Click here to register.

German Speech Files

Nested
Ralf's German IPA FLAC files (section: xpw)
User: ralfherzog
Date: 8/22/2010 9:55 am
Views: 817
Rating: 0

Speaker Characteristics:

Gender: male;
Age range: adult;
Pronunciation dialect: Standard German

Recording Information:

Microphone make: Sennheiser PC 131;
Microphone type: noise canceling headset;
Audio card make: Andrea USB adapter;
Audio card type: USB;
Audio Recording Software: Audacity 1.3.12;
O/S: Ubuntu 10.04 (64-bit).

File Info:

File type: FLAC;
Sampling rate: 16kHz;
Sample rate format: 16bit;
Number of channels: 1;
Audio Processing: no

 

Prompts:

zyloːgɪsmʊs SYLLOGISMUS
zylfə SYLPHE
zylfən SYLPHEN
zylfiːdə SYLPHIDE
zylfiːdən SYLPHIDEN
zylt SYLT
zylt͡s SYLTS
zylviːaː SYLVIA
zylviːaːs SYLVIAS
zymbɪoːzə SYMBIOSE
zymbɪoːzən SYMBIOSEN
zymboːl SYMBOL
zymboːlə SYMBOLE
zymboːln SYMBOLEN
zymboːliːk SYMBOLIK
zymboːliːziːʀəns SYMBOLISIERENS
zymboːlɪsmʊs SYMBOLISMUS
zymboːlɪst SYMBOLIST
zymboːlɪstən SYMBOLISTEN
zymboːls SYMBOLS
zymɛtʀiː SYMMETRIE
zymɛtʀiːeːbənə SYMMETRIEEBENE
zymɛtʀiːeːbənən SYMMETRIEEBENEN
zymɛtʀiːən SYMMETRIEN
zymɛtʀiːziːʀadaptɐ SYMMETRISIERADAPTER
zymfoːniː SYMPHONIE
zymfoːnɪən SYMPHONIEN
zymfoːniːkɐ SYMPHONIKER
zympoːziːən SYMPOSIEN
zympoːzjoːn SYMPOSION
zympoːzjoːns SYMPOSIONS
zympoːziːʊm SYMPOSIUM
zympoːziːʊms SYMPOSIUMS
zymptoːm SYMPTOM
zymptoːmə SYMPTOME
zymptoːmən SYMPTOMEN
zymptoːms SYMPTOMS
zyːnagoːgə SYNAGOGE
zyːnagoːgən SYNAGOGEN
zyːnagoːgənbaʊ̯ SYNAGOGENBAU
zyːnagoːgənbaʊ̯s SYNAGOGENBAUS
zyːnagoːgənbʀant SYNAGOGENBRAND
zyːnagoːgənbʀants SYNAGOGENBRANDS
zyːnagoːgənbʀɛndə SYNAGOGENBRÄNDE
zyːnagoːgənbʀɛndən SYNAGOGENBRÄNDEN
zyːnagoːgəngeːmaɪ̯ndə SYNAGOGENGEMEINDE
zyːnagoːgəngeːmaɪ̯ndən SYNAGOGENGEMEINDEN
zyːnagoːgəngɛsçən SYNAGOGENGÄSSCHEN
zyːnagoːgəngɛsçəns SYNAGOGENGÄSSCHENS
zyːnagoːgənʀuːɪnə SYNAGOGENRUINE
zyːnagoːgənʀuːɪnən SYNAGOGENRUINEN
zyːnagoːgənveːk SYNAGOGENWEG
zyːnagoːgənveːgs SYNAGOGENWEGS
zynkʀoːngɛtʀiːbə SYNCHRONGETRIEBE
zynkʀoːngɛtʀiːbən SYNCHRONGETRIEBEN
zynkʀoːngɛtʀiːbəs SYNCHRONGETRIEBES
zynkʀoːniː SYNCHRONIE
zynkʀoːnɪmpuːls SYNCHRONIMPULS
zynkʀoːnɪmpʊlzə SYNCHRONIMPULSE
zynkʀoːnɪmpʊlzən SYNCHRONIMPULSEN
zynkʀoːnɪmpʊlzəs SYNCHRONIMPULSES
zynkʀoːniːzatsɪoːnslɔx SYNCHRONISATIONSLOCH
zynkʀoːniːzatsɪoːnspʀoːbleːmə SYNCHRONISATIONSPROBLEME
zynkʀoːniːzatsɪoːnsɪgnaːl SYNCHRONISATIONSSIGNAL
zynkʀoːniːzat͡sɪoːnst͡saɪ̯çən SYNCHRONISATIONSZEICHEN
zynkʀoːniːziːʀəns SYNCHRONISIERENS
zynkʀoːniːziːɐ̯lœçɐ SYNCHRONISIERLÖCHER
zynkʀoːniːziːʀʃaltɐ SYNCHRONISIERSCHALTER
zynkʀoːnlɔxɐkɛnʊŋ SYNCHRONLOCHERKENNUNG
zynkʀoːnlœçəʀn SYNCHRONLÖCHERN
zynkʀoːnʃaltɐ SYNCHRONSCHALTER
zynkʀoːnʃaltɐkɛtə SYNCHRONSCHALTERKETTE
zynkʀoːnʃpʀɛçɐ SYNCHRONSPRECHER
zynkʀoːnt͡seːlɐ SYNCHRONZÄHLER
zyːnɛkdɔxə SYNEKDOCHE
zyːnɐgiː SYNERGIE
zyːnɐgiːɛfɛktə SYNERGIE-EFFEKTE
zyːnɐgiːən SYNERGIEN
zynkoːpə SYNKOPE
zynkoːpən SYNKOPEN
zyŋkʀeːtɪsmʊs SYNKRETISMUS
zyŋkʀeːtɪst SYNKRETIST
zyːnoːdə SYNODE
zyːnoːdən SYNODEN
zyːnoːnyːm SYNONYM
zyːnoːnyːmənvœʀtɐbʊx SYNONYMENWÖRTERBUCH
zyːnoːnyːmiː SYNONYMIE
zyːnoːnyːms SYNONYMS
zyːnoːnymvœʀtɐbʊx SYNONYMWÖRTERBUCH
zyːnɔpzə SYNOPSE
zyːnɔpzən SYNOPSEN
zyːnɔptiːk SYNOPTIK
zynzeːmantiːkoːn SYNSEMANTIKON
zynzeːmantiːkʊm SYNSEMANTIKUM
zyntagmaː SYNTAGMA
zyntaːks SYNTAX
zyntaksbaʊ̯m SYNTAXBAUM
zyntaksbaʊ̯məs SYNTAXBAUMES
zyntaksbaʊ̯ms SYNTAXBAUMS
zyntaksfeːlɐ SYNTAXFEHLER
zyntaksfeːləʀn SYNTAXFEHLERN
zyntaksfeːlɐs SYNTAXFEHLERS
zynteːzə SYNTHESE
zynteːzən SYNTHESEN
zyntɛːniː SYNTÄNIE
zyːnɛsteːziː SYNÄSTHESIE
zyːnøːkoːloːgiː SYNÖKOLOGIE
zyfiːlɪs SYPHILIS
zyːʀəʀɪn SYRERIN
zyːʀəʀn SYRERN
zyːʀiːən SYRIEN
zyːʀɪəns SYRIENS
zyːʀiːəʀɪn SYRIERIN
zyːʀiːəʀɪnən SYRIERINNEN
zyːʀiːɐ̯s SYRIERS
zysteːmanalyːzə SYSTEMANALYSE
zysteːmanalyːzən SYSTEMANALYSEN
zysteːmanbiːtɐ SYSTEMANBIETER
zysteːmanzat͡s SYSTEMANSATZ
zysteːmanzat͡səs SYSTEMANSATZES
zysteːmantvɔʀt͡saɪ̯t SYSTEMANTWORTZEIT
zysteːmaʀçiːtɛktuːʀ SYSTEMARCHITEKTUR
zysteːmatiːk SYSTEMATIK
zysteːmatiːkən SYSTEMATIKEN
zysteːmaːtɪsiːʀəns SYSTEMATISIERENS
zysteːmaʊ̯fʀuːf SYSTEMAUFRUF
zysteːmaʊ̯fʀuːfs SYSTEMAUFRUFS
zysteːmaɪ̯nkaʊ̯f SYSTEMEINKAUF
zysteːmaɪ̯nkaʊ̯fs SYSTEMEINKAUFS
zysteːmɛntvɪklʊŋ SYSTEMENTWICKLUNG
zysteːmɪntɛgʀatsɪoːn SYSTEMINTEGRATION
zysteːmɪntɛgʀiːtɛːt SYSTEMINTEGRITÄT
zysteːmɪnteːʀɛsə SYSTEMINTERESSE
zysteːmɔptiːmiːʀʊŋ SYSTEMOPTIMIERUNG
zysteːmɔptiːmiːʀʊŋən SYSTEMOPTIMIERUNGEN
zysteːmʊmgeːbʊŋ SYSTEMUMGEBUNG
zysteːmɛndəʀʊŋ SYSTEMÄNDERUNG
zysteːmøːkoːloːgiː SYSTEMÖKOLOGIE
zysteːmyːbɐblɪk SYSTEMÜBERBLICK
zysteːmyːbɐzɪçt SYSTEMÜBERSICHT
zyːt SÜD
zyːdɔɪ̯ʀoːpɛːɐ SÜD-EUROPÄER
zyːtʔaːfʀikaː SÜDAFRIKA
zyːdɔɪ̯ʀoːpaː SÜDEUROPA
zyːdɔseːtiːən SÜDOSSETIEN
zyːdɔseːtɪəns SÜDOSSETIENS
zyːdɔst SÜDOST
zyːdɔstaziːən SÜDOSTASIEN
zyːdɔstazɪəns SÜDOSTASIENS
zyːdɔstən SÜDOSTEN
zyːdɔstəns SÜDOSTENS
zyːdɔstɔɪ̯ʀoːpaː SÜDOSTEUROPA
zyːdɔstʀant SÜDOSTRAND
zyːdɔstvɪnt SÜDOSTWIND
zyːtvɛst SÜDWEST
zyːnə SÜHNE
zyːneːgɛlt SÜHNEGELD
zyːneːgɛldɐ SÜHNEGELDER
zyːneːgɛldəʀn SÜHNEGELDERN
zyːneːgɛlts SÜHNEGELDS
zyːnəns SÜHNENS
zyːneːɔpfɐ SÜHNEOPFER
zyːneːɔpfəʀn SÜHNEOPFERN
zyːneːɔpfɐs SÜHNEOPFERS
zyːneːʀiːtuːaːlə SÜHNERITUALE
zyːneːtɐmɪn SÜHNETERMIN
zyːneːtɐmɪnə SÜHNETERMINE
zyːneːtɐmɪnən SÜHNETERMINEN
zyːneːtɐmɪns SÜHNETERMINS
zyːneːt͡saɪ̯çən SÜHNEZEICHEN
zyːneːt͡saɪ̯çəns SÜHNEZEICHENS
zyːnʊŋ SÜHNUNG
zyːnʊŋən SÜHNUNGEN
zylt͡sə SÜLZE
zylt͡sən SÜLZEN
zypçən SÜPPCHEN
zyːsə SÜSSE
zyːsəns SÜSSENS
zyːsɐ SÜSSER
zyːsɪçkaɪ̯t SÜSSIGKEIT
zyːsɪçkaɪ̯tən SÜSSIGKEITEN
zylabɪʃə SYLLABISCHE
zylabɪʃəm SYLLABISCHEM
zylabɪʃən SYLLABISCHEN
zylabɪʃɐ SYLLABISCHER
zylabɪʃəs SYLLABISCHES
zyloːgɪstɪʃə SYLLOGISTISCHE
zyloːgɪstɪʃəm SYLLOGISTISCHEM
zyloːgɪstɪʃən SYLLOGISTISCHEN
zyloːgɪstɪʃɐ SYLLOGISTISCHER
zyloːgɪstɪʃəs SYLLOGISTISCHES
zymbɪoːtɪʃə SYMBIOTISCHE
zymbɪoːtɪʃəm SYMBIOTISCHEM
zymbɪoːtɪʃən SYMBIOTISCHEN
zymbɪoːtɪʃɐ SYMBIOTISCHER
zymbɪoːtɪʃəs SYMBIOTISCHES
zymboːlɪʃ SYMBOLISCH
zymboːlɪʃə SYMBOLISCHE
zymboːlɪʃəm SYMBOLISCHEM
zymboːlɪʃən SYMBOLISCHEN
zymboːlɪʃɐ SYMBOLISCHER
zymboːlɪʃəs SYMBOLISCHES
zymboːliːziːʀə SYMBOLISIERE
zymboːliːziːʀən SYMBOLISIEREN
zymboːliːziːʀənt SYMBOLISIEREND
zymboːliːziːʀəndə SYMBOLISIERENDE
zymboːliːziːʀəndəm SYMBOLISIERENDEM
zymboːliːziːʀəndən SYMBOLISIERENDEN
zymboːliːziːʀəndɐ SYMBOLISIERENDER
zymboːliːziːʀəndəs SYMBOLISIERENDES
zymboːliːziːɐ̯st SYMBOLISIERST
zymboːliːziːɐ̯t SYMBOLISIERT
zymboːliːziːɐ̯tə SYMBOLISIERTE
zymboːliːziːɐ̯təm SYMBOLISIERTEM
zymboːliːziːɐ̯tən SYMBOLISIERTEN
zymboːliːziːɐ̯tɐ SYMBOLISIERTER
zymboːliːziːɐ̯təs SYMBOLISIERTES
zymboːliːziːɐ̯təst SYMBOLISIERTEST
zymboːliːziːɐ̯tət SYMBOLISIERTET
zymɛtʀɪʃ SYMMETRISCH
zymɛtʀɪʃəm SYMMETRISCHEM
zymɛtʀɪʃəs SYMMETRISCHES
zymfoːnɪʃ SYMPHONISCH
zymfoːnɪʃə SYMPHONISCHE
zymfoːnɪʃəm SYMPHONISCHEM
zymfoːnɪʃən SYMPHONISCHEN
zymfoːnɪʃɐ SYMPHONISCHER
zymfoːnɪʃəs SYMPHONISCHES
zymptoːmaʀmə SYMPTOMARME
zymptoːmaʀməm SYMPTOMARMEM
zymptoːmaʀmən SYMPTOMARMEN
zymptoːmaʀmɐ SYMPTOMARMER
zymptoːmaʀməs SYMPTOMARMES
zymptoːmaːtɪʃ SYMPTOMATISCH
zymptoːmaːtɪʃə SYMPTOMATISCHE
zymptoːmaːtɪʃəm SYMPTOMATISCHEM
zymptoːmaːtɪʃən SYMPTOMATISCHEN
zymptoːmaːtɪʃɐ SYMPTOMATISCHER
zymptoːmaːtɪʃəs SYMPTOMATISCHES
zynkʀoːnəm SYNCHRONEM
zynkʀoːnən SYNCHRONEN
zynkʀoːnɐ SYNCHRONER
zynkʀoːnəs SYNCHRONES
zynkʀoːnɪʃ SYNCHRONISCH
zynkʀoːniːziːʀə SYNCHRONISIERE
zynkʀoːniːziːʀən SYNCHRONISIEREN
zynkʀoːniːziːʀənt SYNCHRONISIEREND
zynkʀoːniːziːʀəndə SYNCHRONISIERENDE
zynkʀoːniːziːʀəndəm SYNCHRONISIERENDEM
zynkʀoːniːziːʀəndən SYNCHRONISIERENDEN
zynkʀoːniːziːʀəndɐ SYNCHRONISIERENDER
zynkʀoːniːziːʀəndəs SYNCHRONISIERENDES
zynkʀoːniːziːɐ̯st SYNCHRONISIERST
zynkʀoːniːziːɐ̯t SYNCHRONISIERT
zynkʀoːniːziːɐ̯tə SYNCHRONISIERTE
zynkʀoːniːziːɐ̯təm SYNCHRONISIERTEM
zynkʀoːniːziːɐ̯tən SYNCHRONISIERTEN
zynkʀoːniːziːɐ̯tɐ SYNCHRONISIERTER
zynkʀoːniːziːɐ̯təs SYNCHRONISIERTES
zynkʀoːniːziːɐ̯təst SYNCHRONISIERTEST
zynkʀoːniːziːɐ̯tət SYNCHRONISIERTET
zyːnɛkdɔxɪʃ SYNEKDOCHISCH
zyːnɐgɪstɪʃ SYNERGISTISCH
zynkateːgoːʀeːmaːtɪʃə SYNKATEGOREMATISCHE
zynkateːgoːʀeːmaːtɪʃəm SYNKATEGOREMATISCHEM
zynkateːgoːʀeːmaːtɪʃən SYNKATEGOREMATISCHEN
zynkateːgoːʀeːmaːtɪʃɐ SYNKATEGOREMATISCHER
zynkateːgoːʀeːmaːtɪʃəs SYNKATEGOREMATISCHES
zyŋkʀeːtɪstɪʃ SYNKRETISTISCH
zyŋkʀeːtɪstɪʃə SYNKRETISTISCHE
zyŋkʀeːtɪstɪʃəm SYNKRETISTISCHEM
zyŋkʀeːtɪstɪʃən SYNKRETISTISCHEN
zyŋkʀeːtɪstɪʃɐ SYNKRETISTISCHER
zyŋkʀeːtɪstɪʃəs SYNKRETISTISCHES
zyːnoːnyːm SYNONYM
zyːnoːnyːmə SYNONYME
zyːnoːnyːməm SYNONYMEM
zyːnoːnyːmən SYNONYMEN
zyːnoːnyːmɐ SYNONYMER
zyːnoːnyːməs SYNONYMES
zyːnoːnyːmɪʃ SYNONYMISCH
zyːnoːnyːmɪʃə SYNONYMISCHE
zyːnoːnyːmɪʃəm SYNONYMISCHEM
zyːnoːnyːmɪʃən SYNONYMISCHEN
zyːnoːnyːmɪʃɐ SYNONYMISCHER
zyːnoːnyːmɪʃəs SYNONYMISCHES
zyːnɔptɪʃ SYNOPTISCH
zyːnɔptɪʃə SYNOPTISCHE
zyːnɔptɪʃəm SYNOPTISCHEM
zyːnɔptɪʃən SYNOPTISCHEN
zyːnɔptɪʃɐ SYNOPTISCHER
zyːnɔptɪʃəs SYNOPTISCHES
zyntagmaːtɪʃ SYNTAGMATISCH
zyntaktɪʃ SYNTAKTISCH
zyntaktɪʃə SYNTAKTISCHE
zyntaktɪʃəm SYNTAKTISCHEM
zyntaktɪʃən SYNTAKTISCHEN
zyntaktɪʃɐ SYNTAKTISCHER
zyntaktɪʃəs SYNTAKTISCHES
zyntaksvɪdʀɪgə SYNTAXWIDRIGE
zyntaksvɪdʀɪgəm SYNTAXWIDRIGEM
zyntaksvɪdʀɪgən SYNTAXWIDRIGEN
zyntaksvɪdʀɪgɐ SYNTAXWIDRIGER
zyntaksvɪdʀɪgəs SYNTAXWIDRIGES
zynteːtɪʃ SYNTHETISCH
zynteːtɪʃə SYNTHETISCHE
zynteːtɪʃəm SYNTHETISCHEM
zynteːtɪʃən SYNTHETISCHEN
zynteːtɪʃɐ SYNTHETISCHER
zynteːtɪʃəs SYNTHETISCHES
zynteːtiːziːɐ̯baːʀ SYNTHETISIERBAR
zynteːtiːziːɐ̯baːʀə SYNTHETISIERBARE
zynteːtiːziːɐ̯baːʀəm SYNTHETISIERBAREM
zynteːtiːziːɐ̯baːʀən SYNTHETISIERBAREN
zynteːtiːziːɐ̯baːʀɐ SYNTHETISIERBARER
zynteːtiːziːɐ̯baːʀəs SYNTHETISIERBARES
zynteːtiːziːʀə SYNTHETISIERE
zynteːtiːziːʀən SYNTHETISIEREN
zynteːtiːziːʀənt SYNTHETISIEREND
zynteːtiːziːʀəndə SYNTHETISIERENDE
zynteːtiːziːʀəndəm SYNTHETISIERENDEM
zynteːtiːziːʀəndən SYNTHETISIERENDEN
zynteːtiːziːʀəndɐ SYNTHETISIERENDER
zynteːtiːziːʀəndəs SYNTHETISIERENDES
zynteːtiːziːɐ̯st SYNTHETISIERST
zynteːtiːziːɐ̯t SYNTHETISIERT
zynteːtiːziːɐ̯tə SYNTHETISIERTE
zynteːtiːziːɐ̯təm SYNTHETISIERTEM
zynteːtiːziːɐ̯tən SYNTHETISIERTEN
zynteːtiːziːɐ̯tɐ SYNTHETISIERTER
zynteːtiːziːɐ̯təs SYNTHETISIERTES
zynteːtiːziːɐ̯təst SYNTHETISIERTEST
zynteːtiːziːɐ̯tət SYNTHETISIERTET
zyfiːliːtɪʃ SYPHILITISCH
zyfiːliːtɪʃə SYPHILITISCHE
zyfiːliːtɪʃəm SYPHILITISCHEM
zyfiːliːtɪʃən SYPHILITISCHEN
zyfiːliːtɪʃɐ SYPHILITISCHER
zyfiːliːtɪʃəs SYPHILITISCHES
zyːʀɪʃə SYRISCHE
zyːʀɪʃəm SYRISCHEM
zyːʀɪʃən SYRISCHEN
zyːʀɪʃəs SYRISCHES
zysteːmaːtɪʃəm SYSTEMATISCHEM
zysteːmaːtɪʃən SYSTEMATISCHEN
zysteːmaːtɪʃɐ SYSTEMATISCHER
zysteːmaːtɪʃəs SYSTEMATISCHES
zysteːmatiːziːʀənt SYSTEMATISIEREND
zysteːmatiːziːʀəndə SYSTEMATISIERENDE
zysteːmatiːziːʀəndəm SYSTEMATISIERENDEM
zysteːmatiːziːʀəndən SYSTEMATISIERENDEN
zysteːmatiːziːʀəndɐ SYSTEMATISIERENDER
zysteːmatiːziːʀəndəs SYSTEMATISIERENDES
zysteːmɐgɛnt͡səndə SYSTEMERGÄNZENDE
zysteːmɐgɛnt͡səndəm SYSTEMERGÄNZENDEM
zysteːmɐgɛnt͡səndən SYSTEMERGÄNZENDEN
zysteːmɐgɛnt͡səndɐ SYSTEMERGÄNZENDER
zysteːmɐgɛnt͡səndəs SYSTEMERGÄNZENDES
zysteːmɐhaltəndə SYSTEMERHALTENDE
zysteːmɐhaltəndəm SYSTEMERHALTENDEM
zysteːmɐhaltəndən SYSTEMERHALTENDEN
zysteːmɐhaltəndɐ SYSTEMERHALTENDER
zysteːmɐhaltəndəs SYSTEMERHALTENDES
zysteːmɪmanɛnt SYSTEMIMMANENT
zysteːmɪmanɛntə SYSTEMIMMANENTE
zysteːmɪmanɛntəm SYSTEMIMMANENTEM
zysteːmɪmanɛntən SYSTEMIMMANENTEN
zysteːmɪmanɛntɐ SYSTEMIMMANENTER
zysteːmɪmanɛntəs SYSTEMIMMANENTES
zysteːmɪʃ SYSTEMISCH
zysteːmɪʃə SYSTEMISCHE
zysteːmɪʃəm SYSTEMISCHEM
zysteːmɪʃən SYSTEMISCHEN
zysteːmɪʃɐ SYSTEMISCHER
zysteːmɪʃəs SYSTEMISCHES
zysteːmyːbɐvɪndəndə SYSTEMÜBERWINDENDE
zysteːmyːbɐvɪndəndəm SYSTEMÜBERWINDENDEM
zysteːmyːbɐvɪndəndən SYSTEMÜBERWINDENDEN
zysteːmyːbɐvɪndəndɐ SYSTEMÜBERWINDENDER
zysteːmyːbɐvɪndəndəs SYSTEMÜBERWINDENDES
zystoːlɪʃ SYSTOLISCH
zystoːlɪʃə SYSTOLISCHE
zystoːlɪʃəm SYSTOLISCHEM
zystoːlɪʃən SYSTOLISCHEN
zystoːlɪʃɐ SYSTOLISCHER
zystoːlɪʃəs SYSTOLISCHES
zyːdɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃ SÜDEUROPÄISCH
zyːdɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃə SÜDEUROPÄISCHE
zyːdɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃəm SÜDEUROPÄISCHEM
zyːdɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃən SÜDEUROPÄISCHEN
zyːdɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃɐ SÜDEUROPÄISCHER
zyːdɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃəs SÜDEUROPÄISCHES
zyːdɪsʀaːɛlɪʃə SÜDISRAELISCHE
zyːdɪsʀaːɛlɪʃəm SÜDISRAELISCHEM
zyːdɪsʀaːɛlɪʃən SÜDISRAELISCHEN
zyːdɪsʀaːɛlɪʃɐ SÜDISRAELISCHER
zyːdɪsʀaːɛlɪʃəs SÜDISRAELISCHES
zyːdɔstaziːaːtɪʃ SÜDOSTASIATISCH
zyːdɔstaziːaːtɪʃə SÜDOSTASIATISCHE
zyːdɔstaziːaːtɪʃəm SÜDOSTASIATISCHEM
zyːdɔstaziːaːtɪʃən SÜDOSTASIATISCHEN
zyːdɔstaziːaːtɪʃɐ SÜDOSTASIATISCHER
zyːdɔstaziːaːtɪʃəs SÜDOSTASIATISCHES
zyːdɔstɛnglɪʃə SÜDOSTENGLISCHE
zyːdɔstɛnglɪʃəm SÜDOSTENGLISCHEM
zyːdɔstɛnglɪʃən SÜDOSTENGLISCHEN
zyːdɔstɛnglɪʃɐ SÜDOSTENGLISCHER
zyːdɔstɛnglɪʃəs SÜDOSTENGLISCHES
zyːdɔstɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃə SÜDOSTEUROPÄISCHE
zyːdɔstɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃəm SÜDOSTEUROPÄISCHEM
zyːdɔstɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃən SÜDOSTEUROPÄISCHEN
zyːdɔstɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃɐ SÜDOSTEUROPÄISCHER
zyːdɔstɔɪ̯ʀoːpɛːɪʃəs SÜDOSTEUROPÄISCHES
zyːdɔstyʀkɪʃə SÜDOSTTÜRKISCHE
zyːdɔstyʀkɪʃɐ SÜDOSTTÜRKISCHER
zyːdœstlɪç SÜDÖSTLICH
zyːdœstlɪçə SÜDÖSTLICHE
zyːdœstlɪçəm SÜDÖSTLICHEM
zyːdœstlɪçən SÜDÖSTLICHEN
zyːdœstlɪçɐ SÜDÖSTLICHER
zyːdœstlɪçəs SÜDÖSTLICHES
zyːnən SÜHNEN
zyːpəʀbə SÜPERBE
zyːpəʀbəm SÜPERBEM
zyːpəʀbən SÜPERBEN
zyːpəʀbɐ SÜPERBER
zyːpəʀbəs SÜPERBES
zyːs SÜSS
zyːsəm SÜSSEM
zyːsən SÜSSEN
zyːsənt SÜSSEND
zyːsəndə SÜSSENDE
zyːsəndəm SÜSSENDEM
zyːsəndən SÜSSENDEN
zyːsəndɐ SÜSSENDER
zyːsəndəs SÜSSENDES
zyːsəs SÜSSES
zyːslɪç SÜSSLICH
zyːslɪçən SÜSSLICHEN
zystə SÜSSTE

License:

Copyright 2010 Ralf Herzog

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

ralfs-german-ipa-flac-files-xpw-201008.tar.bz2 ralfs-german-ipa-flac-files-xpw-201008.tar.bz2
PreviousNext