Click here to register.

German Speech Files

Flat
Ralf's German IPA FLAC files (section: xia)
User: ralfherzog
Date: 8/18/2010 2:28 pm
Views: 781
Rating: 0

Speaker Characteristics:

Gender: male;
Age range: adult;
Pronunciation dialect: Standard German

Recording Information:

Microphone make: Sennheiser PC 131;
Microphone type: noise canceling headset;
Audio card make: Andrea USB adapter;
Audio card type: USB;
Audio Recording Software: Audacity 1.3.12;
O/S: Ubuntu 10.04 (64-bit).

File Info:

File type: FLAC;
Sampling rate: 16kHz;
Sample rate format: 16bit;
Number of channels: 1;
Audio Processing: no

 

Prompts:

heːʀeːʀoːs GUERILLEROS
hɛfnɐ HAEFNER
heːbəbyːnə HEBEBÜHNE
heːbəl HEBEL
heːbəlanɔʀdnʊŋ HEBELANORDNUNG
heːbəlanzat͡s HEBELANSATZ
heːbəlaʀm HEBELARM
heːbəlaʀmə HEBELARME
heːbəlaʀmən HEBELARMEN
heːbəlaʀms HEBELARMS
heːbəlgeːzɛt͡s HEBELGESETZ
heːbəlɪft HEBELIFT
heːbəlɪstə HEBELISTE
heːbəlɪstən HEBELISTEN
heːbəlkʀaft HEBELKRAFT
heːbəln HEBELN
heːbəlfɐhɛltnɪs HEBELVERHÄLTNIS
heːbəlfɐhɛltnɪsə HEBELVERHÄLTNISSE
heːbəlfɐhɛltnɪsən HEBELVERHÄLTNISSEN
heːbəlfɐhɛltnɪsəs HEBELVERHÄLTNISSES
heːbəlvɪʀkʊŋ HEBELWIRKUNG
heːbəlyːbɐzɛt͡sʊŋ HEBELÜBERSETZUNG
heːbəns HEBENS
heːbɐ HEBER
heːbəʀn HEBERN
heːbɐs HEBERS
heːbeːzɛt͡sə HEBESÄTZE
heːbeːtɛçniːk HEBETECHNIK
heːbeːvɐkt͡sɔɪ̯k HEBEWERKZEUG
heːbeːt͡sɔɪ̯k HEBEZEUG
heːbeːt͡suːk HEBEZUG
heːbeːøːzə HEBEÖSE
hɛbʀaɪ̯smʊs HEBRAISMUS
hɛbʀiːdən HEBRIDEN
hɛbʀoːn HEBRON
hɛbʀoːns HEBRONS
hɛbʀɛːɐ HEBRÄER
hɛbʀɛːəʀɪn HEBRÄERIN
hɛbʀɛːəʀɪnən HEBRÄERINNEN
hɛbʀɛːəʀn HEBRÄERN
hɛbʀɛːɐs HEBRÄERS
heːbʊŋ HEBUNG
heːbʊŋən HEBUNGEN
hɛçɪŋən HECHINGEN
hɛçɪŋəns HECHINGENS
hɛçt HECHT
hɛçt͡s HECHTS
hɛdaː HEDDA
hɛdaːl HEDDAL
hɛdaːls HEDDALS
hɛdaːs HEDDAS
hɛdɛʀnhaɪ̯m HEDDERNHEIM
hɛdʀɪŋ HEDDRING
heːdɐsleːbən HEDERSLEBEN
heːdɐsleːbəns HEDERSLEBENS
heːdɪŋən HEDINGEN
heːdɪŋəns HEDINGENS
heːdoːniːkɐ HEDONIKER
heːdoːnɪsmʊs HEDONISMUS
heːdoːnɪst HEDONIST
hɛdvɪç HEDWIG
hɛdvɪgs HEDWIGS
heːdɪ HEDY
heːdyːs HEDYS
heːʀə HEERE
heːʀən HEEREN
heːʀənveːn HEERENVEEN
heːʀənveːns HEERENVEENS
heːʀeːzabtaɪ̯lʊŋ HEERESABTEILUNG
heːʀeːzaʊ̯fgaːbən HEERESAUFGABEN
heːʀɛsdiːnst HEERESDIENST
heːʀɛsdiːnstə HEERESDIENSTE
heːʀɛsdiːnstən HEERESDIENSTEN
heːʀɛsdiːnstəs HEERESDIENSTES
heːʀɛsfliːgeːʀaɪ̯ HEERESFLIEGEREI
heːʀɛsfliːgɐhoːʀst HEERESFLIEGERHORST
heːʀɛsfliːgɛʀʀeːgiːmɛnt HEERESFLIEGERREGIMENT
heːʀɛsfliːgɐtʀʊpə HEERESFLIEGERTRUPPE
heːʀɛsflʊgt͡sɔɪ̯gə HEERESFLUGZEUGE
heːʀɛsfyːʀɐ HEERESFÜHRER
heːʀɛsfyːʀəʀn HEERESFÜHRERN
heːʀɛsfyːʀɐs HEERESFÜHRERS
heːʀɛsgʀʊpə HEERESGRUPPE
heːʀɛslaːgɐ HEERESLAGER
heːʀɛslaːgɐs HEERESLAGERS
heːʀɛslaɪ̯tʊŋ HEERESLEITUNG
heːʀɛsmaɪ̯stɐʃaftən HEERESMEISTERSCHAFTEN
heːʀɛsnaxʀɪçtɛndiːnst HEERESNACHRICHTENDIENST
heːʀɛsʀeːfɔʀm HEERESREFORM
heːʀɛsçaːʀ HEERESSCHAR
heːʀɛstaɪ̯lə HEERESTEILE
heːʀɛsfɐbɛndə HEERESVERBÄNDE
heːʀɛsfɐvaltʊŋ HEERESVERWALTUNG
heːfə HEFE
heːfeːgeːbɛk HEFEGEBÄCK
heːfeːgeːbɛks HEFEGEBÄCKS
heːfɛkløːsə HEFEKLÖSSE
heːfɛkløːsən HEFEKLÖSSEN
heːfeːkʊxən HEFEKUCHEN
heːfən HEFEN
heːfəʀl HEFERL
heːfətaɪ̯k HEFETEIG
heːfeːt͡sɔpf HEFEZOPF
heːdoːs HELIOS
hɛʀbax HERBACH
hɛʀbaks HERBACHS
hɛʀbaʀiːən HERBARIEN
hɛʀbaʀiːʊm HERBARIUM
hɛʀbaʀiːʊms HERBARIUMS
hɛʀbeːdə HERBEDE
hɛʀbeːdəs HERBEDES
hɛʀbaɪ̯fyːʀəns HERBEIFÜHRENS
hɛʀbaɪ̯fyːʀʊŋ HERBEIFÜHRUNG
hɛʀbɛʀgən HERBERGEN
hɛʀbɛʀgɐ HERBERGER
hɛʀbɐgɐs HERBERGERS
hɛʀbəʀt HERBERT
hɛʀbɛʀtɪŋən HERBERTINGEN
hɛʀbɛʀtɪŋəns HERBERTINGENS
hɛʀbəʀt͡s HERBERTS
hɛʀbɪç HERBIG
hɛʀbiːt͡siːt HERBIZID
hɛʀbiːt͡siːdə HERBIZIDE
hɛʀbiːt͡siːdən HERBIZIDEN
hɛʀbiːt͡sɪt͡s HERBIZIDS
hɛʀbɔʀn HERBORN
hɛʀbɔʀns HERBORNS
hɛʀbʀant HERBRAND
hɛʀbʀants HERBRANDS
hɛʀbstaktsɪoːn HERBSTAKTION
hɛʀbstaktsɪoːnən HERBSTAKTIONEN
hɛʀbstanfaŋ HERBSTANFANG
hɛʀbstaʊ̯sgaːbə HERBSTAUSGABE
hɛʀbstaʊ̯sgaːbən HERBSTAUSGABEN
hɛʀbstbeːgɪn HERBSTBEGINN
hɛʀbstfeːʀiːən HERBSTFERIEN
hɛʀbstfɛʀbʊŋ HERBSTFÄRBUNG
hɛʀbstgʀasmɪlbə HERBSTGRASMILBE
hɛʀbstmaʀkt HERBSTMARKT
hɛʀbstmaʀktəs HERBSTMARKTES
hɛʀbstmaʀkt͡s HERBSTMARKTS
hɛʀbstmaɪ̯stɐ HERBSTMEISTER
hɛʀbstmoːnaːt HERBSTMONAT
hɛʀbstmoːnaːtə HERBSTMONATE
hɛʀbstmoːnaːtən HERBSTMONATEN
hɛʀbstmoːnaːt͡s HERBSTMONATS
hɛʀbstmɔnt HERBSTMOND
hɛʀbstzɔnə HERBSTSONNE
hɛʀbstagʊŋ HERBSTTAGUNG
hɛʀbstʀɔmpətə HERBSTTROMPETE
hɛʀbstvɛtɐ HERBSTWETTER
hɛʀbst͡saɪ̯t HERBSTZEIT
hɛʀbst͡saɪ̯tloːzə HERBSTZEITLOSE
hɛʀdboːdən HERDBODEN
heːʀdə HERDE
hɛʀdɛkə HERDECKE
hɛʀdɛkəs HERDECKES
heːʀdən HERDEN
hɛʀdəntiːʀ HERDENTIER
hɛʀdəntiːʀə HERDENTIERE
hɛʀdəntiːʀən HERDENTIEREN
hɛʀdəntiːɐ̯s HERDENTIERS
hɛʀdəntʀiːp HERDENTRIEB
hɛʀdəntʀiːbs HERDENTRIEBS
heːʀdɐ HERDER
hɛʀdɐs HERDERS
hɛʀdfɔɪ̯ɐ HERDFEUER
hɛʀdplatə HERDPLATTE
hɛʀdplatən HERDPLATTEN
hɛʀdʃtɛlə HERDSTELLE
hɛʀdvagɛnoːfən HERDWAGENOFEN
hɛʀfaːɐ̯t HERFAHRT
hɛʀfaːɐ̯tən HERFAHRTEN
hɛʀçən HERRCHEN
hɛʀçəns HERRCHENS
hɛʀə HERRE
hɛʀən HERREN
hɛʀənaːbənt HERRENABEND
hɛʀənabɛnts HERRENABENDS
hɛʀənabtaɪ̯lʊŋ HERRENABTEILUNG
hɛʀənabtaɪ̯lʊŋən HERRENABTEILUNGEN
hɛʀənant͡suːk HERRENANZUG
hɛʀənant͡suːgəs HERRENANZUGES
hɛʀənaʀtiːkɛlgəʃɛft HERRENARTIKELGESCHÄFT
hɛʀənaʊ̯sʃtatɐ HERRENAUSSTATTER
hɛʀənbəklaɪ̯dʊŋ HERRENBEKLEIDUNG
hɛʀəndɔpəl HERRENDOPPEL
hɛʀənaɪ̯nt͡seːl HERRENEINZEL
hɛʀənaɪ̯nt͡səls HERRENEINZELS
hɛʀənfʀiːzøːʀ HERRENFRISEUR
hɛʀənfʀiːzøːʀə HERRENFRISEURE
hɛʀənfʀiːzøːʀən HERRENFRISEUREN
hɛʀənfʀiːzøːʀs HERRENFRISEURS
hɛʀənfʀiːzøːʀ HERRENFRISÖR
hɛʀənfʀiːzøːʀə HERRENFRISÖRE
hɛʀənfʀiːzøːʀən HERRENFRISÖREN
hɛʀənfʀiːzøːʀs HERRENFRISÖRS
hɛʀənhaʊ̯s HERRENHAUS
hɛʀənhɛmthoːzən HERRENHEMDHOSEN
hɛʀənhuːt HERRENHUT
hɛʀənhɔɪ̯zɐ HERRENHÄUSER
hɛʀənhɔɪ̯zəʀn HERRENHÄUSERN
hɛʀənkɔnfɛktsɪoːn HERRENKONFEKTION
hɛʀənkɔnfɛktsɪoːnən HERRENKONFEKTIONEN
hɛʀənmɛnʃ HERRENMENSCH
hɛʀənmɛnʃən HERRENMENSCHEN
hɛʀənmoːdə HERRENMODE
hɛʀənmɛntəl HERRENMÄNTEL
hɛʀənpɪlt͡s HERRENPILZ
hɛʀənpyːjamaː HERRENPYJAMA
hɛʀənʀaːmən HERRENRAHMEN
hɛʀənʃnaɪ̯dɐ HERRENSCHNEIDER
hɛʀənʃnaɪ̯dəʀn HERRENSCHNEIDERN
hɛʀənʃuː HERRENSCHUH
hɛʀɛnzɪt͡s HERRENSITZ
hɛʀɛnzɪt͡sə HERRENSITZE
hɛʀənzɔkən HERRENSOCKEN
hɛʀəntaːk HERRENTAG
hɛʀəntaʃəntʊx HERRENTASCHENTUCH
hɛʀəntoːiːlɛtə HERRENTOILETTE
hɛʀəntoːiːlɛtən HERRENTOILETTEN
hɛʀənuːʀ HERRENUHR
hɛʀənʊntɐvɛʃə HERRENUNTERWÄSCHE
hɛʀənfɔlk HERRENVOLK
hɛʀənvɛʃə HERRENWÄSCHE
hɛʀənt͡sɪmɐ HERRENZIMMER
hɛʀənt͡sɪməʀn HERRENZIMMERN
hɛʀənt͡sɪmɐs HERRENZIMMERS
hɛʀɛstaːl HERRESTHAL
hɛʀɛstaːls HERRESTHALS
hɛʀʃɐfamiːlɪə HERRSCHERFAMILIE
hɛʀʃəʀɪn HERRSCHERIN
hɛʀʃəʀɪnən HERRSCHERINNEN
hɛʀʃəʀn HERRSCHERN
hɛʀfɔʀbʀɪŋəns HERVORBRINGENS
hɛʀfɔʀbʀɪŋʊŋən HERVORBRINGUNGEN
hɛʀfɔʀheːbəns HERVORHEBENS
hɛʀfɔʀheːbʊŋ HERVORHEBUNG
hɛʀfɔʀheːbʊŋən HERVORHEBUNGEN
hɛʀfɔʀkeːʀən HERVORKEHREN
hɛʀfɔʀkeːʀəns HERVORKEHRENS
heːfən HÄFEN
hɛfnɐ HÄFNER
hɛːʀçən HÄRCHEN
hɛʀçəns HÄRCHENS
hɛːʀeːziː HÄRESIE
hɛːʀeːziːən HÄRESIEN
hɛːʀeːtiːkɐ HÄRETIKER
hɛːʀeːtiːkəʀɪn HÄRETIKERIN
hɛʃənʀatə HÄSCHENRATTE
hɛʃənʀatən HÄSCHENRATTEN
hɛʃəʀn HÄSCHERN
hɛʀçən KARLCHEN
ʊʀheːbɐ URHEBER
ʔʊʀheːbɐgeːzɛt͡s URHEBERGESETZ
ʔʊʀheːbəʀɪn URHEBERIN
ʔʊʀheːbəʀɪnən URHEBERINNEN
ʊʀheːbəʀn URHEBERN
ʊʀheːbɛʀʀɛçt URHEBERRECHT
ʔʊʀheːbɛʀʀɛçtə URHEBERRECHTE
ʊʀheːbɛʀʀɛçtən URHEBERRECHTEN
ʔʊʀheːbɛʀʀɛçt͡s URHEBERRECHTS
ʊʀheːbɐs URHEBERS
ʊʀheːbɐʃaft URHEBERSCHAFT
heːbə HEBE
heːbələ HEBELE
heːbəlnt HEBELND
heːbəlst HEBELST
heːbəlt HEBELT
heːbəltə HEBELTE
heːbəltən HEBELTEN
heːbəltəst HEBELTEST
heːbəltət HEBELTET
heːbən HEBEN
heːbənt HEBEND
heːbəndə HEBENDE
heːbəndəm HEBENDEM
heːbəndən HEBENDEN
heːbəndɐ HEBENDER
heːbəndəs HEBENDES
hɛbʀɛːɪʃ HEBRÄISCH
hɛbʀɛːɪʃə HEBRÄISCHE
hɛbʀɛːɪʃəm HEBRÄISCHEM
hɛbʀɛːɪʃən HEBRÄISCHEN
hɛbʀɛːɪʃɐ HEBRÄISCHER
hɛbʀɛːɪʃəs HEBRÄISCHES
heːbst HEBST
hɛçələ HECHELE
hɛçəln HECHELN
hɛçəlnt HECHELND
hɛçəlst HECHELST
hɛçəlt HECHELT
hɛçəltə HECHELTE
hɛçəltən HECHELTEN
hɛçəltəst HECHELTEST
hɛçəltət HECHELTET
hɛçtə HECHTE
hɛçtən HECHTEN
hɛçtənt HECHTEND
hɛçtəndə HECHTENDE
hɛçtəndəm HECHTENDEM
hɛçtəndən HECHTENDEN
hɛçtəndɐ HECHTENDER
hɛçtəndəs HECHTENDES
hɛçtəst HECHTEST
hɛçtət HECHTET
hɛçtətə HECHTETE
hɛçtətən HECHTETEN
hɛçtətəst HECHTETEST
hɛçtətət HECHTETET
heːdoːnɪstɪʃ HEDONISTISCH
heːdoːnɪstɪʃə HEDONISTISCHE
heːdoːnɪstɪʃəm HEDONISTISCHEM
heːdoːnɪstɪʃən HEDONISTISCHEN
heːdoːnɪstɪʃɐ HEDONISTISCHER
heːdoːnɪstɪʃəs HEDONISTISCHES
heːʀə HEHRE
heːʀəm HEHREM
heːʀən HEHREN
heːʀəs HEHRES
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfə HERAUSRUFE
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfən HERAUSRUFEN
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfənt HERAUSRUFEND
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfəndə HERAUSRUFENDE
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfəndəm HERAUSRUFENDEM
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfəndən HERAUSRUFENDEN
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfəndɐ HERAUSRUFENDER
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfəndəs HERAUSRUFENDES
hɛʀaʊ̯sʔʀuːfst HERAUSRUFST
hɛʀaʊ̯sʔʀykə HERAUSRÜCKE
hɛʀaʊ̯sʔʀykən HERAUSRÜCKEN
hɛʀaʊ̯sʔʀykənt HERAUSRÜCKEND
hɛʀaʊ̯sʔʀykəndə HERAUSRÜCKENDE
hɛʀaʊ̯sʔʀykəndəm HERAUSRÜCKENDEM
hɛʀaʊ̯sʔʀykəndən HERAUSRÜCKENDEN
hɛʀaʊ̯sʔʀykəndɐ HERAUSRÜCKENDER
hɛʀaʊ̯sʔʀykəndəs HERAUSRÜCKENDES
hɛʀaʊ̯sʔʀykst HERAUSRÜCKST
hɛʀaʊ̯sʔʀykt HERAUSRÜCKT
hɛʀaʊ̯sʔʀyktə HERAUSRÜCKTE
hɛʀaʊ̯sʔʀyktən HERAUSRÜCKTEN
hɛʀaʊ̯sʔʀyktəst HERAUSRÜCKTEST
hɛʀaʊ̯sʔʀyktət HERAUSRÜCKTET
hɛʀaʊ̯szuːxə HERAUSSUCHE
hɛʀaʊ̯szuːxən HERAUSSUCHEN
hɛʀaʊ̯szuːxənt HERAUSSUCHEND
hɛʀaʊ̯szuːxəndə HERAUSSUCHENDE
hɛʀaʊ̯szuːxəndəm HERAUSSUCHENDEM
hɛʀaʊ̯szuːxəndən HERAUSSUCHENDEN
hɛʀaʊ̯szuːxəndɐ HERAUSSUCHENDER
hɛʀaʊ̯szuːxəndəs HERAUSSUCHENDES
hɛʀaʊ̯szuːxst HERAUSSUCHST
hɛʀaʊ̯szuːxt HERAUSSUCHT
hɛʀaʊ̯szuːxtə HERAUSSUCHTE
hɛʀaʊ̯szuːxtən HERAUSSUCHTEN
hɛʀaʊ̯szuːxtəst HERAUSSUCHTEST
hɛʀaʊ̯szuːxtət HERAUSSUCHTET
hɛʀaʊ̯stʀɪt͡st HERAUSTRITTST
hɛʀaʊ̯svaːgə HERAUSWAGE
hɛʀaʊ̯svaːgən HERAUSWAGEN
hɛʀaʊ̯svaːgənt HERAUSWAGEND
hɛʀaʊ̯svaːgəndə HERAUSWAGENDE
hɛʀaʊ̯svaːgəndəm HERAUSWAGENDEM
hɛʀaʊ̯svaːgəndən HERAUSWAGENDEN
hɛʀaʊ̯svaːgəndɐ HERAUSWAGENDER
hɛʀaʊ̯svaːgəndəs HERAUSWAGENDES
hɛʀaʊ̯svaːgst HERAUSWAGST
hɛʀaʊ̯svaːkt HERAUSWAGT
hɛʀaʊ̯svaːktə HERAUSWAGTE
hɛʀaʊ̯svaːktən HERAUSWAGTEN
hɛʀaʊ̯svaktəst HERAUSWAGTEST
hɛʀaʊ̯svaktət HERAUSWAGTET
hɛʀaʊ̯svaʀf HERAUSWARF
hɛʀaʊ̯svɛʀfən HERAUSWERFEN
hɛʀaʊ̯svɛʀfənt HERAUSWERFEND
hɛʀaʊ̯svɛʀfəndə HERAUSWERFENDE
hɛʀaʊ̯svɛʀfəndəm HERAUSWERFENDEM
hɛʀaʊ̯svɛʀfəndən HERAUSWERFENDEN
hɛʀaʊ̯svɛʀfəndɐ HERAUSWERFENDER
hɛʀaʊ̯svɛʀfəndəs HERAUSWERFENDES
hɛʀaʊ̯svɪʀft HERAUSWIRFT
hɛʀaʊ̯st͡suːʔʀykənt HERAUSZURÜCKEND
hɛʀaʊ̯st͡suːʔʀykəndə HERAUSZURÜCKENDE
hɛʀaʊ̯st͡suːʔʀykəndəm HERAUSZURÜCKENDEM
hɛʀaʊ̯st͡suːʔʀykəndən HERAUSZURÜCKENDEN
hɛʀaʊ̯st͡suːʔʀykəndɐ HERAUSZURÜCKENDER
hɛʀaʊ̯st͡suːʔʀykəndəs HERAUSZURÜCKENDES
hɛʀaʊ̯st͡suːvɛʀfən HERAUSZUWERFEN
hɛʀaʊ̯st͡suːvɛʀfənt HERAUSZUWERFEND
hɛʀaʊ̯st͡suːvɛʀfəndə HERAUSZUWERFENDE
hɛʀaʊ̯st͡suːvɛʀfəndəm HERAUSZUWERFENDEM
hɛʀaʊ̯st͡suːvɛʀfəndən HERAUSZUWERFENDEN
hɛʀaʊ̯st͡suːvɛʀfəndɐ HERAUSZUWERFENDER
hɛʀaʊ̯st͡suːvɛʀfəndəs HERAUSZUWERFENDES
hɛʀaʊ̯st͡suːt͡siːənt HERAUSZUZIEHEND
hɛʀaʊ̯st͡suːt͡siːəndəm HERAUSZUZIEHENDEM
hɛʀaʊ̯st͡suːt͡siːəndən HERAUSZUZIEHENDEN
hɛʀaʊ̯st͡suːt͡siːəndəs HERAUSZUZIEHENDES
hɛʀbə HERBE
hɛʀbaɪ̯ HERBEI
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯lə HERBEIEILE
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯lən HERBEIEILEN
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯lənt HERBEIEILEND
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ləndə HERBEIEILENDE
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ləndəm HERBEIEILENDEM
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ləndən HERBEIEILENDEN
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ləndɐ HERBEIEILENDER
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ləndəs HERBEIEILENDES
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯lst HERBEIEILST
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯lt HERBEIEILT
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ltə HERBEIEILTE
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ltən HERBEIEILTEN
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ltəst HERBEIEILTEST
hɛʀbaɪ̯ʔaɪ̯ltət HERBEIEILTET
hɛʀbaɪ̯fyːʀə HERBEIFÜHRE
hɛʀbaɪ̯fyːʀən HERBEIFÜHREN
hɛʀbaɪ̯fyːʀənt HERBEIFÜHREND
hɛʀbaɪ̯fyːʀəndə HERBEIFÜHRENDE
hɛʀbaɪ̯fyːʀəndəm HERBEIFÜHRENDEM
hɛʀbaɪ̯fyːʀəndən HERBEIFÜHRENDEN
hɛʀbaɪ̯fyːʀəndɐ HERBEIFÜHRENDER
hɛʀbaɪ̯fyːʀəndəs HERBEIFÜHRENDES
hɛʀbaɪ̯fyːʀst HERBEIFÜHRST
hɛʀbaɪ̯fyːɐ̯t HERBEIFÜHRT
hɛʀbaɪ̯fyːɐ̯tə HERBEIFÜHRTE
hɛʀbaɪ̯fyːɐ̯tən HERBEIFÜHRTEN
hɛʀbaɪ̯fyːɐ̯təst HERBEIFÜHRTEST
hɛʀbaɪ̯fyːɐ̯tət HERBEIFÜHRTET
hɛʀbaɪ̯gəbʀaxtə HERBEIGEBRACHTE
hɛʀbaɪ̯gəbʀaxtəm HERBEIGEBRACHTEM
hɛʀbaɪ̯gəbʀaxtən HERBEIGEBRACHTEN
hɛʀbaɪ̯gəbʀaxtɐ HERBEIGEBRACHTER
hɛʀbaɪ̯gəbʀaxtəs HERBEIGEBRACHTES
hɛʀbaɪ̯gəʔaɪ̯lt HERBEIGEEILT
hɛʀbaɪ̯gəʔaɪ̯ltə HERBEIGEEILTE
hɛʀbaɪ̯gəʔaɪ̯ltəm HERBEIGEEILTEM
hɛʀbaɪ̯gəʔaɪ̯ltən HERBEIGEEILTEN
hɛʀbaɪ̯gəʔaɪ̯ltɐ HERBEIGEEILTER
hɛʀbaɪ̯gəʔaɪ̯ltəs HERBEIGEEILTES
hɛʀbaɪ̯gəfloːgən HERBEIGEFLOGEN
hɛʀbaɪ̯gəfloːgənə HERBEIGEFLOGENE
hɛʀbaɪ̯gəfloːgənəm HERBEIGEFLOGENEM
hɛʀbaɪ̯gəfloːgənən HERBEIGEFLOGENEN
hɛʀbaɪ̯gəfloːgənɐ HERBEIGEFLOGENER
hɛʀbaɪ̯gəfloːgənəs HERBEIGEFLOGENES
hɛʀbaɪ̯gəfyːɐ̯tə HERBEIGEFÜHRTE
hɛʀbaɪ̯gəfyːɐ̯təm HERBEIGEFÜHRTEM
hɛʀbaɪ̯gəfyːɐ̯tən HERBEIGEFÜHRTEN
hɛʀbaɪ̯gəfyːɐ̯tɐ HERBEIGEFÜHRTER
hɛʀbaɪ̯gəfyːɐ̯təs HERBEIGEFÜHRTES
hɛʀbaɪ̯gəmaltə HERBEIGEMALTE
hɛʀbaɪ̯gəmaltəm HERBEIGEMALTEM
hɛʀbaɪ̯gəmaltən HERBEIGEMALTEN
hɛʀbaɪ̯gəmaltɐ HERBEIGEMALTER
hɛʀbaɪ̯gəmaltəs HERBEIGEMALTES
hɛʀbaɪ̯gəʀeːdət HERBEIGEREDET
hɛʀbaɪ̯gəʀeːdətə HERBEIGEREDETE
hɛʀbaɪ̯gəʀeːdətəm HERBEIGEREDETEM
hɛʀbaɪ̯gəʀeːdətən HERBEIGEREDETEN
hɛʀbaɪ̯gəʀeːdətɐ HERBEIGEREDETER
hɛʀbaɪ̯gəʀeːdətəs HERBEIGEREDETES
hɛʀbaɪ̯gəʔʀuːfən HERBEIGERUFEN
hɛʀbaɪ̯gəʔʀuːfənə HERBEIGERUFENE
hɛʀbaɪ̯gəʔʀuːfənəm HERBEIGERUFENEM
hɛʀbaɪ̯gəʔʀuːfənən HERBEIGERUFENEN
hɛʀbaɪ̯gəʔʀuːfənɐ HERBEIGERUFENER
hɛʀbaɪ̯gəʔʀuːfənəs HERBEIGERUFENES
hɛʀbaɪ̯gəʃaft HERBEIGESCHAFFT
hɛʀbaɪ̯gəʃaftə HERBEIGESCHAFFTE
hɛʀbaɪ̯gəʃaftəm HERBEIGESCHAFFTEM
hɛʀbaɪ̯gəʃaftən HERBEIGESCHAFFTEN
hɛʀbaɪ̯gəʃaftɐ HERBEIGESCHAFFTER
hɛʀbaɪ̯gəʃaftəs HERBEIGESCHAFFTES
hɛʀbaɪ̯gəzeːnt HERBEIGESEHNT
hɛʀbaɪ̯gəzeːntə HERBEIGESEHNTE
hɛʀbaɪ̯gəzeːntəm HERBEIGESEHNTEM
hɛʀbaɪ̯gəzeːntən HERBEIGESEHNTEN
hɛʀbaɪ̯gəzeːntɐ HERBEIGESEHNTER
hɛʀbaɪ̯gəzeːntəs HERBEIGESEHNTES
hɛʀbaɪ̯gətʀagənə HERBEIGETRAGENE
hɛʀbaɪ̯gətʀagənəm HERBEIGETRAGENEM
hɛʀbaɪ̯gətʀagənən HERBEIGETRAGENEN
hɛʀbaɪ̯gətʀagənɐ HERBEIGETRAGENER
hɛʀbaɪ̯gətʀagənəs HERBEIGETRAGENES
hɛʀbaɪ̯gət͡soːgən HERBEIGEZOGEN
hɛʀbaɪ̯gət͡soːgənə HERBEIGEZOGENE
hɛʀbaɪ̯gət͡soːgənəm HERBEIGEZOGENEM
hɛʀbaɪ̯gət͡soːgənən HERBEIGEZOGENEN
hɛʀbaɪ̯gət͡soːgənɐ HERBEIGEZOGENER
hɛʀbaɪ̯gət͡soːgənəs HERBEIGEZOGENES
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfə HERBEIRUFE
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfən HERBEIRUFEN
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfənt HERBEIRUFEND
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfəndə HERBEIRUFENDE
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfəndəm HERBEIRUFENDEM
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfəndən HERBEIRUFENDEN
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfəndɐ HERBEIRUFENDER
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfəndəs HERBEIRUFENDES
hɛʀbaɪ̯ʔʀuːfst HERBEIRUFST
hɛʀbaɪ̯ʔʀʊft HERBEIRUFT
hɛʀbaɪ̯ʃafə HERBEISCHAFFE
hɛʀbaɪ̯ʃafən HERBEISCHAFFEN
hɛʀbaɪ̯ʃafənt HERBEISCHAFFEND
hɛʀbaɪ̯ʃafəndə HERBEISCHAFFENDE
hɛʀbaɪ̯ʃafəndəm HERBEISCHAFFENDEM
hɛʀbaɪ̯ʃafəndən HERBEISCHAFFENDEN
hɛʀbaɪ̯ʃafəndɐ HERBEISCHAFFENDER
hɛʀbaɪ̯ʃafəndəs HERBEISCHAFFENDES
hɛʀbaɪ̯ʃafst HERBEISCHAFFST
hɛʀbaɪ̯ʃaft HERBEISCHAFFT
hɛʀbaɪ̯ʃaftə HERBEISCHAFFTE
hɛʀbaɪ̯ʃaftən HERBEISCHAFFTEN
hɛʀbaɪ̯ʃaftəst HERBEISCHAFFTEST
hɛʀbaɪ̯ʃaftət HERBEISCHAFFTET
hɛʀbaɪ̯zeːnən HERBEISEHNEN
hɛʀbaɪ̯vynʃə HERBEIWÜNSCHE
hɛʀbaɪ̯vynʃən HERBEIWÜNSCHEN
hɛʀbaɪ̯vynʃənt HERBEIWÜNSCHEND
hɛʀbaɪ̯vynʃəndə HERBEIWÜNSCHENDE
hɛʀbaɪ̯vynʃəndəm HERBEIWÜNSCHENDEM
hɛʀbaɪ̯vynʃəndən HERBEIWÜNSCHENDEN
hɛʀbaɪ̯vynʃəndɐ HERBEIWÜNSCHENDER
hɛʀbaɪ̯vynʃəndəs HERBEIWÜNSCHENDES
hɛʀbaɪ̯vynʃst HERBEIWÜNSCHST
hɛʀbaɪ̯vynʃt HERBEIWÜNSCHT
hɛʀbaɪ̯vynʃtə HERBEIWÜNSCHTE
hɛʀbaɪ̯vynʃtən HERBEIWÜNSCHTEN
hɛʀbaɪ̯vynʃtəst HERBEIWÜNSCHTEST
hɛʀbaɪ̯vynʃtət HERBEIWÜNSCHTET
hɛʀbaɪ̯t͡siːə HERBEIZIEHE
hɛʀbaɪ̯t͡siːən HERBEIZIEHEN
hɛʀbaɪ̯t͡siːənt HERBEIZIEHEND
hɛʀbaɪ̯t͡siːəndə HERBEIZIEHENDE
hɛʀbaɪ̯t͡siːəndəm HERBEIZIEHENDEM
hɛʀbaɪ̯t͡siːəndən HERBEIZIEHENDEN
hɛʀbaɪ̯t͡siːəndɐ HERBEIZIEHENDER
hɛʀbaɪ̯t͡siːəndəs HERBEIZIEHENDES
hɛʀbaɪ̯t͡siːst HERBEIZIEHST
hɛʀbaɪ̯t͡siːt HERBEIZIEHT
hɛʀbaɪ̯t͡suːbʀɪŋən HERBEIZUBRINGEN
hɛʀbaɪ̯t͡suːbʀɪŋənt HERBEIZUBRINGEND
hɛʀbaɪ̯t͡suːbʀɪŋəndə HERBEIZUBRINGENDE
hɛʀbaɪ̯t͡suːbʀɪŋəndəm HERBEIZUBRINGENDEM
hɛʀbaɪ̯t͡suːbʀɪŋəndən HERBEIZUBRINGENDEN
hɛʀbaɪ̯t͡suːbʀɪŋəndɐ HERBEIZUBRINGENDER
hɛʀbaɪ̯t͡suːbʀɪŋəndəs HERBEIZUBRINGENDES
hɛʀbaɪ̯t͡suːfyːʀən HERBEIZUFÜHREN
hɛʀbaɪ̯t͡suːfyːʀənt HERBEIZUFÜHREND
hɛʀbaɪ̯t͡suːfyːʀəndə HERBEIZUFÜHRENDE
hɛʀbaɪ̯t͡suːfyːʀəndəm HERBEIZUFÜHRENDEM
hɛʀbaɪ̯t͡suːfyːʀəndən HERBEIZUFÜHRENDEN
hɛʀbaɪ̯t͡suːfyːʀəndɐ HERBEIZUFÜHRENDER
hɛʀbaɪ̯t͡suːfyːʀəndəs HERBEIZUFÜHRENDES
hɛʀbaɪ̯t͡suːkvasəln HERBEIZUQUASSELN
hɛʀbaɪ̯t͡suːʀeːdən HERBEIZUREDEN
hɛʀbəm HERBEM
hɛʀbən HERBEN
hɛʀbɐ HERBER
hɛʀbəs HERBES
hɛʀbɛʃtɛlə HERBESTELLE
hɛʀbeːveːgə HERBEWEGE
hɛʀbeːveːgən HERBEWEGEN
hɛʀbeːveːgənt HERBEWEGEND
hɛʀbeːveːgəndə HERBEWEGENDE
hɛʀbeːveːgəndəm HERBEWEGENDEM
hɛʀbeːveːgəndən HERBEWEGENDEN
hɛʀbeːveːgəndɐ HERBEWEGENDER
hɛʀbeːveːgəndəs HERBEWEGENDES
hɛʀbeːveːgst HERBEWEGST
hɛʀbeːveːkt HERBEWEGT
hɛʀbeːveːgtə HERBEWEGTE
hɛʀbeːveːgtən HERBEWEGTEN
hɛʀbeːvɛktəst HERBEWEGTEST
hɛʀbeːvɛktət HERBEWEGTET
hɛʀbɪç HERBICH
hɛʀbiːvoːʀɐ HERBIVORER
hɛʀblɛtəʀn HERBLÄTTERN
hɛʀbʀɪŋə HERBRINGE
hɛʀbʀɪŋən HERBRINGEN
hɛʀbʀɪŋənt HERBRINGEND
hɛʀbʀɪŋəndə HERBRINGENDE
hɛʀbʀɪŋəndəm HERBRINGENDEM
hɛʀbʀɪŋəndən HERBRINGENDEN
hɛʀbʀɪŋəndɐ HERBRINGENDER
hɛʀbʀɪŋəndəs HERBRINGENDES
hɛʀbʀɪŋst HERBRINGST
hɛʀbʀɪŋt HERBRINGT
hɛʀbstlɪç HERBSTLICH
hɛʀbstlɪçəm HERBSTLICHEM
hɛʀbstlɪçən HERBSTLICHEN
hɛʀbstlɪçɐ HERBSTLICHER
hɛʀbstlɪçəs HERBSTLICHES
hɛʀdʀeːə HERDREHE
hɛʀdʀeːən HERDREHEN
hɛʀdʀeːənt HERDREHEND
hɛʀdʀeːəndə HERDREHENDE
hɛʀdʀeːəndəm HERDREHENDEM
hɛʀdʀeːəndən HERDREHENDEN
hɛʀdʀeːəndɐ HERDREHENDER
hɛʀdʀeːəndəs HERDREHENDES
hɛʀdʀeːst HERDREHST
hɛʀdʀeːt HERDREHT
hɛʀdʀeːtə HERDREHTE
hɛʀdʀeːtən HERDREHTEN
hɛʀdʀeːtəst HERDREHTEST
hɛʀdʀeːtət HERDREHTET
heːʀən HEREN
hɛʀfalən HERFALLEN
hɛʀfalənt HERFALLEND
hɛʀfaləndə HERFALLENDE
hɛʀfaləndəm HERFALLENDEM
hɛʀfaləndən HERFALLENDEN
hɛʀfaləndɐ HERFALLENDER
hɛʀfaləndəs HERFALLENDES
hɛʀfiːl HERFIEL
hɛʀənloːs HERRENLOS
hɛʀənloːzə HERRENLOSE
hɛʀənloːzəm HERRENLOSEM
hɛʀənloːzən HERRENLOSEN
hɛʀənloːzɐ HERRENLOSER
hɛʀənloːzəs HERRENLOSES
hɛʀɪçtən HERRICHTEN
hɛʀɪçtənt HERRICHTEND
hɛʀɪçtəndə HERRICHTENDE
hɛʀɪçtəndəm HERRICHTENDEM
hɛʀɪçtəndən HERRICHTENDEN
hɛʀɪçtəndɐ HERRICHTENDER
hɛʀɪçtəndəs HERRICHTENDES
hɛʀɪçtəst HERRICHTEST
hɛʀɪçtət HERRICHTET
hɛʀɪçtətə HERRICHTETE
hɛʀɪçtətən HERRICHTETEN
hɛʀɪçtətəst HERRICHTETEST
hɛʀɪçtətət HERRICHTETET
hɛʀɪʃə HERRISCHE
hɛʀɪʃəm HERRISCHEM
hɛʀɪʃən HERRISCHEN
hɛʀʃə HERRSCHE
hɛːʀçən HERRSCHEN
hɛʀʃənt HERRSCHEND
hɛʀʃəndə HERRSCHENDE
hɛʀʃəndəm HERRSCHENDEM
hɛʀʃəndən HERRSCHENDEN
hɛʀʃəndɐ HERRSCHENDER
hɛʀʃəndəs HERRSCHENDES
hɛʀfɔʀ HERVOR
hɛʀfɔʀbʀaxtə HERVORBRACHTE
hɛʀfɔʀbʀaxtən HERVORBRACHTEN
hɛʀfɔʀbʀɛçən HERVORBRECHEN
hɛʀfɔʀbʀɛçənt HERVORBRECHEND
hɛʀfɔʀbʀɛçəndə HERVORBRECHENDE
hɛʀfɔʀbʀɛçəndəm HERVORBRECHENDEM
hɛʀfɔʀbʀɛçəndən HERVORBRECHENDEN
hɛʀfɔʀbʀɛçəndɐ HERVORBRECHENDER
hɛʀfɔʀbʀɛçəndəs HERVORBRECHENDES
hɛʀfɔʀbʀɪŋə HERVORBRINGE
hɛʀfɔʀbʀɪŋən HERVORBRINGEN
hɛʀfɔʀbʀɪŋənt HERVORBRINGEND
hɛʀfɔʀbʀɪŋəndə HERVORBRINGENDE
hɛʀfɔʀbʀɪŋəndəm HERVORBRINGENDEM
hɛʀfɔʀbʀɪŋəndən HERVORBRINGENDEN
hɛʀfɔʀbʀɪŋəndɐ HERVORBRINGENDER
hɛʀfɔʀbʀɪŋəndəs HERVORBRINGENDES
hɛʀfɔʀbʀɪŋst HERVORBRINGST
hɛʀfɔʀbʀɪŋt HERVORBRINGT
hɛʀfɔʀgəbʀaxt HERVORGEBRACHT
hɛʀfɔʀgəbʀaxtə HERVORGEBRACHTE
hɛʀfɔʀgəbʀaxtəm HERVORGEBRACHTEM
hɛʀfɔʀgəbʀaxtən HERVORGEBRACHTEN
hɛʀfɔʀgəbʀaxtɐ HERVORGEBRACHTER
hɛʀfɔʀgəbʀaxtəs HERVORGEBRACHTES
hɛʀfɔʀgəbʀɔxənə HERVORGEBROCHENE
hɛʀfɔʀgəbʀɔxənəm HERVORGEBROCHENEM
hɛʀfɔʀgəbʀɔxənən HERVORGEBROCHENEN
hɛʀfɔʀgəbʀɔxənɐ HERVORGEBROCHENER
hɛʀfɔʀgəbʀɔxənəs HERVORGEBROCHENES
hɛʀfɔʀgəgaŋən HERVORGEGANGEN
hɛʀfɔʀgəgaŋənə HERVORGEGANGENE
hɛʀfɔʀgəgaŋənəm HERVORGEGANGENEM
hɛʀfɔʀgəgaŋən HERVORGEGANGENEN
hɛʀfɔʀgəgaŋənɐ HERVORGEGANGENER
hɛʀfɔʀgəgaŋənəs HERVORGEGANGENES
hɛʀfɔʀgeːə HERVORGEHE
hɛʀfɔʀgeːən HERVORGEHEN
hɛʀfɔʀgeːənt HERVORGEHEND
hɛʀfɔʀgeːəndə HERVORGEHENDE
hɛʀfɔʀgeːəndəm HERVORGEHENDEM
hɛʀfɔʀgeːəndən HERVORGEHENDEN
hɛʀfɔʀgeːəndɐ HERVORGEHENDER
hɛʀfɔʀgeːəndəs HERVORGEHENDES
hɛʀfɔʀgəhoːbən HERVORGEHOBEN
hɛʀfɔʀgəhoːbənə HERVORGEHOBENE
hɛʀfɔʀgəhoːbənəm HERVORGEHOBENEM
hɛʀfɔʀgəhoːbənən HERVORGEHOBENEN
hɛʀfɔʀgəhoːbənɐ HERVORGEHOBENER
hɛʀfɔʀgəhoːbənəs HERVORGEHOBENES
hɛʀfɔʀgeːst HERVORGEHST
hɛʀfɔʀgeːt HERVORGEHT
hɛʀfɔʀgəkeːɐ̯tə HERVORGEKEHRTE
hɛʀfɔʀgəkeːɐ̯təm HERVORGEKEHRTEM
hɛʀfɔʀgəkeːɐ̯tən HERVORGEKEHRTEN
hɛʀfɔʀgəkeːɐ̯tɐ HERVORGEKEHRTER
hɛʀfɔʀgəkeːɐ̯təs HERVORGEKEHRTES
hɛʀfɔʀgəkɔmənə HERVORGEKOMMENE
hɛʀfɔʀgəkɔmənəm HERVORGEKOMMENEM
hɛʀfɔʀgəkɔmənən HERVORGEKOMMENEN
hɛʀfɔʀgəkɔmənɐ HERVORGEKOMMENER
hɛʀfɔʀgəkɔmənəs HERVORGEKOMMENES
hɛʀfɔʀgəkʀɔxənə HERVORGEKROCHENE
hɛʀfɔʀgəkʀɔxənəm HERVORGEKROCHENEM
hɛʀfɔʀgəkʀɔxənən HERVORGEKROCHENEN
hɛʀfɔʀgəkʀɔxənɐ HERVORGEKROCHENER
hɛʀfɔʀgəkʀɔxənəs HERVORGEKROCHENES
hɛʀfɔʀgəʔʀaːkt HERVORGERAGT
hɛʀfɔʀgəʔʀaːktə HERVORGERAGTE
hɛʀfɔʀgəʔʀaːktəm HERVORGERAGTEM
hɛʀfɔʀgəʔʀaːktən HERVORGERAGTEN
hɛʀfɔʀgəʔʀaːktɐ HERVORGERAGTER
hɛʀfɔʀgəʔʀaːktəs HERVORGERAGTES
hɛʀfɔʀgəʔʀuːfən HERVORGERUFEN
hɛʀfɔʀgəʔʀuːfənə HERVORGERUFENE
hɛʀfɔʀgəʔʀuːfənəm HERVORGERUFENEM
hɛʀfɔʀgəʔʀuːfənən HERVORGERUFENEN
hɛʀfɔʀgəʔʀuːfənɐ HERVORGERUFENER
hɛʀfɔʀgəʔʀuːfənəs HERVORGERUFENES
hɛʀfɔʀgəzaːgt HERVORGESAGT
hɛʀfɔʀgəzaːgtə HERVORGESAGTE
hɛʀfɔʀgəzaːgtəm HERVORGESAGTEM
hɛʀfɔʀgəzaːgtən HERVORGESAGTEN
hɛʀfɔʀgəzaːgtɐ HERVORGESAGTER
hɛʀfɔʀgəzaːgtəs HERVORGESAGTES
hɛʀfɔʀgəʃɔsənə HERVORGESCHOSSENE
hɛʀfɔʀgəʃɔsənəm HERVORGESCHOSSENEM
hɛʀfɔʀgəʃɔsənən HERVORGESCHOSSENEN
hɛʀfɔʀgəʃɔsənɐ HERVORGESCHOSSENER
hɛʀfɔʀgəʃɔsənəs HERVORGESCHOSSENES
hɛʀfɔʀgəʃpʀʊŋən HERVORGESPRUNGEN
hɛʀfɔʀgəʃpʀʊŋənə HERVORGESPRUNGENE
hɛʀfɔʀgəʃpʀʊŋənəm HERVORGESPRUNGENEM
hɛʀfɔʀgəʃpʀʊŋənən HERVORGESPRUNGENEN
hɛʀfɔʀgəʃpʀʊŋənɐ HERVORGESPRUNGENER
hɛʀfɔʀgəʃpʀʊŋənəs HERVORGESPRUNGENES
hɛʀfɔʀgəʃtampftə HERVORGESTAMPFTE
hɛʀfɔʀgəʃtampftəm HERVORGESTAMPFTEM
hɛʀfɔʀgəʃtampftən HERVORGESTAMPFTEN
hɛʀfɔʀgəʃtampftɐ HERVORGESTAMPFTER
hɛʀfɔʀgəʃtampftəs HERVORGESTAMPFTES
hɛʀfɔʀgəʃtandən HERVORGESTANDEN
hɛʀfɔʀgəʃtandənə HERVORGESTANDENE
hɛʀfɔʀgəʃtandənəm HERVORGESTANDENEM
hɛʀfɔʀgəʃtandənən HERVORGESTANDENEN
hɛʀfɔʀgəʃtandənɐ HERVORGESTANDENER
hɛʀfɔʀgəʃtandənəs HERVORGESTANDENES
hɛʀfɔʀgətaːn HERVORGETAN
hɛʀfɔʀgətʀeːtən HERVORGETRETEN
hɛʀfɔʀgətʀeːtənə HERVORGETRETENE
hɛʀfɔʀgətʀeːtənəm HERVORGETRETENEM
hɛʀfɔʀgətʀeːtənən HERVORGETRETENEN
hɛʀfɔʀgətʀeːtənɐ HERVORGETRETENER
hɛʀfɔʀgətʀeːtənəs HERVORGETRETENES
hɛʀfɔʀgət͡saʊ̯bəʀtə HERVORGEZAUBERTE
hɛʀfɔʀgət͡saʊ̯bəʀtəm HERVORGEZAUBERTEM
hɛʀfɔʀgət͡saʊ̯bəʀtən HERVORGEZAUBERTEN
hɛʀfɔʀgət͡saʊ̯bəʀtɐ HERVORGEZAUBERTER
hɛʀfɔʀgət͡saʊ̯bəʀtəs HERVORGEZAUBERTES
hɛʀfɔʀgɪŋ HERVORGING
hɛʀfɔʀheːbə HERVORHEBE
hɛʀfɔʀheːbən HERVORHEBEN
hɛʀfɔʀheːbənt HERVORHEBEND
hɛʀfɔʀheːbəndə HERVORHEBENDE
hɛʀfɔʀheːbəndəm HERVORHEBENDEM
hɛʀfɔʀheːbəndən HERVORHEBENDEN
hɛʀfɔʀheːbəndɐ HERVORHEBENDER
hɛʀfɔʀheːbəndəs HERVORHEBENDES
hɛʀfɔʀheːbst HERVORHEBST
hɛʀfɔʀheːpt HERVORHEBT
hɛʀfɔʀhoːp HERVORHOB
hɛʀfɔʀhoːlə HERVORHOLE
hɛʀfɔʀhoːlən HERVORHOLEN
hɛʀfɔʀhoːlənt HERVORHOLEND
hɛʀfɔʀhoːləndə HERVORHOLENDE
hɛʀfɔʀhoːləndəm HERVORHOLENDEM
hɛʀfɔʀhoːləndən HERVORHOLENDEN
hɛʀfɔʀhoːləndɐ HERVORHOLENDER
hɛʀfɔʀhoːləndəs HERVORHOLENDES
hɛʀfɔʀhoːlst HERVORHOLST
hɛʀfɔʀkʀɔx HERVORKROCH
hɛʀfɔʀloːdəʀə HERVORLODERE
hɛʀfɔʀloːdəʀn HERVORLODERN
hɛʀfɔʀloːdəʀndə HERVORLODERNDE
hɛʀfɔʀloːdəʀndɐ HERVORLODERNDER
hɛʀfɔʀlʊktəst HERVORLUGTEST
hɛʀfɔʀlʊktət HERVORLUGTET
hɛʀfɔʀkvɔl HERVORQUOLL
hɛʀfɔʀʀaːgənt HERVORRAGEND
hɛʀfɔʀʀaːgəndə HERVORRAGENDE
hɛʀfɔʀʔʀaːgəndəm HERVORRAGENDEM
hɛʀfɔʀʔʀaːgəndən HERVORRAGENDEN
hɛʀfɔʀʔʀaːgəndɐ HERVORRAGENDER
hɛʀfɔʀʔʀaktət HERVORRAGTET
hɛʀfɔʀʔʀiːf HERVORRIEF
hɛʀfɔʀʀiːfən HERVORRIEFEN
hɛʀfɔʀʔʀʊft HERVORRUFT
hɛʀfɔʀʃaʊ̯ə HERVORSCHAUE
hɛʀfɔʀʃaʊ̯ən HERVORSCHAUEN
hɛʀfɔʀʃaʊ̯ənt HERVORSCHAUEND
hɛʀfɔʀʃaʊ̯əndə HERVORSCHAUENDE
hɛʀfɔʀʃaʊ̯əndəm HERVORSCHAUENDEM
hɛʀfɔʀʃaʊ̯əndən HERVORSCHAUENDEN
hɛʀfɔʀʃaʊ̯əndɐ HERVORSCHAUENDER
hɛʀfɔʀʃaʊ̯əndəs HERVORSCHAUENDES
hɛʀfɔʀʃaʊ̯st HERVORSCHAUST
hɛʀfɔʀʃaʊ̯t HERVORSCHAUT
hɛʀfɔʀʃaʊ̯tə HERVORSCHAUTE
hɛʀfɔʀʃaʊ̯tən HERVORSCHAUTEN
hɛʀfɔʀʃaʊ̯təst HERVORSCHAUTEST
hɛʀfɔʀʃaʊ̯tət HERVORSCHAUTET
hɛːʀeːtɪʃə HÄRETISCHE
hɛːʀeːtɪʃəm HÄRETISCHEM
hɛːʀeːtɪʃən HÄRETISCHEN
hɛːʀeːtɪʃɐ HÄRETISCHER
hɛːʀeːtɪʃəs HÄRETISCHES
ʔʊʀheːbɛʀʀɛçtlɪçə URHEBERRECHTLICHE
ʔʊʀheːbɛʀʀɛçtlɪçəm URHEBERRECHTLICHEM
ʊʀheːbɛʀʀɛçtlɪçən URHEBERRECHTLICHEN
ʔʊʀheːbɛʀʀɛçtlɪçɐ URHEBERRECHTLICHER
ʔʊʀheːbɛʀʀɛçtlɪçəs URHEBERRECHTLICHE

License:

Copyright 2010 Ralf Herzog

These files are free software: you can redistribute them and/or modify
them under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

These files are distributed in the hope that they will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with these files. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

ralfs-german-ipa-flac-files-xia-201008.tar.bz2 ralfs-german-ipa-flac-files-xia-201008.tar.bz2
PreviousNext