUSSIG
ʔaʊ̯sziːgs AUSSIGS
ʔaʊ̯szɔndəʀn AUSSONDERN
ʔaʊ̯szɔndəʀns AUSSONDERNS
ʔaʊ̯szɔndeːʀʊŋsveːgə AUSSONDERUNGSWEGE
ʔaʊ̯sʃpanəns AUSSPANNENS
ʔaʊ̯sʃpanʊŋ AUSSPANNUNG
ʔaʊ̯sʃpaʀəns AUSSPARENS
ʔaʊ̯sʃpaʀʊŋ AUSSPARUNG
aʊ̯s AU

License:

Copyright 2010 Ralf Herzog

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

Re: Ralf's German IPA FLAC files (section: xaae)
User: ralfherzog
Date: 9/8/2010 1:45 pm
Views: 24
Rating: 0
Re: Ralf's German IPA FLAC files (section: xaae)
User: kmaclean
Date: 9/28/2010 10:33 pm
Views: 332
Rating: 1
PreviousNext